Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2020 r.

Działania Grupy ENEA na rzecz środowiska w 2020 r.

Każdego roku prowadzimy liczne działania na rzecz zmniejszenia naszego negatywnego wpływu na środowisko.

  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3

Mają one postać zarówno dużych inwestycji, jak i mniejszych zmian w codziennym funkcjonowaniu poszczególnych spółek. Stale podejmujemy także wysiłki na rzecz zwiększania świadomości ekologicznej Pracowników oraz ich wiedzy na temat racjonalnego korzystania ze środowiska. Co więcej, prowadzimy edukację ekologiczną otoczenia Grupy oraz realizujemy projekty z zakresu aktywnej ochrony przyrody.

  • Wskaźnik własny 7
  • Wskaźnik własny 8
  • Wskaźnik własny 22
  • Wskaźnik własny 25

Wyszczególnienie Wykonanie 2020 [mln zł]
Dostosowanie do konkluzji BAT (Elektrownia Połaniec) 103,7
Przyłączenia komercyjne farm wiatrowych (ENEA Operator) 79,2
Zabudowa SCR dla bloków 9 i 10 (Elektrownia Kozienice) 27,8
Dostosowanie do konkluzji BAT (Elektrownia Kozienice) 27,1
Pozostałe inwestycje środowiskowe (Elektrownia Połaniec) 22,3
Pozostałe inwestycje środowiskowe (Elektrownia Kozienice) 5,8
Pozostałe 6,6
Łącznie inwestycje związane z ochroną środowiska 272,5
  • 304-3

W 2020 r. ENEA Wytwarzanie przeprowadziła szereg inwestycji pozwalających ograniczyć wpływ Elektrowni Kozienice na środowisko. Najważniejsze z nich to: modernizacje oczyszczalni ścieków z instalacji odsiarczania spalin IOS III bloku klasy 500 MW nr 10, modernizacje elektrofiltrów bloków klasy 200 MW nr 1, 4 i 5 oraz chłodni wentylatorowych bloków klasy 500 MW (celki CB21 i CB22).

Ponadto zamontowano system do ciągłego pomiaru emisji NH3, HCl, HF oraz Hg na emitorach za instalacjami odsiarczania spalin IOS I-V, zmodernizowano część oświetlenia elektrowni oraz wyposażono oczyszczalnię ścieków deszczowo-przemysłowych w separator oleju umożliwiający ograniczenie emisji substancji ropopochodnych w przypadku awarii instalacji wykorzystujących olej lekki. Spółka podejmowała także działania mające na celu maksymalizację sprzedaży produktów ubocznych spalania oraz sfinansowała akcję z zakresu czynnej ochrony przyrody, w ramach której do rzeki Krypianki w gminie Garbatka-Letnisko trafiło ponad 100 raków szlachetnych. Z kolei akcja „Ogródek kwietny z ENEĄ Wytwarzanie i Mazowiecko-Świętokrzyskim Towarzystwem Ornitologicznym” miała na celu wzmocnienie bazy pokarmowej owadów zapylających oraz rozbudzenie zainteresowania tymi zwierzętami i bogactwem roślin miododajnych. Ponadto, spółka współorganizowała warsztaty przyrodnicze dla dzieci oraz konkursy, wykłady i inne wydarzenia poruszające tematykę recyklingu, a także wsparła finansowo wydanie monografii ptaków Puszczy Kozienickiej.

273
mln zł

nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w 2020 r.

ENEA Elektrownia Połaniec zakończyła modernizację bloku nr 5, której celem było podniesienie ekonomiki i niezawodności jego pracy, przedłużenie jego żywotności oraz dostosowanie parametrów emisyjnych do przyszłych wymaganych standardów. W ramach modernizacji blok został wyposażony w instalację katalitycznego odazotowania spalin (SCR), pozwalającą obniżyć emisje tlenku azotu o 60%. W ramach działań dostosowawczych do konkluzji BAT zakończone zostały prace w zakresie modernizacji elektrofiltrów bloków nr 2 i 7, co wiąże się ze zmniejszeniem emisji pyłów. Przeprowadzono także modernizację absorbera D Instalacji Odsiarczania Spalin, która umożliwi dotrzymanie limitów emisji SO2 w spalinach, narzuconych konkluzjami BAT. Zakończono również modernizację dwóch pomp wody chłodzącej, PCH2 i PCH9, skutkującą podwyższeniem sprawności energetycznej ich pracy. Elektrownia otrzymała ponadto 13 białych certyfikatów za termomodernizację budynku biurowego.

Zakład realizował także wiele projektów mających na celu budowanie świadomości środowiskowej u dzieci i młodzieży. W ramach akcji „Forum Lokalne: środowisko dla elektrowni, elektrownia dla środowiska” zorganizował konkursy, zajęcia i pogadanki o tematyce ekologicznej dla łącznie ponad 200 przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z regionu. Inne ważniejsze inicjatywy edukacyjne to prowadzenie w partnerstwie z „Tygodnikiem Nadwiślańskim” kampanii informacyjnej, której tematem przewodnim było oszczędzanie wody i energii elektrycznej (złożył się na nią m.in. konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży), a także udzielenie wsparcia komunikacyjnego akcji Pracowników zwracającej uwagę na znaczenie pszczół i zagrożenia dla tych owadów (#EneaKwiatyDlaPszczół). Dodatkowo elektrownia już po raz drugi zaangażowała się w akcję #TrashChallenge, w wyniku czego jej Pracownicy podjęli się sprzątania rzeki Czarnej.

