Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2020 r.

Kultura organizacyjna

Naszą kulturę organizacyjną budujemy w oparciu o wspólne wartości, uwzględniając oczekiwania interesariuszy.

 • 102-16

Jej filary stanowią przestrzeganie prawa i wewnętrznych regulacji, wzajemne zaufanie, szacunek dla poglądów i różnorodności naszych Pracowników, równe traktowanie oraz przeciwdziałanie wszelkim nadużyciom.

Wartości Grupy ENEA

W Grupie ENEA funkcjonuje Kodeks Etyki, który wskazuje wzorce postępowania dla wszystkich Pracowników oraz określa standardy dla relacji z Klientami, partnerami biznesowymi, akcjonariuszami, społecznościami lokalnymi i współpracownikami. Nadzór nad realizacją jego postanowień sprawuje Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi ENEA S.A. Zidentyfikowane przypadki prawdopodobnego złamania zasad zapisanych w Kodeksie bezstronnie wyjaśnia Komisja Etyki, która zajmuje się także rozstrzyganiem wszelkich wątpliwości etycznych zgłaszanych przez Pracowników. Komisja działa w oparciu o swój regulamin, określający m.in. procedury w zakresie zgłaszania wątpliwości i naruszeń oraz prowadzenia czynności wyjaśniających.

W Lubelskim Węglu „Bogdanka” obowiązuje Kodeks Etyki dla GK LW „Bogdanka” S.A., spójny z zasadami przyjętymi dla całej Grupy. Jednostkami odpowiedzialnymi za monitoring przestrzegania przyjętych w nim regulacji jest Rzecznik ds. Etyki, zajmujący się ponadto edukacją etyczną Pracowników, oraz Inspektor ds. CSR.

3

zgłoszenia do Komisji Etyki w 2020 r.

0

stwierdzonych naruszeń Kodeksu Etyki

Wartości, którymi kierujemy się w codziennej pracy

 • postępowanie zgodne z zasadami etycznymi, przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 • wzajemne poszanowanie i akceptacja otwartości w wyrażaniu opinii i poglądów,
 • dotrzymywanie deklaracji w zakresie jakości, terminowości i niezawodności usług, realizacja obowiązków pracowniczych i dotrzymywanie zobowiązań wynikających z umów społecznych,
 • dzielenie się wiedzą i ciągłe podnoszenie kwalifikacji, umożliwienie Pracownikom zdobywania nowych doświadczeń,
 • podejmowanie działań profilaktycznych i naprawczych w celu zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy i ochrony środowiska naturalnego oraz ochrony danych wrażliwych, danych osobowych i informacji chronionych.

Wspieranie różnorodności

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Wprowadzamy jasne i przejrzyste zasady wspólnej pracy, a także kreujemy atmosferę sprzyjającą wszystkim Pracownikom i współpracownikom. Bezwzględnie przestrzegamy zasady równego traktowania bez względu na płeć, wiek, pochodzenie, status społeczny, stan zdrowia, tożsamość seksualną czy światopogląd. Zróżnicowanie naszej kadry uważamy za wartość samą w sobie, ale także czynnik rozwoju organizacji.

Nasza polityka zarządzania różnorodnością nie została przyjęta w formie osobnego dokumentu (posiada go jedynie Lubelski Węgiel „Bogdanka”), jednak od lat dokładamy starań, by w praktyce uwzględniać zróżnicowanie zatrudnionych osób, np. wynikające z posiadanego doświadczenia, wiedzy czy zainteresowań. Kwestie związane z różnorodnością są uwzględnione w Kodeksie Etyki Grupy ENEA, zakładowych układach zbiorowych pracy, Polityce przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom oraz w Polityce Compliance Grupy ENEA.

Dane dotyczące różnorodności nie były dotąd raportowane do zarządów i rad nadzorczych spółek.

