Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2020 r.

Realizowane działania i inwestycje

Nakłady inwestycyjne

Nakłady inwestycyjne[mln zł] 4 kw. 2019 4 kw. 2020 Wykonanie 4 kw. 2020 / Plan 4 kw. 2020 2019 2020 Wykonanie 2020 / Plan 2020 Plan 2020
Wydobycie 115,7 117,9 132,2% 410,4 613,8 93,8% 654,2
Wytwarzanie 203,3 185,9 81,3% 491,7 548,0 72,9% 751,6
Dystrybucja1 335,0 428,5 105,1% 1 013,3 1 176,2 99,3%  185,0
Wsparcie i inne1 35,7 71,4 142,4% 265,7 103,3 58,4% 176,9
Razem wykonanie planu 689,7 803,7 103,6% 2 181,1 2 441,3 88,2% 2 767,7
1Zmiana prezentacyjna w porównaniu do wcześniej publikowanych raportów polegająca na ujęciu nakładów spółki ENEA Logistyka sp. z o.o. w segmencie Dystrybucja (wcześniej Wsparcie i inne).

Inwestycje związane z ochroną środowiska

Wyszczególnienie Wykonanie 2020 [mln zł]
Dostosowanie do konkluzji BAT (Elektrownia Połaniec) 103,7
Przyłączenia komercyjne farm wiatrowych (ENEA Operator) 79,2
Zabudowa SCR dla bloków 9 i 10 (Elektrownia Kozienice) 27,8
Dostosowanie do konkluzji BAT (Elektrownia Kozienice) 27,1
Pozostałe inwestycje środowiskowe (Elektrownia Połaniec) 22,3
Pozostałe inwestycje środowiskowe (Elektrownia Kozienice) 5,8
Pozostałe 6,6
Łącznie inwestycje związane z ochroną środowiska 272,5

Wyniki wyszukiwania