Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2020 r.

Odpowiedzialne kształtowanie miejsca pracy

Zespół Pracowników Grupy ENEA jest kompetentny, różnorodny i zmotywowany.

Mamy świadomość, że to dzięki niemu osiągamy założone cele, dlatego nasze podejście do kadry opiera się na równym traktowaniu oraz jasnych kryteriach zatrudniania, wynagradzania i awansu, wspieraniu w rozwoju zawodowym i osobistym oraz dbałości o przyjazną i sprzyjającą współpracy atmosferę. Niezwykle ważne jest dla nas również zdrowie zatrudnionych, czemu dajemy wyraz zarówno w codziennych działaniach, jak i reagując na wyzwania związane z epidemią COVID-19.

Gwarantujemy naszym Pracownikom przestrzeganie ich podstawowych praw: do sprawiedliwego wynagrodzenia, zrzeszania, swobodnego wypowiadania się czy prywatności.

Potwierdzeniem skuteczności naszych wysiłków na rzecz tworzenia przyjaznego miejsca pracy jest uzyskanie przez nas wyróżnienia „Friendly Workplace 2020”, przyznanego przez portal MarkaPracodawcy.pl.

Aneta Pelczarska

dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi ENEA S.A.

Kadra Grupy

 • 102-8
 • 401-1

Charakter zatrudnienia Pracowników Grupy ENEA

Łączna liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę 17 480(30)
w tym zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy – kobiety 3 077
w tym zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy – mężczyźni 14 354
w tym zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy – kobiety 27
w tym zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy – mężczyźni 22
w tym zatrudnieni na umowę o pracę na czas nieokreślony – kobiety 2 816
w tym zatrudnieni na umowę o pracę na czas nieokreślony – mężczyźni 12 368
w tym zatrudnieni na pozostałe umowy (w tym: na okres próbny, czas określony, stażową i zastępstwa) – kobiety 288
w tym zatrudnieni na pozostałe umowy (w tym: na okres próbny, czas określony, stażową i zastępstwa) – mężczyźni 2 008
30Liczba wszystkich osób zatrudnionych na umowę o pracę w spółkach Grupy ENEA według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., łącznie z Pracownikami czasowo zawieszonymi w zatrudnieniu, tj. przebywającymi na urlopach wychowawczych bądź urlopach bezpłatnych powyżej 30 dni lub otrzymującymi świadczenia rehabilitacyjne.

 

 

17 480

osób Grupa ENEA zatrudniała na umowę o pracę w 2020 r.

3104

kobiety (18%)

14 376

mężczyzn (82%)

 • 405-1
 • 401-1

Różnorodność grup stanowisk w podziale ze względu na płeć Liczba zatrudnionych Udział procentowy
najwyższa kadra zarządzająca – kobiety(31) 4 9%
najwyższa kadra zarządzająca – mężczyźni(33) 40 91%
dyrektorzy – kobiety(33) 41 20%
dyrektorzy – mężczyźni(33) 161 80%
kierownicy niższego szczebla – kobiety(32) 229 20%
kierownicy niższego szczebla – mężczyźni(34) 925 80%
Pracownicy operacyjni – kobiety 2 562 46%
Pracownicy operacyjni – mężczyźni 3 046 54%
Pracownicy administracyjni – kobiety 274 3%
Pracownicy administracyjni – mężczyźni 10 243 97%
31Dodatkowo uwzględniono osoby zatrudnione na innym typie umowy niż umowa o pracę, np. na tzw. kontrakcie menadżerskim.
32Włącznie z nadsztygarami i dyspozytorami p/z.
33Liczba nowo przyjętych do spółek Grupy ENEA Pracowników, zarówno z rekrutacji zewnętrznej, jak i wewnętrznej.
34Stosunek nowo zatrudnionych do wszystkich Pracowników.

Zatrudnienie kobiet i mężczyzn na umowę o pracę w podziale na grupy wiekowe Liczba zatrudnionych Udział procentowy
Pracownicy poniżej 30. roku życia – kobiety 562 3%
Pracownicy poniżej 30. roku życia – mężczyźni 2 772 16%
Pracownicy z przedziału wiekowego – 30-50 lat – kobiety 1 715 10%
Pracownicy z przedziału wiekowego – 30-50 lat – mężczyźni 7 441 43%
Pracownicy powyżej 50. roku życia – kobiety 827 5%
Pracownicy powyżej 50. roku życia – kobiety 4 163 24%

Łączna liczba nowych osób zatrudnionych w ciągu 2020 r. na umowę o pracę33 1187
w tym kobiety 217
w tym mężczyźni 970
w tym osoby poniżej 30. roku życia 562
w tym osoby z przedziału wiekowego 30-50 lat 524
w tym osoby powyżej 50. roku życia 101
Wskaźnik zatrudnienia nowych Pracowników34 6,8%
33. Liczba nowo przyjętych do spółek Grupy ENEA Pracowników, zarówno z rekrutacji zewnętrznej, jak i wewnętrznej.
34. Stosunek nowo zatrudnionych do wszystkich Pracowników.