W 2020 r. ENEA S.A., ENEA Operator, ENEA Centrum, ENEA Wytwarzanie oraz ENEA Elektrownia Połaniec zawarły z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych porozumienia o współpracy przy realizacji pilotażowego programu „Praca – Integracja”. Jego celem jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy. W ramach inicjatywy wspomniane spółki zadeklarowały gotowość podejmowania działań zmierzających do podjęcia i utrzymania zatrudnienia przez adresatów programu – łącznie 25 etatów przez okres co najmniej 18 miesięcy.

Lubelski Węgiel „Bogdanka” w 2020 r. w kilku działach, m.in. Oddziale Łączności, Dziale Techniki Strzałowej oraz Dziale Kosztorysowania, stworzył miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami, które były konsekwencją wypadków przy pracy.

Przeciwdziałanie zjawiskom niepożądanym

w organizacji właściwe postawy oraz wskazujemy te niedopuszczalne, m.in. za pośrednictwem e-learningu oraz webinariów, a także regularnie informujemy o tym, gdzie i w jakim trybie można raportować potencjalne nadużycia. Zobowiązujemy wszystkich Pracowników do monitorowania otoczenia w kontekście obowiązujących przepisów i norm oraz do zgłaszania niepokojących ich sytuacji. Stanowczo reagujemy na wszystkie stwierdzone nieprawidłowości.

Zawiadamianie o wszelkich nieprawidłowościach, także w sposób anonimowy oraz poufny, umożliwia Formularz Zgłaszania Naruszeń w Grupie ENEA.

W relacjach z Pracownikami, Klientami i kontrahentami opieramy się na poszanowaniu przepisów prawa i najwyższych rynkowych standardach etycznych, w szczególności w zakresie przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów. Budujemy otwartą i przyjazną kulturę korporacyjną, która ogranicza możliwości wystąpienia nieprawidłowości.

Ewelina Kutermankiewicz

dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego ENEA S.A., Compliance Officer Grupy ENEA

Zapobieganie mobbingowi i dyskryminacji

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Opracowaliśmy i realizujemy jednolitą dla całej Grupy Politykę przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom, która definiuje niedopuszczalne sposoby postępowania oraz tryb ich zgłaszania i postępowania ze zgłoszeniami, a także określa działania prewencyjne. Pracownikom, którzy uważają, iż są poddawani mobbingowi, zapewniamy wszelkie wsparcie w bezstronnym wyjaśnieniu sprawy. W razie potwierdzenia się zarzutów stosujemy środki naprawcze, wynikające z Kodeksu pracy i przyjętych wewnętrznych regulacji.

Z punktu widzenia walki z dyskryminacją i mobbingiem istotne znaczenie mają również:

 • Kodeks Etyki Grupy ENEA,
 • Polityka Compliance Grupy ENEA, wskazująca m.in. na potrzebę budowania przyjaznego środowiska pracy;
 • Polityka zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów w Grupie ENEA (dokument przyjęty w 2020 r.) — określa m.in. kanały, za pośrednictwem których można zgłaszać ewentualne naruszenia, podział ról i odpowiedzialność w zakresie ich weryfikacji oraz środki ochrony osób zgłaszających takie naruszenia.
 • 406-1

Za przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji odpowiada Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi. W większości spółek funkcjonują ponadto specjalne zespoły opiniodawcze. Ich zadaniem jest ustalanie wszystkich okoliczności zarzutów zgłaszanych przez Pracowników oraz wydawanie rekomendacji w sprawie zaistnienia zjawiska mobbingu, dyskryminacji lub innych nieakceptowalnych zachowań w miejscu pracy.

