Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2020 r.

Wyniki finansowe

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską i zostały zaakceptowane przez Zarząd ENEA S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Informacje ogólne

Segmenty operacyjne

Utrata wartości aktywów niefinansowych

Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów

Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej

Instrumenty finansowe i zarządzanie ryzykiem finansowym

Pozostałe noty objaśniające

Wyniki wyszukiwania