Łączna liczba odejść w ciągu 2020 r. osób zatrudnionych na umowę o pracę35 998
w tym kobiety 162
w tym mężczyźni 836
w tym osoby poniżej 30. roku życia 191
w tym osoby z przedziału wiekowego 30-50 lat 332
w tym osoby powyżej 50. roku życia 475
Wskaźnik rotacji36 5,7%
35Liczba odejść Pracowników w ciągu roku dotyczy rozwiązań umów o pracę pomiędzy spółkami Grupy ENEA a ich Pracownikami.
Stosunek liczby Pracowników, którzy odeszli, do wszystkich zatrudnionych.

Działania podejmowane przez nas w celu przeciwdziałania luce pokoleniowej i utrzymania ciągłości zatrudnienia to m.in.:

 • monitorowanie potencjalnych odejść Pracowników ze względu na osiągnięty wiek emerytalny lub możliwość skorzystania z tzw. wcześniejszej emerytury związanej z pracą w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze,
 • współpraca spółek Grupy z lokalnymi szkołami zawodowymi i technicznymi, w tym ze szkołami o profilu energetycznym (program szkół patronackich),
 • kształcenie zawodowe studentów we współpracy z uczelniami (studia dualne),
 • program płatnych staży oraz bezpłatnych lub płatnych praktyk dla studentów „Zainstaluj się w ENEI”,
 • organizacja spotkań i wycieczek dydaktycznych dla uczniów,
 • promocja Grupy jako godnego zaufania pracodawcy, m.in. na uczelniach i targach pracy.

Zasady pracy

Zagadnienia pracownicze na poziomie Grupy regulują przede wszystkim:

 • zakładowe układy zbiorowe pracy,
 • Kodeks Etyki Grupy ENEA, określający wartości Grupy,
 • Regulamin Komisji Etyki Grupy ENEA, w którym opisano procedurę zgłaszania, przyjmowania i weryfikowania naruszeń Kodeksu Etyki i wyjaśniania wątpliwości etycznych,
 • Polityka Compliance Grupy ENEA, która opisuje m.in. pożądane zachowania i postawy Pracowników, ale także wskazuje na potrzebę budowania przyjaznego środowiska pracy, dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo zatrudnionych czy poszanowania ich życia osobistego i czasu wolnego,
 • Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom,
 • Zasady adaptacji w Grupie ENEA,
 • Procedura realizacji działań rozwoju kapitału ludzkiego w Grupie ENEA, określająca formy i ujednolicająca postępowanie w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych Pracowników,
 • Preliminarze Wspólnej Działalności Socjalnej w Grupie ENEA, wyznaczające zakres i zasady udzielania świadczeń socjalnych na rzecz Pracowników w danym roku,
 • Procedura Komitetu Zarządzania Grupy ENEA dotycząca polityki personalnej w zakresie obsady Zarządów i Rad Nadzorczych Spółek.

Ponadto, w poszczególnych spółkach obowiązują polityki i procedury dostosowane do ich specyfiki. Określają one m.in. proces rekrutacji, zasady premiowania, ewidencjonowanie czasu pracy, ewidencjonowanie i rozliczanie podróży służbowych czy zasady realizacji rozstań z Pracownikami. Przyjęte regulacje wewnętrzne zapewniają zgodność funkcjonowania spółek z przepisami Kodeksu pracy oraz pozostałymi przepisami prawa odnoszącymi się do praw i obowiązków pracowniczych.

Dodatkowo, każdego roku kierownicy jednostek organizacyjnych, w konsultacji z Pracownikami, przygotowują zestawienia określające zapotrzebowanie na szkolenia rozwijające kompetencje kadry.

Ważniejsze regulacje wewnętrzne z zakresu zagadnień pracowniczych obowiązujące w wybranych spółkach Grupy ENEA

 • 102-41
 • Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego
 • Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników ENEA S.A. oraz Spółek zależnych wymienionych w załączniku nr 10 do Układu
 • Regulamin Pracy w ENEA S.A.
 • Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w ENEA S.A.
 • Regulamin Premiowania Pracowników ENEA S.A.
 • Regulamin premiowania Pracowników ENEA S.A. w oparciu o System Zarządzania przez Cele
 • Model Kompetencji ENEA S.A.
 • Procedura Rekrutacji w ENEA S.A.
 • Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego
 • Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników ENEA S.A. oraz Spółek zależnych wymienionych w załączniku nr 10 do Układu
 • Regulamin Pracy Pracowników ENEA Operator sp. z o.o.
 • Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Procedura Rekrutacji 
 • Regulamin funkcjonowania systemu Zarządzanie Przez Cele w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Regulamin organizacji podróży służbowych w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Regulamin Pracy
 • Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Polityka postępowania w procesie rekrutacji i selekcji pracowników Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. dla stanowisk produkcyjnych oraz dla stanowisk menadżerskich i specjalistycznych
 • Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego
 • Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników ENEA S.A. oraz Spółek zależnych wymienionych w załączniku nr 10 do Układu37
 • Regulamin Pracy w ENEA Centrum sp. z o.o.
 • Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w ENEA Centrum sp. z o.o.
 • Regulamin Premiowania Pracowników ENEA Centrum sp. z o.o. w oparciu o System Zarządzania przez Cele
 • Zasady realizacji rozstań z Pracownikami w ENEA Centrum sp. z o.o.

