Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2020 r.

Ograniczanie emisji CO2

Dążymy do minimalizacji emisji dwutlenku węgla, wpisując się w ten sposób w realizację celów klimatycznych Unii Europejskiej oraz oczekiwania społeczne.

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Realizacja naszego celu strategicznego, jakim jest stopniowa rezygnacja z konwencjonalnych jednostek wytwórczych i rozwój jednostek zero- i niskoemisyjnych, umożliwi znaczącą redukcję emisji CO2 przypadającej na jednostkę wyprodukowanej przez nas energii.

Co roku zwiększamy produkcję energii ze źródeł odnawialnych: w elektrowniach wodnych, wiatrowych i biogazowniach, instalacjach do spalania i współspalania biomasy, a w przyszłości również w instalacjach fotowoltaicznych.

 • Wskaźnik własny 24

5%

wzrostu produkcji energii z OZE
w porównaniu
do 2019 r.

Produkcja energii z OZE [ GWh ] 2018 2019 2020 Zmiana 2020/2019
Łączna produkcja z odnawialnych źródeł energii, w tym: 2 025 2 279 2 392 +5,0%
ENEA Nowa Energia: elektrownie wodne 159 130 130 0,2%
ENEA Nowa Energia: farmy wiatrowe 130 185 183 -0,7%
ENEA Nowa Energia: biogazownie 6 5 9 +87,9%
ENEA Ciepło: spalanie biomasy 172 204 255 +25,0%
ENEA Elektrownia Połaniec: współspalanie biomasy 180 314 371 +18,3%
ENEA Elektrownia Połaniec: spalanie biomasy 1 378 1 441 1 442 +0,1%
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Poza rozwojem własnych odnawialnych źródeł energii, włączamy się w transformację energetyczną kraju:

Przyłączając OZE do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator

 • W 2020 r. spółka przyłączyła ich ponad 43 tys. (łącznie z mikroinstalacjami), w efekcie łączna liczba przyłączonych przez spółkę OZE wynosiła na koniec owego roku prawie 63 tys. Moc zainstalowanych w tym czasie źródeł to ponad 546 MW, dzięki czemu suma mocy przyłączonych OZE wzrosła do ponad 2043 MW;

Wspierając merytorycznie inne podmioty sektora OZE w wypełnianiu obowiązku sprawozdawczego wynikającego z europejskiego prawa (tzw. wytycznych SOGL)

 • eksperci ENEA Operator dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem wspierając przedsiębiorców produkujących energię elektryczną ze źródeł odnawialnych w przekazywaniu danych o energii elektrycznej wytwarzanej i wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej.

ENEA rozpoczęła prace nad utworzeniem, wraz z Grupą TAURON i Polską Grupą Energetyczną, wspólnego podmiotu rozwijającego projekty z zakresu morskiej energetyki wiatrowej. W styczniu 2021 r. partnerzy podpisali list intencyjny, w którym podkreślili wolę współpracy w obszarze budowy wspólnych kompetencji w segmencie offshore.

Aktualne poziomy emisji dwutlenku węgla

Raportujemy bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 1) wiążące się z działalnością naszych spółek produkujących energię elektryczną i ciepło. Do 28 maja 2021 r., czyli dnia publikacji niniejszego Raportu ESG, nie zapadły decyzje zarządcze w odniesieniu do harmonogramu wdrożenia pełnego raportowania emisji w Grupie oraz w jej łańcuchu dostaw (Zakres 1 + Zakres 2 + Zakres 3).

Emisja dwutlenku węgla ze źródeł wytwórczych Grupy ENEA

 • 305-1
 • 305-5

Emisja CO2 [ Mg ] 2018 2019 2020 Zmiana 2020/2019
Elektrownia Kozienice 14 076 969 14 883 265 13 786 235 -7%
Elektrownia Połaniec 8 219 329 6 751 791 4 555 879 -33%
Elektrociepłownia Białystok 280 147 253 522 174 755 -31%
Ciepłownia „Zachód” (Białystok) 19 753 12 254 14 588 +19%
MEC Piła 84 107 80 450 81 089 +1%
PEC 14 576 13 597 13 490 -1%
Łęczyńska Energetyka 49 217 44 697 45 263 +1%
22 744 098 22 039 576 18 671 299 -15%

Bezpłatne uprawnienia do emisji CO2 przyznane Grupie ENEA

 • Wskaźnik sektorowy EU5

Kozienice – Elektrownia [t] Przydział bezpłatnych uprawnień CO2 [t] Koszty z tytułu uprawnień [zł]
2019 14 883 265 1 719 943 834 265 665,03
2020 13 786 235 55 833 1 455 081 507,83
MEC Piła [t] Przydział bezpłatnych uprawnień CO2 [t] Koszty z tytułu uprawnień [zł]
2019 80 450 14 9549 6 276 583,0210
2020 81 089 11 82711 6 670 018,0210
Białystok – Elektrociepłownia [t] Przydział bezpłatnych uprawnień CO2 [t] Koszty z tytułu uprawnień [zł]
2019 253 522 87 1809 16 867 573,66
2020 174 755 70 15711 11 525 145,94
Białystok – Ciepłownia Zachód [t] Przydział bezpłatnych uprawnień CO2 [t] Koszty z tytułu uprawnień [zł]
2019 12 254 6829 1 480 174,14
2020 14 588 66811 1 546 186,44
Połaniec – Elektrownia [t] Przydział bezpłatnych uprawnień CO2 [t] Koszty z tytułu uprawnień [zł]
2019 6 751 791 126 0999 411 162 326,88
2020 4 555 879 1 241 35711 398 680 605,31
Łęczyńska Energetyka [t] Przydział bezpłatnych uprawnień CO2 [t] Koszty z tytułu uprawnień [zł]
2019 44 697 8 261 3 480 764,42
2020 45 263 6 535 3 901 740,30
Razem 2019 22 025 979 1 957 119 1 273 533 087,15
Razem 2020 18 657 809 1 386 377 1 877 405 203,84
9. Jednorazowy przydział bezpłatnych uprawnień na rok 2019.
10. Ujęcie księgowe.
11. Jednorazowy przydział bezpłatnych uprawnień na rok 2020.

Stale spada wskaźnik intensywności emisji gazów cieplarnianych, a więc ilość CO2 towarzysząca wyprodukowaniu przez nas określonej jednostki energii elektrycznej. Jest to wymierne potwierdzenie naszych postępów na drodze do stania się firmą niskoemisyjną.

Marcin Pawlicki

wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych ENEA S.A., od 2021 r. odpowiedzialny w Grupie ENEA za zarządzanie kwestiami związanymi z wpływem na klimat

 • 305-4

Intensywność emisji gazów cieplarnianych z jednostek wytwórczych Grupy ENEA

13 Iloraz całkowitej emisji CO2 związanej z produkcją energii elektrycznej i całkowitej produkcji energii elektrycznej brutto.

Wyniki wyszukiwania