Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2020 r.

Słownik

BAT (Best Available Techniques) – najlepsze dostępne techniki, dokument formułujący wnioski dotyczące najlepszych dostępnych technik dla instalacji nim objętych, a także wskazujący poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami.

Blockchain – Zdecentralizowana platforma o rozproszonej infrastrukturze sieciowej, służąca do księgowania transakcji, płatności lub zapisów księgowych Do zalet tej technologii należy m.in. bezpieczeństwo, które zapewnia stosowanie algorytmów kryptograficznych, odporność na awarie oraz jawność transakcji przy zachowaniu anonimowości użytkowników. Lista możliwych zastosowań obejmuje m.in. kryptowaluty, Internet Rzeczy, transakcje giełdowe bez pośredników i instytucji, księgi wieczyste z pominięciem notariusza i sądów ksiąg wieczystych, handel energią elektryczną prosument-odbiorca bez pośredników, księgi rachunkowe.

CDS (Clean dark spread) – różnica pomiędzy ceną osiągniętą ze sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej a kosztami zmiennymi dotyczącymi wytworzenia tej energii (jednostkowy koszt CO2 i jednostkowy koszt węgla z transportem).

CO2 – Dwutlenek węgla.

Compliance – Zapewnianie zgodności działalności organizacji z obowiązującymi przepisami oraz regulacjami wewnętrznymi.

CSR (ang. Corporate Social Responsibility) – Społeczna odpowiedzialność biznesu. Odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, zapewniana przez przejrzyste i etyczne postępowanie, które:

  • przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa,
  • uwzględnia oczekiwania interesariuszy,
  • jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania,
  • jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach.

Dyrektywa IED – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych. Zaostrza ona standardy emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów z obiektów energetycznego spalania.

EBITDA – Zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań, podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych.

EUA – EU Emission Allowance, uprawnienie do emisji w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami.

FDIR (ang. Faul Detection, Isolation, Restoration) – System umożliwiający automatyczne wykrywanie awarii, wyizolowanie miejsca uszkodzenia i przywrócenie zasilania.

Gospodarka o obiegu zamkniętym – System gospodarczy, w którym minimalizuje się zużycie surowców, powstawanie odpadów oraz emisję i utraty energii poprzez wykorzystywanie odpadów z jednych procesów jako surowców dla innych.

GPZ – Główny Punkt Zasilający.

GWh – Gigawatogodzina.

HCI – Chlorowodór.

HF – Fluorowodór.

Hg – Rtęć.

Hortiterapia – Metoda terapeutyczna wykorzystująca ogrody.

HR (ang. human resources) – Zasoby ludzkie.

Interesariusz – Osoba lub grupa osób zainteresowana decyzjami lub działaniami organizacji. Interesariusz to każdy, kto wpływa na organizację i każdy, na kogo ona wpływa.

Internet Rzeczy – Koncepcja, zgodnie z którą różnego rodzaju przedmioty, m.in. urządzenia gospodarstwa domowego, artykuły oświetleniowe i grzewcze, mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem instalacji elektrycznej lub sieci komputerowej. Celem realizacji tej idei jest tworzenie inteligentnych miast, transportu, produktów, budynków, systemów energetycznych, systemów zdrowia czy związanych z życiem codziennym.

IOS – Instalacja odsiarczania spalin oraz redukcji metali ciężkich.

Kogeneracja – Proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej w elektrociepłowni.

Łańcuch dostaw – Sekwencja działań lub stron dostarczających produkty lub usługi dla organizacji.

Mg – Megagram, inaczej tona.

Mobbing – Prześladowanie, uporczywe nękanie i zastraszanie, stosowanie przemocy psychicznej wobec podwładnego lub współpracownika w miejscu pracy.

MWh – Megawatogodzina (1 GWh = 1000 MWh).

NH3 – Amoniak.

Nn – Sieć niskiego napięcia, dostarczająca energię elektryczną do indywidualnych odbiorców.

NOx – Tlenki azotu.

OZE – Odnawialne źródła energii.

PKZP – Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa.

Prosument – Osoba, która wytwarza energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby za pomocą mikroinstalacji, a jednocześnie może ją magazynować i przekazywać nadwyżkę do sieci energetycznej.

PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rada pracowników – Organ reprezentacji pracowniczej ustanowiony przez Ustawę z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. 2006 nr 79 poz. 550). Rady pracowników powinny być tworzone u pracodawców, którzy prowadzą działalność gospodarczą i zatrudniają co najmniej 50 pracowników. Obowiązek ten nie dotyczy m.in. pracodawców objętych zakresem ustawy, którzy do 24 maja 2006 r. zawarli z przedstawicielami pracowników porozumienie gwarantujące warunki informowania i konsultowania na poziomie przynajmniej równym zapisanemu w ustawie.

Rynek terminowy – Rynek energii elektrycznej, na którym notowane są produkty typu forward.

SAIDI – System Average Interruption Duration Index – wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej (wyrażany w minutach na klienta).

SAIFI – System Average Interruption Frequency Index – wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich w dostawie energii (wyrażany w liczbie przerw na klienta).

SCR (ang. Selective Catalytic Reduction) – Katalityczne odazotowywanie spalin. Zasadą działania instalacji SCR jest redukcja tlenków azotu do azotu atmosferycznego na powierzchni katalizatora, odbywająca się z wykorzystaniem substancji zawierającej amoniak.

Służebność przesyłu – Ograniczone prawo rzeczowe, którego przedmiotem jest korzystanie z urządzeń służących do przesyłu energii, substancji itp.

Smart Grid – Inteligentne sieci elektroenergetyczne, w ramach których istnieje komunikacja między wszystkimi uczestnikami rynku energii, mająca na celu dostarczanie usług energetycznych z zapewnieniem obniżenia kosztów, zwiększenia efektywności oraz integracji rozproszonych źródeł energii, w tym także źródeł odnawialnych.

SN – Sieć średniego napięcia, w której napięcie międzyfazowe wynosi od 1 kV do 60 kV, stosowana do przesyłania na średnie odległości i rozdziału energii elektrycznej.

SO2 – Dwutlenek siarki.

Społeczna inspekcja pracy – Służba społeczna pełniona przez pracowników, mająca na celu zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy. Społeczni inspektorzy pracy współdziałają z Państwową Inspekcją Pracy oraz innymi organami nadzoru i kontroli warunków pracy. Podstawowy zakres ich działalności określa Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz.U. 2015 poz. 567.

Sygnalista (ang. whistleblower) – osoba nagłaśniająca działania, które według niej są najprawdopodobniej nielegalne lub nieetyczne.

TWh – Terawatogodzina.

Upcykling – Forma przetwarzania surowców, w wyniku której powstają produkty o wyższej wartości.

Wolontariat kompetencyjny – Forma dobrowolnej i bezpłatnej pracy na rzecz społeczeństwa, w ramach której wolontariusz dzieli się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami związanymi z jego specjalizacją zawodową.

WN – Sieć wysokiego napięcia, w której napięcie międzyfazowe wynosi 110 kV, służąca do przesyłu energii elektrycznej na duże odległości.

Zakładowy układ zbiorowy pracy (ZUZP) – Porozumienie pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi, które określa m in obowiązki pracodawcy wobec pracowników oraz gwarantowane uprawnienia pracownicze.

Zakres 1 (scope 1) – Emisje bezpośrednie CO2 powstałe w wyniku spalania paliw w źródłach stacjonarnych bądź mobilnych będących własnością firmy bądź przez nią nadzorowanych, emisji powstałych w wyniku zachodzących procesów technologicznych czy ulatniających się czynników chłodniczych.

Zakres 2 (scope 2) – Pośrednie energetyczne emisje CO2 powstałe w wyniku zużywania zakupionej lub dostarczonej z zewnątrz energii elektrycznej, cieplnej, pary technologicznej, chłodu.

Zakres 3 (scope 3) – Inne pośrednie emisje CO2 powstałe w całym łańcuchu wartości firmy, np. w wyniku wytworzenia surowców lub półproduktów, zagospodarowania odpadów, transportu surowców oraz produktów, podróży służbowych pracowników czy użytkowania produktów przez końcowych użytkowników.

Zrównoważony rozwój – Rozwój umożliwiający zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia bez zmniejszania szans na zaspokojenie potrzeb przyszłych pokoleń, uwzględniający oczekiwania otoczenia oraz wyzwania społeczne, środowiskowe i ekonomiczne. Pozwala na trwałe zwiększanie wartości organizacji oraz racjonalne zarządzanie zasobami.

Wyniki wyszukiwania