37 Obowiązuje na podstawie porozumienia o stosowaniu ZUZP dla Pracowników ENEA S.A., co oznacza, że spółka może go samodzielnie zmieniać (jest jednak związana wykładnią jego interpretacji).

 • Regulamin Pracy dla Pracowników ENEA Elektrownia Połaniec S.A.
 • Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników ENEA Elektrownia Połaniec S.A.
 • Regulamin Wynagradzania Kadry Menedżerskiej
 • Program Ochrony Zdrowia oraz porozumienie w sprawie jego wykonywania
 • Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w ENEA Elektrownia Połaniec S.A.
 • Porozumienie ze Związkami Zawodowymi z dnia 30 grudnia 1999 r dotyczące zasad współpracy
 • Umowa dotycząca partycypacji w kosztach związanych z działalnością związkową zawarta ze Spółkami wydzielonymi w procesie restrukturyzacji
 • Umowa dotycząca partycypacji w kosztach związanych z prowadzeniem PKZP zawarta ze Spółkami wydzielonymi w procesie restrukturyzacji
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Umowa o wspólnej działalności socjalnej
 • Instrukcja w sprawie przeprowadzania oceny Pracowników
 • Umowa zakładowa dotycząca Pracowniczego Programu Emerytalnego 
 • Regulamin przyznawania odznaczeń i wyróżnień w ENEA Elektrownia Połaniec S.A. 
 • Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego
 • Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.; Umowa Społeczna dla Pracowników ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 • Regulamin pracy dla Pracowników ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 • Procedura zarządzania personelem ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 • Regulamin premiowania Pracowników ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 • Regulamin premii rocznej dla Pracowników ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 • Procedura Rekrutacji 

Bardziej szczegółowe informacje na temat przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji znajdziesz w sekcji Przeciwdziałanie zjawiskom niepożądanym.

Motywowanie i wspieranie

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 401-2

Rekrutujemy wysoko wykwalifikowanych Pracowników, a następnie staramy się zwiększać ich motywację do kontynuowania zatrudnienia oraz rozwoju zawodowego. Służy temu m.in. bogata oferta świadczeń, wśród których do najczęściej spotykanych należą:

 • prawo do premii rocznej,
 • dodatek stażowy,
 • nagroda i dzień wolny z okazji Dnia Energetyka,
 • nagroda jubileuszowa,
 • dopłata do energii elektrycznej wykorzystywanej w gospodarstwie domowym,
 • opieka medyczna, z możliwością jej rozszerzenia na członków rodziny na preferencyjnych warunkach,
 • prawo do ubezpieczenia grupowego,
 • korzystne odprawy emerytalno-rentowe,
 • prawo do uczestnictwa w Pracowniczym Programie Emerytalnym,
 • pożyczki i bezzwrotne lub zwrotne zapomogi z Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • finansowanie pobytów w sanatorium,
 • finansowanie udziału w szkoleniach, zdobywania uprawnień i certyfikatów oraz dofinansowanie do studiów,
 • dofinansowanie do wypoczynku,
 • dofinansowanie do pobytu w żłobku/przedszkolu oraz do wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • dopłaty do kosztów aktywności sportowej,
 • bilety/karnety do kina, teatru, muzeum i na wydarzenia sportowe,
 • nisko oprocentowane pożyczki na cele mieszkaniowe.

Uprawnienia osób pracujących w niepełnym wymiarze godzin lub zatrudnionych na czas określony są identyczne jak pozostałych Pracowników etatowych. Jednocześnie prawo do niektórych benefitów zależy od stażu pracy lub przysługuje do określonej wysokości dochodów. Wybrane świadczenia otrzymują także Pracownicy emerytowani.

Nasza kadra ma możliwość korzystania z ruchomego czasu pracy, angażowania się w zaproponowane przez siebie działania na rzecz lokalnych społeczności (np. w ramach programu grantowego Potęga poMocy) oraz zgłaszania propozycji usprawnień w codziennej pracy, z których najlepsze są realizowane, np. program Pomysłodajnia. Wiele programów adresujemy również do dzieci Pracowników – przykładowo oferujemy uczestnictwo w zajęciach sportowych i teatralnych oraz konkursach.

Joanna Kamoś

dyrektor Pionu Strategii i Rozwoju Zasobów Ludzkich ENEA S.A.

Ważnym elementem życia naszych spółek są spotkania integracyjne, a także wydarzenia okolicznościowe (m.in. spotkania świąteczne, pożegnania Pracowników odchodzących na emeryturę, obchody rocznic ważnych dla poszczególnych spółek). Są one okazją do lepszego poznania się całej kadry poza miejscem pracy.

Zmiany w sferze motywowania Pracowników w 2020 r.

W 2020 r. w związku z epidemią COVID-19 zrezygnowano z większości spotkań integracyjnych Pracowników oraz imprez dla ich dzieci.