ENEA S.A., we współpracy z ENEA Centrum, przygotowała szkolenie e-learningowe skierowane do Pracowników oraz webinaria (adresowane do menedżerów) zatytułowane „Budowanie przyjaznego środowiska pracy – przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom”.  W 2020 r. w szkoleniu uczestniczyli Pracownicy ENEA S.A., ENEA Operator, ENEA Wytwarzanie, ENEA Centrum, ENEA Oświetlenie, ENEA Trading, ENEA Serwis, ENEA Pomiary oraz ENEA Bioenergia. Ponadto ENEA S.A. przeszła audyt w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, uprawniający ją do posługiwania się certyfikatem „Firma bez mobbingu”, wystawionym przez PCC Cert. Potwierdza on wysoki stopień ochrony Pracowników oraz prawidłowość prowadzonych działań prewencyjnych oraz informacyjno-edukacyjnych.

0

potwierdzonych przypadków dyskryminacji lub mobbingu w Grupie ENEA w latach 2019-2020 r.

W 2020 r. zostały przygotowane i wprowadzone w życie: Procedura Zgłaszania Naruszeń w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A oraz Polityka Compliance Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.

W 2020 r. w ENEA S.A. oraz ENEA Wytwarzanie zaktualizowano wewnętrzne regulacje dotyczące przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom, a w dalszej kolejności będą one aktualizowane w pozostałych spółkach Grupy, w związku z zasadą jednolitej polityki w tej sferze.

Członkowie zespołu antymobbingowego w ENEA Pomiary wzięli udział w szkoleniu pt. „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji”.

Zapobieganie korupcji

Priorytetowo traktujemy zapobieganie wszelkim zjawiskom o charakterze korupcyjnym oraz ich eliminowanie, a także zapobieganie powstawaniu konfliktom interesów. Dbamy o transparentność w relacjach z kontrahentami oraz o edukację Pracowników w zakresie zgodności z przepisami prawa.

Regulacje antykorupcyjne

Kluczowym aktem regulującym kwestie związane z zapobieganiem przyjmowania korzyści majątkowych oraz osobistych są Zasady przyjmowania i wręczania upominków w Grupie ENEA, zgodnie z którymi istnieje obowiązek uzyskania zgody na przyjęcie upominków, których wartość przekracza 200 zł. Zagadnienia związane z przeciwdziałaniem korupcji zostały ponadto unormowane w Polityce Compliance Grupy ENEA oraz w Kodeksie Etyki Grupy ENEA.

Zapisy wspierające przeciwdziałanie korupcji zawierają ponadto m.in. następujące dokumenty:

 • Polityka zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów w Grupie ENEA (przyjęta w 2020 r.),
 • Polityka Zakupowa Grupy Kapitałowej ENEA,
 • Kodeks Kontrahentów Grupy ENEA (przyjęty w 2020 r.), określający podstawowe wymagania względem kontrahentów w zakresie zgodności ich działań z prawem oraz standardami etycznymi i rynkowymi.

Eliminacji nadużyć w omawianej sferze służą także odpowiednie postanowienia aktów wewnętrznych spółek, takich jak regulaminy udzielania zamówień (przewidują one wymóg, by członkowie zarządów i komisji przetargowych składali oświadczenia potwierdzające brak związków z wykonawcami biorącymi udział w postępowaniach), regulaminy tworzenia listy wykonawców kwalifikowanych, zasady określające dokonywanie zakupów awaryjnych czy regulaminy pracy.

System antykorupcyjny Grupy ENEA

Nadzór nad wdrażaniem regulacji antykorupcyjnych pełni Biuro Organizacji i Compliance, stanowiące część Departamentu Prawno-Organizacyjnego ENEA S.A. Od grudnia 2019 r. dyrektor departamentu pełni jednocześnie funkcję Compliance Officera Grupy ENEA.

W 2019 r. rozdzieliliśmy pomiędzy odrębne jednostki obsługę prawną, administrację i zarządzanie bezpieczeństwem, czym dotychczas zajmował się jeden departament ENEA S.A. Pozwoliło to na bardziej precyzyjny podział odpowiedzialności i ułatwiło egzekwowanie przestrzegania standardów antykorupcyjnych.

