Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2020 r.

Indeks GRI

Wskaźniki podstawowe

Profil organizacji Link
GRI 102-1 Nazwa organizacji Dane kontaktowe
GRI 102-2 Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i usługi Nasza oferta
GRI 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji Dane kontaktowe
GRI 102-4 Lokalizacja działalności operacyjnej Nasz model biznesowy
GRI 102-5 Forma własności i struktura prawna organizacji Struktura Grupy Kapitałowej ENEA
GRI 102-6 Rynki obsługiwane przez organizację Nasz model biznesowy
GRI 102-7 Skala działalności Nasz model biznesowy
GRI 102-8 Informacje o Pracownikach oraz innych osobach świadczących pracę na rzecz organizacji Kadra Grupy

Władze Grupy

GRI 102-9 Charakterystyka łańcucha dostaw Łańcuch dostaw
GRI 102-10 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości O raporcie
GRI 102-11 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności Ogólne zasady zarządzania wpływem na środowisko
GRI 102-12 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy Udział w inicjatywach i członkostwo w organizacjach
GRI 102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach Członkostwo w organizacjach
Strategia
GRI 102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla List Prezesa Zarządu
Etyka
GRI 102-16 Wartości, zasady, kodeks etyki, standardy i normy zachowania Kultura organizacyjna
Zarządzanie
GRI 102-18 Struktura nadzoru organizacji wraz w komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy Władze Grupy ENEA
Zaangażowanie interesariuszy
GRI 102-40 Lista grup Interesariuszy angażowanych przez organizację Relacje z otoczeniem
GRI 102-41 Pracownicy objęci zbiorowymi układami pracy Zasady pracy
GRI 102-42 Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację Relacje z otoczeniem
GRI 102-43 Podejście do angażowania Interesariuszy Relacje z otoczeniem
GRI 102-44 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez Interesariuszy O raporcie
Raportowanie
GRI 102-45 Podmioty ujęte w raporcie O raporcie
GRI 102-46 Proces definiowania treści raportu O raporcie
GRI 102-47 Istotne tematy zidentyfikowane w procesie definiowania zawartości raportu O raporcie
GRI 102-48 Zmiany i korekty w stosunku do poprzedniego raportu O raporcie
GRI 102-49 Znaczące zmiany w stosunku do poprzedniego raportu O raporcie
GRI 102-50 Okres raportowania O raporcie
GRI 102-51 Data publikacji ostatniego raportu O raporcie
GRI 102-52 Cykl raportowania O raporcie
GRI 102-53 Osoba do kontaktu Dane kontaktowe
GRI 102-54 Oświadczenie o raportowaniu zgodnie ze standardem GRI O raporcie
GRI 102-55 Indeks treści GRI
GRI 102-56 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu O raporcie

Tematy ekonomiczne

Wyniki finansowe Link
GRI 201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności Grupy ENEA
Wpływ na polską gospodarkę
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Znaczenie Grupy ENEA dla gospodarki
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Znaczenie Grupy ENEA dla gospodarki
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Znaczenie Grupy ENEA dla gospodarki
GRI 203-2 Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny Znaczenie Grupy ENEA dla gospodarki

Kreowanie innowacji

Wkład firmy w świadczenie usług dla społeczeństwa, rozwój infrastruktury, rozwój lokalnego rynku
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Znaczenie Grupy ENEA dla rozwoju regionalnego i lokalnego
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Znaczenie Grupy ENEA dla rozwoju regionalnego i lokalnego
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Znaczenie Grupy ENEA dla rozwoju regionalnego i lokalnego
GRI 203-1 Rozwój oraz wpływ inwestycji w infrastrukturę i usługi Kreowanie innowacji

Znaczenie Grupy ENEA dla rozwoju regionalnego i lokalnego

Wskaźnik własny 1 Liczba Punktów Poboru Energii, tj. liczba Klientów segmentu Obrót Nasz model biznesowy
Wskaźnik własny 2 Zainstalowane moce wytwórcze Nasz model biznesowy
Aktywności podejmowane w celu eliminacji przypadków korupcji
GRI 205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania Kultura organizacyjna