W Lubelskim Węglu „Bogdanka” wynegocjowano zmiany w zakładowym układzie zbiorowym pracy, porządkujące strukturę wynagrodzeń oraz wdrożono nowy system premiowy. W ENEA S.A. zaktualizowano Regulamin premiowania Pracowników ENEA S.A. w oparciu o System Zarządzania przez Cele, zaś w ENEA Elektrownia Połaniec poprzez odpowiednie zmiany w ZUZP usankcjonowano funkcjonowanie Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz dodatkowych nagród okolicznościowych dla Pracowników (w ramach uspójniania rozwiązań w ramach Grupy).

Komunikacja i współdecydowanie

Dążymy do zapewnienia wszystkim zatrudnionym dostępu do pełnych i aktualnych informacji na temat podejmowanych działań oraz istotnych wydarzeń mających miejsce w ich spółkach, całej Grupie oraz jej otoczeniu. Uważnie słuchamy ich opinii, co pozwala nam udoskonalać środowisko pracy. Szanujemy prawo naszych Pracowników do zrzeszania się i aktywnej działalności związkowej.

Sprawny przepływ informacji do Pracowników zapewniają w szczególności:

 • intranet korporacyjny (aktualności dotyczące Grupy, m.in. w formie „Enea News” i „Enea Flash”) oraz intranety spółek,
 • Strefa Pracownika w intranecie Grupy ENEA (aktualności, informacje oraz dokumenty dotyczące spraw pracowniczych),
 • gazetki zakładowe („Echo Elektrowni” w Elektrowni Połaniec, „Bogdanka”, „Paczka informacyjna pracowników MEC Piła”, „Info Express” w ENEA Operator sp. z o.o.),
 • mailing (do wybranych grup lub do wszystkich Pracowników),
 • ekrany, tablice ogłoszeń, ulotki i plakaty,
 • radiowęzeł.

Zachęcamy Pracowników do zgłaszania pytań dotyczących spraw pracowniczych, uwag, zastrzeżeń i pomysłów. Narzędziami dialogu w Grupie są m.in.:

 • spotkania i wideokonferencje,
 • rozmowy pomiędzy Pracownikami oraz ich bezpośrednimi przełożonymi,
 • badania ankietowe (np. poziom satysfakcji ze współpracy z różnymi obszarami: IT, kadry, zakupy itd.; ocena poszczególnych działań spółek),
 • badania satysfakcji,
 • skrzynka mailowa Pomysłodajnia, inicjatywy@enea.pl (za jej pośrednictwem zatrudnieni przesyłają pomysły na usprawnienie pracy),
 • skrzynka mailowa „HR napisz do nas”, HRnapiszdonas@enea.pl (za jej pośrednictwem zatrudnieni przesyłają pytania dotyczące spraw pracowniczych, na które odpowiedzi publikowane są w Strefie Pracownika),
 • platforma Mam Pomysł, dostępna z poziomu intranetu Grupy ENEA.

W 2020 r. ze względów epidemicznych w maksymalnym możliwym zakresie zastępowano spotkania bezpośrednie komunikacją zdalną. Ponadto Departament PR i Komunikacji ENEA S.A. w każdy piątek wysyłał Pracownikom informacje o aktualnej sytuacji epidemicznej w Grupie.

W spółkach Grupy ENEA realizowane są, z różną regularnością, badania opinii pracowniczych dotyczące różnych obszarów. W 2018 r. odbyło się pierwsze badanie satysfakcji obejmujące większość spółek Grupy, o identycznym zakresie i czasie trwania, obejmujące m.in. elementy oceny bezpośrednich przełożonych. W przyszłości badanie zostanie powtórzone, a czas pomiędzy badaniami organizacja poświęca na wdrażanie działań doskonalących.

W 2020 r. badanie zaangażowania i satysfakcji z pracy zostały przeprowadzone w ENEA Ciepło Oddział Elektrociepłownia Białystok, wśród Pracowników Wydziału Laboratorium. Z kolei w ENEA Innowacje odbyło się badanie opinii na temat pracy Biura Organizacji i Zarządzania.

Decyzje strategiczne podejmujemy w porozumieniu ze związkami zawodowymi. Zarządy spółek Grupy ENEA prowadzą z nimi stały dialog.

W 2019 r. została podpisana umowa społeczna, która w szczególności określa zasady stabilizacji zatrudnienia. Ponadto, odpowiedzią na postulaty związków zawodowych w zakresie wzrostu wynagrodzeń są coroczne negocjacje płacowe. Strona społeczna aktywnie współpracuje z pracodawcami przy wprowadzaniu zmian w zakresie wewnętrznych źródeł prawa pracy.

W Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. funkcjonuje Komisja ds. Zmian w zakładowym układzie zbiorowym pracy, za pośrednictwem której realizowany jest proces ciągłych negocjacji pracodawcy ze związkami zawodowymi. W pozostałych spółkach w przypadku potrzeby zmian w ZUZP powoływane są zespoły zadaniowe.

Pracownicy Grupy ENEA mają wpływ na jej funkcjonowanie oraz na funkcjonowanie zatrudniających ich spółek także poprzez wybieranie swoich przedstawicieli do rad nadzorczych (większość spółek Grupy38) oraz możliwość wyboru przedstawicieli Pracowników do rad pracowników (obecnie w ENEA Elektrownia Połaniec S.A.).

38 W ENEA S.A. i ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. uprawnienie to wynika wprost z Ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.

