Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2020 r.

Relacje z otoczeniem

Z uwagi na epidemię COVID-19 w 2020 r. komunikacja z interesariuszami była prowadzona przede wszystkim z wykorzystaniem kanałów zdalnych.

 • 102-40
 • 102-42
 • 102-43

Komunikacja z interesariuszami

Dążymy do tego, by podejmowane przez nas kluczowe decyzje uwzględniały potrzeby i oczekiwania naszego otoczenia społeczno-gospodarczego. W tym celu prowadzimy stałą komunikację z interesariuszami, której kanały i stosowany język dopasowujemy do poszczególnych grup. Nie tylko informujemy o naszej działalności, ale także zbieramy opinie i prowadzimy otwarty dialog na jej temat.

Łukasz Nowakowski

kierownik Biura Relacji z Otoczeniem ENEA S.A.

Najważniejsi interesariusze Grupy ENEA

interesariusze-01 interesariusze-01

Wybrane kanały komunikacji Grupy ENEA oraz jej spółek z otoczeniem

 • badania ankietowe, w tym badania satysfakcji,
 • intranet korporacyjny oraz intranety spółek,
 • newslettery „Enea News” i „Enea Flash” (od marca 2020 r. w formie platformy w intranecie),
 • gazetki zakładowe,
 • radiowęzeł,
 • mailingi informacyjne,
 • spotkania (w tym z zarządami spółek),
 • tele- i wideokonferencje,
 • oceny pracownicze,
 • kontakt i współpraca z Fundacją ENEA,
 • programy wolontariatu pracowniczego,
 • bezpośrednie spotkania i współpraca z przedstawicielami społeczności lokalnych,
 • komunikacja poprzez media ogólnopolskie i lokalne,
 • media społecznościowe (Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, Instagram),
 • udział w wydarzeniach branżowych oraz poświęconych odpowiedzialności społecznej,
 • raporty zrównoważonego rozwoju,
 • oświadczenia na temat informacji niefinansowych.

W 2020 r. nasz serwis relacji inwestorskich znalazł się wśród 5 najlepszych w kategorii dużych spółek w konkursie Złota Strona Emitenta

Z uwagi na epidemię COVID-19 w 2020 r. komunikacja z interesariuszami była prowadzona przede wszystkim z wykorzystaniem kanałów zdalnych (tele- i wideokonferencje, strony internetowe, media społecznościowe itd.). Spotkania bezpośrednie, odbywające się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, organizowano jedynie w koniecznych przypadkach.

Łańcuch dostaw

 • 102-9

Sercem procesów wytwórczych Grupy ENEA są elektrownie w Kozienicach i Połańcu, elektrociepłownia w Białymstoku oraz zakłady energetyki cieplnej w Pile i Obornikach. W wymienionych jednostkach wytwórczych wykorzystywany jest węgiel kamienny, biomasa, gaz oraz oleje opałowe.

Zapotrzebowanie Grupy na węgiel kamienny w większości zaspokaja Lubelski Węgiel „Bogdanka”, a pozostałe surowce kupujemy u dostawców zewnętrznych. ENEA Wytwarzanie, ENEA Elektrownia Połaniec, ENEA Ciepło, MEC Piła, PEC oraz Łęczyńska Energetyka wykorzystywały wyłącznie węgiel z Polski.

ENEA Nowa Energia na potrzeby biogazowni w Liszkowie kupuje kiszonkę, wysłodki oraz odpady owocowo-warzywne nienadające się do spożycia ani przetwórstwa.

Węgiel z kopalni w Bogdance do elektrowni w Kozienicach i Połańcu jest dostarczany pociągami, do Elektrociepłowni Białystok i Ciepłowni „Zachód” w Białymstoku jest dostarczany koleją oraz transportem samochodowym. W procesach wytwórczych realizowanych przez Elektrownię Połaniec oraz Elektrociepłownię Białystok wykorzystywana jest również biomasa, dostarczana transportem samochodowym oraz koleją. Dostawy oleju opałowego do elektrowni w Połańcu – paliwa rozpałkowego – realizowane są transportem kolejowym oraz transportem samochodowym. Ciepłownia „Zachód” w Białymstoku, należąca do ENEA Ciepło, oprócz 4 kotłów węglowych posiada kocioł K1, w którym wytwarza ciepło w oparciu o paliwo gazowe pochodzące z sieci.