Tematy środowiskowe

Strategia i działania z zakresu zrównoważonego rozwoju Link
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Strategia i kierunki rozwoju
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Strategia i kierunki rozwoju
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Strategia i kierunki rozwoju
Wskaźnik własny 7 Lista kluczowych inwestycji, które zmniejszają skalę wpływu organizacji na środowisko naturalne Działania Grupy ENEA na rzecz środowiska w 2020 r.
Zużycie energii w firmie i sposoby jego redukcji; działania na rzecz efektywności energetycznej
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Działania na rzecz efektywności energetycznej
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Działania na rzecz efektywności energetycznej
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Działania na rzecz efektywności energetycznej
GRI 302-1 Zużycie energii na wewnątrz organizacji Działania na rzecz efektywności energetycznej
Wskaźnik własny 8 Kluczowe działania realizowane w celu zmniejszenia zużycia energii i efektywności energetycznej Działania Grupy ENEA na rzecz środowiska w 2020 r.
Wykorzystywane przez firmę surowce i materiały oraz ich recykling i ponowne wykorzystanie
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Gospodarka surowcami i materiałami
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Gospodarka surowcami i materiałami
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Gospodarka surowcami i materiałami
GRI 301-1 Wykorzystywane do produkcji i pakowania materiały i surowce wg masy lub objętości Gospodarka surowcami i materiałami
Pobór i zużycie wody, ponowne wykorzystanie wody, informacje na temat odprowadzanych ścieków
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Woda
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Woda
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Woda
GRI 303-3 Całkowity pobór wody według źródła Woda
Ilość produkowanych ścieków, odpadów i wycieków, a także odpadów niebezpiecznych powstałych w procesie produkcji
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Odpady
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Odpady
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Odpady
GRI 306-2 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem Odpady
Emisje oraz sposoby ich redukowania
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Ograniczanie emisji CO2

Zarządzanie pozostałymi zanieczyszczeniami gazowymi i pyłowymi

GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Ograniczanie emisji CO2

Zarządzanie pozostałymi zanieczyszczeniami gazowymi i pyłowymi

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Ograniczanie emisji CO2

Zarządzanie pozostałymi zanieczyszczeniami gazowymi i pyłowymi

GRI 305-1 Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi (Zakres 1) Ograniczanie emisji CO2
GRI 305-4 Intensywność emisji gazów cieplarnianych Ograniczanie emisji CO2
GRI 305-5 Redukcja emisji gazów cieplarnianych Ograniczanie emisji CO2
GRI 305-7 Emisje związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza według rodzaju związku i wagi Zarządzanie pozostałymi zanieczyszczeniami gazowymi i pyłowymi
Wskaźnik własny 25 Lista kluczowych inwestycji, które wpływają na zmniejszenie poziomu emisji Działania Grupy ENEA na rzecz środowiska w 2020 r.
Wskaźnik sektorowy EU5 Ilość przyznanych nieodpłatnych uprawnień do emisji CO2 Ograniczanie emisji CO2
Produkcja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Ograniczanie emisji CO2
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Ograniczanie emisji CO2
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Ograniczanie emisji CO2
Wskaźnik własny 24 Produkcja energii pochodzącej z OZE Ograniczanie emisji CO2
Ryzyka oraz szanse wynikające ze zmian klimatycznych
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Ryzyka związane z klimatem
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Ryzyka związane z klimatem
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Ryzyka związane z klimatem
GRI 201-2 Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla działań organizacji wynikające ze zmian klimatycznych Ryzyka związane z klimatem
Wpływ działalności na różnorodność biologiczną i krajobraz
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
GRI 304-1 Zakłady będące własnością, wynajmowane, zarządzane lub sąsiadujące z obszarami chronionymi bądź obszarami o dużej wartości pod względem bioróżnorodności znajdujących się poza obszarami chronionymi Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
GRI 304-3 Siedliska chronione lub zrewitalizowane Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
Zgodność z regulacjami środowiskowymi, zapobieganie nadużyciom, łamaniu prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Ogólne zasady zarządzania wpływem na środowisko
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Ogólne zasady zarządzania wpływem na środowisko
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Ogólne zasady zarządzania wpływem na środowisko
GRI 307-1 Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska Ogólne zasady zarządzania wpływem na środowisko
Wysokość inwestycji w obszarze ochrony środowiska
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Działania Grupy ENEA na rzecz środowiska w 2020 r.
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Działania Grupy ENEA na rzecz środowiska w 2020 r.
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Działania Grupy ENEA na rzecz środowiska w 2020 r.
Wskaźnik własny 22 Łączna kwota przeznaczona na inwestycje w obszarze środowiska naturalnego Działania Grupy ENEA na rzecz środowiska w 2020 r.
Ocena dostawców pod kątem spełniania kryteriów środowiskowych
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Ocena dostawców pod kątem kryteriów środowiskowych
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Ocena dostawców pod kątem kryteriów środowiskowych
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Ocena dostawców pod kątem kryteriów środowiskowych
GRI 308-1 Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie spełnienia kryteriów środowiskowych Ocena dostawców pod kątem kryteriów środowiskowych

Tematy społeczne

Wielkość zatrudnienia, liczba nowych Pracowników, rotacja, benefity pracownicze Link
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Motywowanie i wspieranie
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Motywowanie i wspieranie
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Motywowanie i wspieranie
GRI 401-1 Zatrudnienie nowych pracowników i rotacja Kadra Grupy
GRI 401-2 Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie przysługują pracownikom tymczasowym lub zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin Motywowanie i wspieranie
Bezpieczeństwo i higiena pracy
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Bezpieczeństwo i higiena pracy
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Bezpieczeństwo i higiena pracy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Bezpieczeństwo i higiena pracy
GRI 403-1 System zarządzania BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy
GRI 403-6 Promocja zdrowia Pracowników Programy promocji zdrowia
GRI 403-9 Urazy i wypadki związane z pracą Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wskaźnik własny 14 Przykłady działań i rozwiązań na rzecz zwiększania bezpieczeństwa w miejscu pracy i edukacji Pracowników w tym zakresie Bezpieczeństwo i higiena pracy
Różnorodność i równość szans w dostępie do stanowisk, w tym do zarządu
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Władze Grupy

