Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2020 r.

O raporcie

Niniejszy raport podsumowuje wyniki osiągnięte przez Grupę ENEA w obszarach: środowiskowym, społecznym oraz ładu korporacyjnego.

 • 102-10
 • 102-44
 • 102-45
 • 102-46
 • 102-47
 • 102-48
 • 102-49
 • 102-50
 • 102-51
 • 102-52
 • 102-53
 • 102-54
 • 102-56

Odnosi się do okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. i  obejmuje dane niefinansowe ENEA S.A. jako jednostki dominującej oraz wszystkich spółek zależnych ujętych w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. Został przygotowany przez Biuro Relacji z Otoczeniem, stanowiące część Departamentu PR i Komunikacji ENEA S.A.

Prezentowane dane opracowano z wykorzystaniem międzynarodowych standardów raportowania niefinansowego Global Reporting Initiative – GRI Standards, w wersji Core. Publikację przygotowano zgodnie z 10 zasadami GRI, dotyczącymi definiowania zawartości (Istotność, Kontekst zrównoważonego rozwoju, Uwzględnienie interesariuszy, Kompletność) oraz jakości prezentowanych danych (Wyważenie, Wiarygodność, Porównywalność, Dokładność, Terminowość, Przejrzystość).

W raportowanym okresie nie miały miejsca znaczące zmiany dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości Grupy. W stosunku do raportu za poprzedni rok nie dokonano znaczących zmian dotyczących zakresu, zasięgu lub metod pomiaru; nie dokonano także korekt wcześniej publikowanych informacji. Raport nie został poddany zewnętrznej weryfikacji, jednak został opracowany we współpracy z niezależną firmą doradczą.

Raportowanie niefinansowe Grupy ENEA odbywa się w cyklu rocznym. Poprzedni raport opublikowano 12 sierpnia 2020 r. pod adresem https://raport2019.csr.enea.pl/

Proces budowy treści raportu

Opracowanie raportu poprzedziła ocena istotności poszczególnych aspektów funkcjonowania Grupy ENEA w sferach: ekonomicznej, środowiskowej, społecznej i rynkowej. Dokonano jej na podstawie anonimowych ankiet internetowych dla interesariuszy zewnętrznych oraz kadry zarządzającej Grupy. Wyniki wspomnianych ankiet, jak również analiza trendów raportowania niefinansowego w branży energetycznej, stały się podstawą do wyłonienia istotnych aspektów raportowania.

Istotne aspekty raportowania

 • EKONOMICZNE
  • Wpływ na polską gospodarkę
  • Wkład w świadczenie usług dla społeczeństwa, rozwój infrastruktury, rozwój lokalnego rynku
 • SPOŁECZNE
  • Wielkość zatrudnienia, liczba nowych Pracowników, rotacja, benefity pracownicze
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Różnorodność i równość szans w dostępie do stanowisk, w tym do zarządu
  • Ograniczanie potencjalnych przypadków dyskryminacji
  • Miejsca pracy, staże i praktyki tworzone dla młodych ludzi
  • Zapobieganie negatywnemu wpływowi firmy na społeczności lokalne
  • Inicjatywy pracownicze i wolontariat
 • RYNKOWE
  • Satysfakcja Klientów
  • Zachowanie poufności w relacjach z Klientami, działania zapobiegające utracie danych
 • ŚRODOWISKOWE
  • Strategia i działania z zakresu zrównoważonego rozwoju
  • Zużycie energii w firmie i sposoby jego redukcji; działania na rzecz efektywności energetycznej
  • Wykorzystywane przez firmę surowce i materiały oraz ich recykling i ponowne wykorzystanie
  • Pobór i zużycie wody, ponowne wykorzystanie wody, informacje na temat odprowadzanych ścieków
  • Ilość produkowanych ścieków, odpadów i wycieków, a także odpadów niebezpiecznych powstałych w procesie produkcji
  • Emisje oraz sposoby ich redukowania
  • Produkcja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
  • Ryzyka oraz szanse wynikające ze zmian klimatycznych
  • Wpływ działalności na różnorodność biologiczną i krajobraz
  • Zgodność z regulacjami środowiskowymi, zapobieganie nadużyciom, łamaniu prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska
  • Wysokość inwestycji w obszarze ochrony środowiska
  • Ocena dostawców pod kątem spełniania kryteriów środowiskowych

Dane kontaktowe

 • 102-1
 • 102-53

Dane kontaktowe ENEA SA
ENEA SA
ul. Górecka 1
60-201 Poznań
www.enea.pl

Dane kontaktowe ESG
ENEA SA
Departament PR i Komunikacji
Biuro Relacji z Otoczeniem
e-mail: esg@enea.pl

 

 

 

 

 

Wyniki wyszukiwania