ENEA Ciepło podejmowała liczne działania na rzecz zwiększenia efektywności przesyłu i dystrybucji energii cieplnej. Polegały one m.in. na wymianie ok. 9 km sieci kanałowych na sieci preizolowane, modernizacji kilkudziesięciu węzłów ciepłowniczych oraz montażu systemu telemetrii, umożliwiającego zdalny odczyt parametrów pracy, na ok. 100 węzłach.

Spółka kontynuowała modernizację kotłów węglowych w Ciepłowni „Zachód”, mającą na celu dostosowanie ich do wymogów konkluzji BAT. Z kolei ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok zmodernizowała elektrofiltr kotła K8 oraz rozbudowała system ciągłego monitoringu spalin pod kątem emisji Hg, NH3 i HCl.

ENEA Centrum realizowała liczne inicjatywy przekładające się na znaczne ograniczenie ilości odpadów w postaci papieru i zużytych tonerów. Były to m.in. promocja e-BOK i e-faktur, poszerzenie zakresu spraw możliwych do załatwienia przez Klientów online oraz pilotażowy projekt Biur Obsługi Klienta zatytułowany „Możliwość wysyłania załączników drogą mailową do umów kompleksowych”.

ENEA Logistyka i MR Bogdanka zastępowały tradycyjne oświetlenie energooszczędnymi źródłami światła.

ENEA Pomiary również zmodernizowała oświetlenie, a ponadto ociepliła dach swojej siedziby i uruchomiła tam instalację fotowoltaiczną, jak również zakupiła trzy kolejne samochody elektryczne na potrzeby pracy monterskiej w dużych aglomeracjach miejskich. Dodatkowo, spółka przekształciła część swojego terenu w kwietną łąkę oraz postawiła budki dla owadów pożytecznych.

ENEA Operator budowała i modernizowała misy transformatorowe w sposób zapobiegający skażeniu ziemi olejem. W zakresie czynnej ochrony przyrody, spółka zamontowała 121 platform pod bocianie gniazda na słupach linii własnych oraz na dodatkowych stanowiskach słupowych oraz kontynuowała współpracę z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych na rzecz ochrony rybołowa, montując 22 nowe platformy lęgowe dla tego ptaka na słupach linii 110 kV. Spółka wzięła także udział w programie czyszczenia gniazd i znakowania piskląt bociana białego na terenie Parku Krajobrazowego „Ujście Warty” w ramach współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego oraz w akcji obrączkowania i zwracania środowisku naturalnemu 6 osobników ściśle chronionej sowy płomykówki, mającej gniazdo na stacji transformatorowej (działanie wspólne z Fundacją na rzecz Zwierząt „Dzika Ostoja” oraz Stowarzyszeniem Ochrony Sów SOS).

MEC Piła zmniejszyła emisję szkodliwych substancji do powietrza dzięki budowie źródła kogeneracyjnego, a ponadto zwiększała efektywność energetyczną swojego funkcjonowania poprzez montaż urządzeń energooszczędnych i układów automatycznej regulacji oraz optymalizację pracy źródeł ciepła, a także sieci ciepłowniczej.

ENEA Bioenergia uzyskała Krajową Ocenę Techniczną, na podstawie której na bazie mieszanki popiołowo-żużlowej z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych może obecnie produkować pełnowartościowe kruszywo budowlane.

Lubelski Węgiel „Bogdanka” zainicjowała kompleksowy program zwiększenia efektywności środowiskowej pt. „Współpraca międzysektorowa na rzecz zrównoważonego rozwoju LWB” oraz projekt badawczo-edukacyjny „Gleba – przestrzeń rolnicza. Zrównoważone rolnictwo na terenach okołogórniczych LWB”, którego partnerem jest Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Spółka, wspólnie z Fundacją dla Przyrody, realizowała projekt „Rzadkie i ginące gatunki zwierząt Lubelszczyzny”, obejmujący czynną ochronę rzadkich gatunków sów oraz edukację ekologiczną. Kolejnym przedsięwzięciem było stworzenie, wspólnie z Fundacją Krajobrazy oraz Gminą Łęczna, Laboratorium Miejskiego Programu Estetyka – platformy dialogu mieszkańców z miastem w sprawach związanych z rozwojem zielonej infrastruktury.

Łęczyńska Energetyka uruchomiła pierwszą instalację fotowoltaiczną funkcjonującą na zasadach prosumenckich, a także dokonała termomodernizacji budynków oraz wymiany izolacji na odcinkach sieci ciepłowniczych.

Fundacja ENEA sfinansowała wiele projektów realizowanych przez spółki, a także m.in. stworzenie przez Nadleśnictwo Łopuchówko ścieżki edukacyjnej „W poszukiwaniu zielonej energii” w parku w Radojewie. Wspierała także Po-Dzielnię, czyli Centrum Ekonomii Współdzielenia, poznańską edukacyjno-kulturalną inicjatywę na rzecz wydłużania życia przedmiotów, ograniczania konsumpcjonizmu, promowania upcyklingu. W ramach projektu działa „Kawiarenka naprawcza”, w której pod hasłem „Napraw! Nie wyrzucaj” promowane są idee gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym umiejętności naprawiania sprzętów, zamiast ich wyrzucania i generowania tzw. elektrośmieci.

Wyniki wyszukiwania