Związki zawodowe w wiodących i zatrudniających największą liczbę Pracowników spółkach Grupy ENEA

 • Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Inżynierów i Techników przy ENEA S.A.
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Energetyków w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy „Synergia” Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA
 • Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” ENEA
 • Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Inżynierów i Techników przy ENEA S.A.
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Energetyków Zakładowa Organizacja Związkowa w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Grupy Energetycznej ENEA S.A.
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy „Synergia” Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA
 • Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” ENEA
 • Międzyzakładowa Organizacja Związkowa „Energetyk”
 • Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Elektrowni Połaniec i Spółek
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Dozoru przy Elektrowni w Połańcu
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy przy Elektrowni Połaniec
 • Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w ENEA Wytwarzanie
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Energetyków w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Zmianowych w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 • Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” ENEA
 • Międzyzakładowa Organizacja Związkowa przy ENEA Ciepło sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników
 • Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Inżynierów i Techników przy ENEA S.A.
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Energetyków w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Dozoru przy Elektrowni w Połańcu
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy przy Elektrowni Połaniec S.A. w Zawadzie
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy „Synergia” Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA
 • NSZZ „Solidarność”
 • Związek Zawodowy Górników w Polsce
 • Związek Zawodowy „Kadra”
 • Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce „Przeróbka”

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 403-1

Spółki Grupy ENEA w obszarze BHP działają zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na bieżąco dostosowując regulacje wewnętrzne do zmian w tym zakresie. Dążą one do eliminacji wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a także do zwiększania świadomości Pracowników w zakresie zagrożeń zawodowych (m.in. za pośrednictwem szkoleń i konkursów wiedzy) oraz ich odpowiedzialności i zaangażowania w poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy. Wprowadzają także kolejne udogodnienia w zakresie ergonomii pracy (np. doposażanie stanowisk pracy w podnóżki czy podkładki pod nadgarstki, wymiana foteli biurowych na posiadające regulację podłokietników).

Śledzimy nowe rozwiązania techniczne wpływające na poziom BHP, m.in. poprzez coroczny udział wyznaczonego Pracownika w seminariach i wykładach organizowanych podczas Targów Ochrony Pracy. Stan BHP jest stale monitorowany i poprawiany, co gwarantują przyjęte polityki, procedury oraz instrukcje. Wymagają one m.in. regularnego dokonywania przeglądów narzędzi i sprzętu, bieżącego kontrolowania warunków pracy i przestrzegania przez Pracowników przepisów. W części zakładów funkcjonują społeczni inspektorzy pracy, powoływani zgodnie z Regulaminem wyborów Społecznych Inspektorów Pracy w GK ENEA S.A., którzy w imieniu Pracowników kontrolują stan BHP i zgłaszają postulaty w kwestii jego poprawy. Reprezentanci