PEC produkuje ciepło z węgla kupowanego od dostawcy spoza Grupy ENEA. Dostawy odbywają się transportem kolejowym z kopalni do stacji Oborniki, a następnie samochodami na terenie Obornik do kotłowni K1 i K4.

MEC Piła z węgla produkuje ciepło, a ze spalania gazu ziemnego w silnikach gazowych – energię elektryczną oraz ciepło. Węgiel od dostawcy spoza Grupy ENEA dostarczany jest transportem kolejowym, a następnie samochodami. Gaz do instalacji dostarczany jest gazociągiem.

Dostawy substratów do biogazowni w Liszkowie odbywają się transportem kołowym.

W 2020 r. przyjęto Kodeks Kontrahentów Grupy ENEA – dokument określający nasze podstawowe wymagania względem dostawców w zakresie zgodności ich działań z prawem oraz standardami rynkowymi i etycznymi w zakresie praw człowieka i bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska naturalnego, przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów oraz przestrzegania zasad uczciwej konkurencji. Kodeks przenosi wartości i zasady postępowania określone w innych dokumentach na sferę szeroko rozumianej współpracy z dostawcami. Dokument jest dostępny dla wszystkich potencjalnych kontrahentów oraz pozostałych interesariuszy na naszej stronie internetowej. Dostawcy potwierdzają akceptację jego zapisów poprzez postanowienia zawieranych umów.

W Polityce Zakupowej Grupy ENEA jako jedną z zasad kształtowania procesów zakupowych przyjęto stosowanie przy wyborze dostawców kryteriów pozacenowych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów społecznych (w tym integracji zawodowej i społecznej bezrobotnych, młodocianych i osób z niepełnosprawnościami), aspektów środowiskowych (w tym efektywności energetycznej przedmiotu zamówienia) oraz innowacyjności. Kryteria oceny ofert są określane w oparciu o regulacje zakupowe, indywidualnie dla każdego postępowania przetargowego. W danym postępowaniu identyczne kryteria obowiązują wszystkich wykonawców.

Ocena dostawców pod kątem kryteriów środowiskowych została opisana tutaj.

Udział w inicjatywach i członkostwo w organizacjach

 • 102-12

Wspieramy inicjatywy na rzecz szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu:

Ważnym punktem odniesienia dla naszej działalności są Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs). Wspieramy realizację ośmiu SDGs:

logo h-01 logo h-01

Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt

 • Zadanie 3.9 Do 2030 roku znacząco obniżyć liczbę zgonów i chorób powodowanych przez niebezpieczne substancje chemiczne oraz zanieczyszczenie i skażenie powietrza, wody i gleby.

 

Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

 • Zadanie 4.4 Do 2030 roku znacznie zwiększyć liczbę młodzieży i dorosłych, którzy posiadają odpowiednie umiejętności, w tym techniczne i zawodowe, potrzebne przy uzyskaniu zatrudnienia, znalezieniu godziwej pracy i rozwoju przedsiębiorczości.

Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie

 • Zadanie 7.1 Do 2030 roku zapewnić powszechny dostęp do przystępnych cenowo, niezawodnych i nowoczesnych usług energetycznych.
 • Zadanie 7.2 Do 2030 roku znacząco zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w globalnym miksie energetycznym.

Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi

 • Zadanie 8.2 Osiągnąć wyższy poziom wydajności gospodarczej poprzez dywersyfikację, modernizację technologiczną i innowacje, a także poprzez skupienie się na sektorach o wysokiej wartości dodanej oraz o wysokim wskaźniku pracochłonności.
 • Zadanie 8.8 Chronić prawa pracownicze oraz promować bezpieczne środowisko pracy dla wszystkich, w tym dla pracowników, w tym pracowników – migrantów, w szczególności dla kobiet migrantek i osób mających niepewne zatrudnienie.

