Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2020 r.

Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności Grupy ENEA

GRI:[ ]
  • 201-1

Wskaźnik 2019 2020 Zmiana 2020/2019
Wpłaty do budżetu państwa z tytułu dywidend 0 0
Nakłady na wynagrodzenia i świadczenia pracownicze 1,9 mld zł 2,0 mld zł +3%
Potwierdzone przypadki korupcji 2 0 -100%

Wskaźnik 2019 2020 Zmiana 2020/2019
Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 1)1 22 039 576 Mg CO2 18 671 299 Mg CO2 -15%
Intensywność emisji gazów cieplarnianych2 774 kg/MWh 757 kg/MWh -2%
Produkcja energii ze źródeł odnawialnych 2 279 GWh 2 392 GWh +5%
Kwota przeznaczona na inwestycje w obszarze środowiska naturalnego 238 mln zł 272,5 mln zł +14%
Kwota przeznaczona przez ENEA Operator na inwestycje w obszarze efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego 0,999 mld zł 1,165 mld zł3 +17%
Kwota istotnych kar oraz liczba sankcji pozafinansowych z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska 0 0
1Suma emisji związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła przez Elektrownię Kozienice, Elektrownię Połaniec, Elektrociepłownię Białystok, Ciepłownię „Zachód”, MEC Piła, PEC oraz Łęczyńską Energetykę.
2Iloraz całkowitej emisji CO2 związanej z produkcją energii elektrycznej i całkowitej produkcji energii elektrycznej brutto.
3Łączna kwota inwestycji realizowanych przez spółkę.

Wskaźnik 2019 2020 Zmiana 2020/2019
Łączna kwota przeznaczona na cele społeczne4 3 262 127 zł 8 040 797 zł  

 

+146%

 

 

  • w tym wsparcie przekazane na walkę z epidemią COVID-19
5 339 271 zł
  • w tym pozostałe wydatki na cele społeczne
3 262 127 zł 2 701 526 zł
Liczba beneficjentów wolontariatu kompetencyjnego Nie raportowano 3 4125
Liczba wolontariuszy, którzy mieli podpisane umowy o wolontariat na dzień 31.12.2020 r. Nie raportowano 359
Łączna liczba godzin przeznaczonych przez Pracowników na wolontariat pracowniczy 1 857 6606 -64%
Liczba incydentów o charakterze dyskryminacyjnym i podjętych działań naprawczych 0 0
4Suma środków przekazanych przez spółki na rzecz Fundacji ENEA, Fundacji „Solidarni Górnicy” oraz bezpośrednio beneficjentom, a także na autorskie projekty zaangażowania społecznego.
5Działanie realizowane wyłącznie w I kwartale 2020 r., tj. do czasu przejścia szkół na nauczanie zdalne.

Wskaźnik 2019 2020 Zmiana 2020/2019
Segment Obrót: liczba Klientów indywidualnych (odbiorców energii elektrycznej i paliwa gazowego) 2 535 tys. 2 565 tys. +1%
Segment Dystrybucja: liczba Klientów/odbiorców energii7 2 626 tys. 2 661 tys. +1%
Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym 20,3 TWh 21,1 TWh +4%
SAIDI – średni czas trwania wyłączenia zasilania8 98 min. 77 min. -21%
SAIFI – częstotliwość wyłączenia zasilania8 2,79 2,06 -26%
Przypadki niezgodności z regulacjami związane z wpływem produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo Nie raportowano 0
Przypadki niezgodności z regulacjami związane z informowaniem o produktach i usługach Nie raportowano 0
Naruszenia ochrony danych Klientów, które kwalifikowały się do zgłoszenia do PUODO 0 0

Aktywnie współpracujemy z United Nations Global Compact, a efekty naszych wysiłków w sferach takich, jak prawa człowieka, ochrona środowiska, dbałość o klienta, przeciwdziałanie nadużyciom czy zaangażowanie społeczne uzyskały w 2020 r. zewnętrzne potwierdzenie w postaci przyznanego trzeci rok z rzędu Srebrnego Listka CSR POLITYKI, a także 2. miejsca w kategorii branżowej: paliwa, energetyka, wydobycie oraz 8. w klasyfikacji generalnej Rankingu Odpowiedzialnych Firm.

Anna Lutek

dyrektor Departamentu PR i Komunikacji ENEA S.A.

Wyniki wyszukiwania