Przykładowe dokumenty dotyczące BHP w wybranych spółkach Grupy ENEA

 • Regulamin Pracy w ENEA S.A.
 • Programy szkoleń BHP dla ENEA S.A.
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Inne instrukcje (Instrukcja oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego, instrukcje pierwszej pomocy, instrukcje postępowania na wypadek pożaru
 • Procedura oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Procedura ochrony przeciwpożarowej w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Procedura określająca zasady współpracy w zakresie BHP pomiędzy ENEA Operator sp. z o.o. a Wykonawcą
 • Procedura szkoleń okresowych BHP w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Procedura szkoleń prac pod napięciem w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Procedura asekuracji przy pracach na wysokości w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Procedura organizacji bezpiecznej pracy przy agregatach prądotwórczych w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Procedura ewidencjonowania i kontroli sprzętu ochronnego elektroizolacyjnego i wskazującego napięcie w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Procedura obiegu dokumentów dla instruktażu specjalistycznego z zasad asekuracji i ewakuacji przy pracach na wysokości w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Procedura Środki pierwszej pomocy przedmedycznej w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Procedura Zasady organizacji ratownictwa przedmedycznego w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Regulamin przygotowania zawodowego dla nowo zatrudnionych Pracowników Posterunków Energetycznych
 • Instrukcje(Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z o.o., Instrukcja organizacji pracy przy zabudowie i wymianie liczników bilansujących i zestawów modułów komunikacyjnych w stacjach transformatorowych SN/nn na potrzeby projektu AMI, instrukcje eksploatacyjne obiektów i urządzeń elektroenergetycznych, instrukcje stanowiskowe)
 • Inne instrukcje(Standard wyposażenia Posterunków Energetycznych oraz wozów brygad Posterunków Energetycznych, Metody i zasady asekuracji przy pracach na wysokości w ENEA Operator sp. z o.o., Zawiadomienie do Państwowej Inspekcji Pracy / Prokuratury Rejonowej o wypadku śmiertelnym, ciężkim, zbiorowym, Zgłoszenie zdarzenia wypadkowego, Standaryzacja – tablice i znaki bezpieczeństwa oraz zasady ich stosowania w ENEA Operator sp. z o.o.)
 • Zintegrowany System Zarządzania obejmujący System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
 • Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w ENEA Elektrownia Połaniec S.A.
 • Instrukcja postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań oraz zasady postępowania powypadkowego
 • Instrukcja przeprowadzania i dokumentowania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Instrukcja przydzielania pracownikom odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz środków czystości
 • Instrukcja ochrony przeciwpożarowej w ENEA Elektrownia Połaniec S.A.
 • Instrukcja w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych
 • Procedura monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Procedura identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka zawodowego oraz innych ryzyk dla systemu zarządzania BHP
 • Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP
 • Procedura Monitorowanie BHP
 • Procedura gotowości i reagowania na awarie w lokalizacji Koronowo
 • Procedura Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego
 • Instrukcje(Instrukcja oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, Instrukcja badania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych, Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy, instrukcje stanowiskowe, instrukcje BHP, instrukcje BHP eksploatacji urządzeń)
 • Regulamin pracy dla Pracowników ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 • Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 • Zarządzenie w sprawie odpowiedzialności pracodawcy w zakresie BHP
 • Programy szkoleń wstępnych, stanowiskowych i okresowych dla pracowników
 • Regulamin Jednostek Organizacyjnych ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 • Procedura zgłaszania wypadków przy pracy
 • Instrukcje BHP w magazynie (Instrukcja przy użytkowaniu wózka widłowego, Instrukcja przy użytkowaniu podestu ruchomego, Instrukcja przy ręcznych pracach transportowych)
 • Instrukcja przy eksploatacji i konserwacji regałów półkowych
 • Instrukcja przy obsłudze plombownicy pneumatycznej stołowej
 • Instrukcja podczas malowania natryskowego liczników energii elektrycznej pistoletem natryskowym
 • Instrukcja postępowania w przypadku pożaru
 • Inne instrukcje (Instrukcja przy obsłudze komputera z monitorem ekranowym i drukarki, Instrukcja przy obsłudze niszczarki)
 • Procedura zgłaszania wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do pracy lub z pracy w ENEA Serwis sp. z o.o.
 • Procedura prac pod napięciem
 • Instrukcje (Instrukcja stanowiskowa biurowo-administracyjna, Instrukcja stanowiskowa elektromonter, inne instrukcje stanowiskowe)
 • Regulamin Pracy Pracowników ENEA Oświetlenie sp. z o.o.
 • Procedura prac pod napięciem przy urządzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Instrukcje związane z BHP (m.in. Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w ENEA Oświetlenie sp. z o.o., Instrukcja stanowiskowa elektromontera, Instrukcja stanowiskowa nieelektryka, Instrukcja eksploatacji linii i urządzeń oświetlenia drogowego w ENEA Oświetlenie sp. z o.o., Instrukcja stanowiskowa elektromontera pomiarów urządzeń energetycznych przewoźnego laboratorium pomiarowego, instrukcje oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym, Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy podczas transportu, rozładunku/załadunku, składowania oraz montażu słupów oświetleniowych, Instrukcja BHP magazynowania i składowania materiałów, Instrukcja BHP przy pracach transportowych, Instrukcja BHP przy pracach z drabiną, Instrukcja BHP na stanowisku pracy z komputerem i drukarką)
 • Instrukcje BHP przy obsłudze urządzeń biurowych (m.in. bindownicy oraz kserokopiarki) oraz instrukcje BHP przy obsłudze innych urządzeń (np. wiertarki, pilarki tarczowej do drewna, szlifierki)
 • Zasady prowadzenia ruchu urządzeń elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z o.o. 

Kwestie związane z BHP są uwzględnione również w zakładowych układach zbiorowych pracy.

 • Wskaźnik własny 14

W Elektrowni Połaniec odbył się w audyt recertyfikacyjny przeprowadzony przez TÜV NORD Polska Sp. z o.o. na zgodność systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy z normą PN-ISO 45001. W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia, w efekcie której poszerzono wykaz czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym, w spółce opracowano program działań organizacyjno-technicznych zmierzających do ograniczenia narażenia jej Pracowników na pyły zawierające krystaliczną krzemionkę. Co więcej, kontynuowano kampanię „Pracujemy bezpiecznie albo wcale” na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy wykonawców, w ramach której w 2020 r. przeszkolono 5480 osób oraz zaktualizowano stronę na temat BHP w zakładowym intranecie.

W spółce ENEA Połaniec Serwis wdrożono aktualizację Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w ENEA Elektrownia Połaniec S.A., a także zakupiono nowoczesne, bezpieczne wyposażenie (m.in. sprzęt spawalniczy, elektronarzędzia) oraz atestowany sprzęt zabezpieczający Pracowników przed upadkiem z wysokości.

W ENEA Ciepło Oddział Elektrociepłownia Białystok zakupiono radiotelefony dla członków grupy ratownictwa awaryjnego, w celu poprawy łączności podczas działań ratowniczych.

W ENEA Ciepło Serwis zaktualizowano m.in. Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla Ciepłowni Zachód w Białymstoku przy ulicy Starosielce 2/1, Dokument zabezpieczenia przed wybuchem obiektów na terenie Ciepłowni Zachód w Białymstoku przy ulicy Starosielce 2/1 oraz Instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.