Do zadań Biura Organizacji i Compliance należy m.in. opiniowanie opracowywanych przez jednostki i komórki organizacyjne regulacji wewnętrznych (regulaminów, instrukcji, zasad, procedur, itp.) pod kątem spójności z innymi uregulowaniami wewnętrznymi. Dodatkowo Biuro:

 • prowadzi okresowe przeglądy aktów normatywnych i pochodnych,
 • udostępnia w intranecie informacje dotyczące etyki i compliance, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania korupcji,
 • udziela wsparcia przy interpretacji postanowień z obszaru compliance.

W 2020 r. zakończyły się działania adaptujące system antykorupcyjny Grupy ENEA do Standardów rekomendowanych dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez GPW. Za realizację zadania odpowiedzialne było Biuro Organizacji i Compliance.

Edukacja antykorupcyjna

Niezwykle ważnym elementem systemu przeciwdziałania korupcji jest odpowiednie kreowanie kultury organizacyjnej Grupy ENEA. Służą temu m.in. stacjonarne i e-learningowe szkolenia dla Pracowników, promujące etyczne i zgodne z prawem zachowania, oraz informacje dostępne w intranecie. Zasady przyjmowania i wręczania upominków oraz zapobieganie konfliktom interesów i przestępstwom korupcyjnym są elementami obowiązkowych szkoleń wstępnych we wszystkich spółkach Grupy. Ponadto, szkolenia o tej tematyce są na bieżąco aktualizowane i powtarzane, szczególnie w sytuacji zmiany lub wprowadzenia nowego dokumentu regulującego wspomniane kwestie.

W 2020 r. zostały przygotowane i wprowadzone w życie: Procedura Zgłaszania Naruszeń w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A oraz Polityka Compliance Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.

Na stronie internetowej enea.pl zostały umieszczone materiały informacyjne dotyczące systemu compliance oraz Kodeksu Kontrahentów. Ponadto, witrynę uzupełniono o ogólnie dostępny formularz umożliwiający zgłaszanie naruszeń.

W ENEA Centrum wprowadzono Zasady opracowywania, przyjmowania, zmiany, uchylania oraz publikacji regulacji wewnętrznych w ENEA Centrum sp. z o.o., a także opracowano proces monitorowania zmian w otoczeniu prawnym.

Do Regulaminu Zawierania umów ENEA Elektrownia Połaniec S.A. wprowadzono obowiązek dołączania do umów z wykonawcami ich oświadczeń o niewystępowaniu konfliktu interesów.

Pracownicy ENEA Trading wzięli udział w szkoleniach w zakresie zapewniania zgodności z unijnym rozporządzeniem w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) oraz w zakresie zapobiegania manipulacjom na rynku instrumentów finansowych.

ENEA Ciepło wprowadziła do stosowania instrukcję przeciwdziałania konfliktowi interesów oraz nadużyciom finansowym w związku z realizacją projektów dofinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ENEA Pomiary zmieniło umowę spółki, wprowadzając obowiązek sporządzania i przedkładania Radzie Nadzorczej i Zgromadzeniu Wspólników rocznego sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

 • 205-3

W lutym 2020 r. dokonano anonimowego zgłoszenia dotyczącego rzekomych przypadków korupcji w ENEA Bioenergia związanych z dostawami biomasy. W wyniku powyższego, spółka powołała zespół mający na celu wyjaśnienie tej sprawy, który po jej rozpoznaniu przedstawił jednostkom nadzorującym raport końcowy z oceny sytuacji. Został on przekazany Departamentowi Bezpieczeństwa ENEA S.A., Zarządowi ENEA Elektrownia Połaniec, Radzie Nadzorczej ENEA Bioenergia oraz Zarządowi ENEA Bioenergia. Dokument zawierał propozycje usprawnień w procesie obsługi dostaw biomasy, pozwalających zminimalizować ryzyko zdarzeń niepożądanych. Jednocześnie zespół nie znalazł dowodów na potwierdzenie zarzutów w sprawie korupcji.

Wyniki wyszukiwania