Wspieranie różnorodności

GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Władze Grupy

Wspieranie różnorodności

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Władze Grupy

Wspieranie różnorodności

GRI 405-1 Różnorodność Pracowników i organów zarządzających Władze Grupy ENEA

Kadra Grupy

Ograniczanie potencjalnych przypadków dyskryminacji
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Zapobieganie mobbingowi i dyskryminacji
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Zapobieganie mobbingowi i dyskryminacji
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Zapobieganie mobbingowi i dyskryminacji
GRI 406-1 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji (incydentów o charakterze dyskryminacyjnym) i podjętych działań naprawczych Zapobieganie mobbingowi i dyskryminacji
Miejsca pracy, staże i praktyki tworzone dla młodych ludzi
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Miejsca pracy, staże i praktyki tworzone dla młodych ludzi
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Miejsca pracy, staże i praktyki tworzone dla młodych ludzi
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Miejsca pracy, staże i praktyki tworzone dla młodych ludzi
Wskaźnik własny 29 Lista szkół i uczelni, z którymi firma współpracuje w zakresie szkolenia zawodowego Miejsca pracy, staże i praktyki tworzone dla młodych ludzi
Zapobieganie negatywnemu wpływowi firmy na społeczności lokalne
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Główne obszary wpływu Grupy ENEA na środowisko
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Główne obszary wpływu Grupy ENEA na środowisko
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Główne obszary wpływu Grupy ENEA na środowisko
GRI 413-2 Działania mające znaczący rzeczywisty i potencjalnie negatywny wpływ na społeczności lokalne Główne obszary wpływu Grupy ENEA na środowisko
Działalność sponsoringowa i charytatywna
Wskaźnik własny 28 Łączna kwota przeznaczona przez Grupę ENEA na wsparcie lokalnych społeczności w walce z COVID-19 Nasz wkład w zwalczanie epidemii i jej skutków
Wskaźnik własny 16 Łączna kwota przeznaczona na wszystkie działania zaangażowania społecznego Projekty społeczne i wolontariat pracowniczy
Wskaźnik własny 21 Inicjatywy charytatywne wspierające społeczeństwo Projekty społeczne i wolontariat pracowniczy
Inicjatywy pracownicze i wolontariat
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Projekty społeczne i wolontariat pracowniczy
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Projekty społeczne i wolontariat pracowniczy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Projekty społeczne i wolontariat pracowniczy
Wskaźnik własny 17 Liczba Pracowników zaangażowanych w projekty wolontariatu pracowniczego Projekty społeczne i wolontariat pracowniczy
Wskaźnik własny 18 Liczba beneficjentów działań wolontariatu pracowniczego (w tym uczestników akcji/szkoleń) (bez uwzględnienia imprez masowych) Projekty społeczne i wolontariat pracowniczy
Wskaźnik własny 19 Łączna liczba godzin przeznaczonych przez Pracowników na wolontariat pracowniczy Projekty społeczne i wolontariat pracowniczy

Tematy rynkowe

Satysfakcja Klientów Link
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Relacje z Klientami
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Relacje z Klientami
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Relacje z Klientami
GRI 417-2 Przypadki niezgodności produktów i usług w zakresie informacji i etykietowania Odpowiedzialna sprzedaż
Wskaźnik własny 11 Nowe kanały komunikacji z Klientami Komunikacja i badania satysfakcji
Wskaźnik własny 12 Poziom satysfakcji Klientów – przykłady badań opinii Klientów i ich wyniki Komunikacja i badania satysfakcji
Wskaźnik własny 13 Główne działania na rzecz satysfakcji Klientów i zapewniania ciągłości dostarczania usług Nasza oferta
Wskaźnik własny 23 Łączna kwota przeznaczona na inwestycje w obszarze efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego Ciągłość dostaw energii
Wskaźnik sektorowy EU28 Częstość przerw w dostawie energii (SAIFI) Ciągłość dostaw energii
Wskaźnik sektorowy EU29 Średni czas trwania przerw w dostawie energii (SAIDI) Ciągłość dostaw energii
Zachowanie poufności w relacjach z Klientami, działania zapobiegające utracie danych
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Bezpieczeństwo danych Klientów
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Bezpieczeństwo danych Klientów
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Bezpieczeństwo danych Klientów
GRI 418-1 Istotne skargi dotyczące naruszenia prywatności Klientów i utraty danych klienckich Bezpieczeństwo danych Klientów
Wskaźnik własny 10 Działania realizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Klientów Bezpieczeństwo danych Klientów
Zdrowie i bezpieczeństwo Klientów użytkujących produkty lub korzystających z usług
GRI 416-2 Przypadki niezgodności z regulacjami związane z wpływem produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo Odpowiedzialna sprzedaż

Wyniki wyszukiwania