ENEA Logistyka zainwestowała w nowe przewijarki do kabli, które poprawiły nie tylko wydajność, ale i komfort pracy Pracowników oddziałów w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze. Ponadto spółka podjęła decyzję, by obowiązkowe okresowe ćwiczenia przeciwpożarowe z ewakuacji w jej centrali w Poznaniu poszerzyć o udział straży pożarnej (państwowej i ochotniczej) oraz innych służb i firm specjalizujących się w tematyce zapobiegania pożarom.

ENEA Oświetlenie poprawiła warunki pracy biurowej, m.in. poprzez zakup bardziej ergonomicznych foteli oraz modernizację klimatyzatorów. Ponadto, w spółce dokonano przeglądu sprzętu asekurującego do prac na wysokości oraz sprzętu chroniącego przed porażeniem.

W ENEA Operator przeprowadzano szkolenia w zakresie zasad organizacji pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, wynikające ze zmienionych w tym zakresie przepisów BHP oraz przygotowano materiały do samokształcenia.

W ENEA Bioenergia miała miejsce recertyfikacja z normy PN-N 18001:2004 na PN-ISO 45001:2018, z czym wiązała się m.in. konieczność aktualizacji Księgi Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Polityki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, a także szkoleń dla audytorów wewnętrznych. Ponadto m.in. zakupiono sprzęt zmniejszający wybrane ryzyka (np. kruszarkę do kamienia wapiennego oraz komplet maszyn do zakuwania węży hydraulicznych wysokociśnieniowych), zorganizowano szkolenie doskonalące z zakresu BHP przy wykonywaniu prac na wysokościach, doświetlono wybrane place składowe biomasy oraz poprawiono ergonomię pracy na stanowisku operatora urządzeń biomasy (zakup nowych mebli, wymiana monitorów).

Lubelski Węgiel „Bogdanka” nawiązał współpracę z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie w sprawie specjalistycznych szkoleń dla Pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Łęczyńska Energetyka dokonała licznych zakupów sprzętu zwiększających bezpieczeństwo i higienę pracy, m.in. urządzeń do bezpiecznej pracy w studni oraz do pracy na wysokości, maty antyzmęczeniowej do tokarni.

 • 403-9

Wypadki przy pracy w Grupie ENEA

Liczba wypadków śmiertelnych Liczba wszystkich raportowanych wypadków
2019 2020 2019 2020
Pracownicy 0 1 176 163
Podwykonawcy 2 039 129 9539
39Dla pracowników podwykonawców ENEA Serwis brak danych.

Struktura wypadków w 2020 r.

Pracownicy

1

śmiertelny

9

ciężkich

153

lekkie

Podwykonawcy

0

śmiertelny

0

ciężkich

95

lekkie

W 2020 r. na terenie Elektrowni Kozienice wydarzył się wypadek śmiertelny. W wyniku upadku z wysokości Pracownik poniósł śmierć na miejscu. Zostało wydane zarządzenie w sprawie zaleceń powypadkowych, którego postanowienia zostały wprowadzone w życie. Ponadto w związku z wypadkiem w zakładzie miała miejsce kontrola Państwowej Inspekcji Pracy; wydany przez nią nakaz został zrealizowany.

Minimalizowanie wpływu epidemii COVID-19 na Pracowników

4 marca 2020 r. na terenie Polski wykryto pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem wywołującym COVID-19. W I połowie marca 2020 r. Zarząd ENEA S.A. powołał sztab kryzysowo-koordynacyjny, za pośrednictwem którego koordynuje całość działań mających na celu ochronę zatrudnionych przed zakażeniem SARS-CoV-2. Na poziomie spółek funkcjonują lokalne sztaby, których głównymi zadaniami są: monitorowanie sytuacji epidemicznej, zaopatrywanie Pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz wdrażanie bezpiecznych zasad pracy. Ta ostatnia kategoria działań obejmuje w szczególności wprowadzenie tam, gdzie to możliwe pracy zdalnej, a w pozostałych przypadkach rotacji (tak zaplanowanej, by grupy Pracowników nie spotykały się ze sobą) oraz ustanowienie limitów Pracowników w  pomieszczeniach. Ponadto, wprowadzono obowiązkowe pomiary temperatury przed wejściem do budynków, dozowniki do dezynfekcji rąk w ciągach komunikacyjnych, częściach wspólnych, toaletach i na stanowiskach biurowych Pracowników oraz okresową, lub w razie konieczności, dezynfekcję pomieszczeń. Do minimum ograniczono bezpośrednie kontakty pomiędzy Pracownikami oraz liczbę zebrań „na żywo”, a te niezbędne odbywały się z maseczkach ochronnych i z zachowaniem dystansu wynoszącego minimum 1,5 m. Zdecydowaną większość spotkań wewnętrznych i z kontrahentami zewnętrznymi realizowano w formie tele- lub wideokonferencji przy użyciu własnych narzędzi funkcjonujących w Grupie. Również szkolenia wewnętrzne odbywały się za pomocą własnej platformy e-learningowej. Jednocześnie na czas pandemii zwiększono możliwość zdalnego dostępu Pracowników do szkoleń, webinarów i spotkań branżowych organizowanych na platformach komunikacyjno-szkoleniowych, z zachowaniem zasad zapewniających stabilność i bezpieczeństwo systemów informacyjnych w Grupie. Wszystkie reguły postępowania spisano w formie procedur oraz instrukcji (określających np. postępowanie w przypadku epidemii w danym zakładzie pracy), stale dostosowywanych do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Co więcej, zaktualizowano oceny ryzyka zawodowego, uwzględniając zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Pracownikom systematycznie przekazywano kluczowe informacje na temat profilaktyki zakażeń w miejscu pracy i poza nią. Za pośrednictwem SMS-ów oraz kanałów komunikacji wewnętrznej w szczególności mailingu, plakatów oraz osobnej zakładki w intranecie, byli oni na bieżąco powiadamiani o sytuacji epidemicznej w Grupie, decyzjach sztabów kryzysowych i aktualnych wytycznych rządu oraz inspekcji sanitarnej, a pytania dotyczące COVID-19 mogli zgłaszać korzystając ze specjalnego adresu e-mail.