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

 • Zadanie 9.1 Rozwijać niezawodną, zrównoważoną i odporną infrastrukturę dobrej jakości, w tym infrastrukturę regionalną i transgraniczną, wspierającą rozwój gospodarczy i dobrobyt ludzi. Zapewnić  wszystkim ludziom równy dostęp do infrastruktury po przystępnej cenie.
 • Zadanie 9.4 Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami.
 • Zadanie 9.5 Do 2030 roku wzmocnić badania naukowe i podnieść poziom technologiczny sektora przemysłowego we wszystkich krajach, szczególnie w rozwijających się, w tym poprzez innowacje, znaczne zwiększenie liczby pracowników sektora badawczo-rozwojowego na każdy milion osób oraz poprzez zwiększanie publicznych i prywatnych nakładów finansowych na rozwój.

 

Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu

 • Zadanie 11.6 Do 2030 roku obniżyć niekorzystny wskaźnik negatywnego oddziaływania miasta na środowisko per capita, zwracając szczególną uwagę na jakość powietrza oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami.

Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji

 • Zadanie 12.5 Do 2030 roku istotnie obniżyć poziom generowania odpadów poprzez prewencję, redukcję, recykling i ponowne użycie.

Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju

 • Zadanie 17.16 Wzmocnić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju, uzupełnione o partnerstwa wielostronne, które mobilizują i dzielą się wiedzą, kompetencjami, technologią i środkami finansowymi, by wspierać osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju we wszystkich krajach, szczególnie w tych rozwijających się.

 

Grupa ENEA utożsamia się, przestrzega i wdraża w swojej działalności 10 zasad Global Compact, które stanowią część zarządzania naszą organizacją, jej kultury organizacyjnej oraz relacji z interesariuszami. Zasady te brzmią następująco:

 • Zasada 1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową.
 • Zasada 2. Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę.
 • Zasada 3. Poszanowanie wolności stowarzyszania się.
 • Zasada 4. Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej.
 • Zasada 5. Zniesienie pracy dzieci.
 • Zasada 6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia.
 • Zasada 7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego.
 • Zasada 8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej.
 • Zasada 9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii.
 • Zasada 10. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu.

Członkostwo w organizacjach

 • 102-13

Spółki Grupy ENEA są aktywnymi członkami różnorodnych organizacji, dla których działania na rzecz zrównoważonego rozwoju stanowią ważny cel statutowy. W ich ramach m.in. inicjują i propagują postęp techniczny w przemyśle elektroenergetycznym, uczestniczą w konsultacjach projektowanych regulacji prawnych, współtworzą analizy i publikacje, wymieniają się z informacjami i doświadczeniami oraz współorganizują wydarzenia.

 • Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska
 • Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie
 • Związek Pracodawców Energetyki Polskiej
 • Towarzystwo Obrotu Energią
 • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
 • Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych
 • Towarzystwo Elektrowni Wodnych
 • Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
 • Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Stowarzyszenie Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego
 • Polski Komitet Energii Elektrycznej
 • Polski Komitet Światowej Rady Energetyki
 • Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich
 • Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
 • Stowarzyszenia Producentów Konstrukcji i Urządzeń Elektrycznych STELEN
 • Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki
 • Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej
 • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
 • United Nations Global Compact Network Poland
 • Liga Ochrony Przyrody
 • European Energy Forum
 • The Union of the Electricity Industry (Eurelectric)
 • European Biomass Association (AEBIOM)
 • European Distribution System Operators for Smart Grids
 • European Federation of Energy Traders
 • Coal Industry Advisory Board
 • EURACOAL

W 2020 r. Paweł Szczeszek, Prezes Zarządu ENEA S.A., dołączył do Rady Programowej Global Compact Network Poland.

Wyniki wyszukiwania