Paweł Piwowarczyk

przewodniczący Sztabu kryzysowo-koordynacyjnego ENEA S.A., dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem ENEA S.A.

Aby zminimalizować wpływ epidemii na Pracowników, zapewniliśmy im:

mieli możliwość korzystania z bezpłatnych telefonicznych konsultacji ze specjalistami, którzy pomagali im m.in. w problemach związanych z izolacją;

również do użytku poza miejscem pracy;

m.in. realizując, w ramach stałego programu profilaktycznego Fundacji ENEA pt. Misja Profilaktyka, cykle informacyjne „Zdrowy kręgosłup” (nawyki pozwalające zmniejszyć skutki długotrwałego przebywania w pozycji siedzącej) oraz „Zdrowie zaczyna się w głowie” (webinar i warsztaty poświęcone zmniejszaniu poziomu stresu, w tym dzięki ćwiczeniom oddechowym, oraz sposobom odżywiania wzmacniającym odporność).

W spółkach Grupy, przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych kanałów komunikacji (intranet, ekrany zewnętrzne, a w ENEA Elektrowni Połaniec S.A. także radiowęzeł), prowadzono kampanie informacyjne zachęcające Pracowników do zgłaszania się na szczepienia przeciwko COVID-19 oraz do oddawania osocza przez osoby, które przeszły zakażenie wirusem SARS-CoV-2.  Elementem kampanii był opracowany przez Fundację ENEA film i cykl publikacji, które zachęcały ozdrowieńców do oddawania osocza oraz zawierały informacje, jak się do tego przygotować.

Pracownicy ENEA Wytwarzanie zgłaszający objawy COVID-19 byli niedopuszczani do stanowisk pracy i niezwłocznie przyjmowani w poradni zakładowej.

W ENEA S.A. opracowano szkolenia e-learningowe „Zasady BHP podczas pracy zdalnej dla pracowników ENEA S.A” oraz „Zasady bezpiecznego powrotu do pracy”.

ENEA Operator przeorganizowała i podzieliła służby techniczne tak, aby zapewnić nie tylko ciągłość zarządzania siecią energetyczną oraz dostaw energii elektrycznej, ale także pełne bezpieczeństwo Pracowników. Osobom zatrudnionym w Contact Center stworzono możliwość pracy w trybie zdalnym.

W ENEA Centrum wprowadzono nowe procedury dotyczące pracy z korespondencją: przychodząca jest poddawana jednodniowej kwarantannie, a podczas jej otwierania należy korzystać z rękawiczek jednorazowych.

Lubelski Węgiel „Bogdanka” wprowadził dodatkową nagrodę doraźną za zdyscyplinowaną postawę w zakresie profilaktyki COVID-19.

Programy promocji zdrowia

Wiele spółek Grupy ENEA zapewnia Pracownikom dostęp do prywatnych usług medycznych i opieki zdrowotnej niepowiązanych bezpośrednio z obszarem zawodowym, wykupując dla nich stosowne abonamenty. Regułą jest zapewnianie zatrudnionym pakietu podstawowego, umożliwiającego korzystanie z określonego zestawu konsultacji specjalistycznych i programów profilaktycznych (badania, szczepienia). Pracownicy mogą opłacić rozszerzenie pakietu, jak również objęcie prywatną opieką medyczną członków swojej rodziny. W niektórych spółkach istnieje ponadto możliwość wykupu ubezpieczenia lekowego, w tym dla członków rodziny.

ENEA Połaniec, ENEA Połaniec Serwis oraz ENEA Bioenergia opłacają Pracownikom, członkom ich rodzin oraz emerytowanym Pracownikom możliwość korzystania z ponadstandardowych usług medycznych w lecznicy zlokalizowanej przy zakładzie pracy. Co więcej, Pracownicy tych spółek mogą ubiegać się o wsparcie pracodawcy w sytuacji ciężkiej lub długotrwałej choroby (np. zakup leków czy sprzętu do rehabilitacji, sfinansowanie operacji).

Spółki Grupy oraz Fundacja ENEA regularnie organizują akcje profilaktyczne dla Pracowników, obejmujące porady, prelekcje czy badania, jednak z uwagi na sytuację epidemiczną w 2020 r. zakres tych działań został ograniczony.

Wyniki wyszukiwania