Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2020 r.

Zarządzanie pozostałymi zanieczyszczeniami gazowymi i pyłowymi

  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3

Naszą ambicją jest maksymalne obniżenie emisji zanieczyszczeń powstających podczas procesów produkcyjnych, czemu służą kolejne podejmowane inwestycje infrastrukturalne.

Dzięki nim możliwe są stałe postępy w ograniczaniu emisji dwutlenku siarki, pyłu i tlenków azotu.

  • 305-7

Poziom emisji dwutlenku siarki (SO2), pyłu i tlenków azotu (NOx) spółek z Segmentu Wytwarzanie w 2020 r.

Nazwa spółki Poziom emisji [ Mg ]
SO2 Pył NOx
2019 2020 2019 2020 2019 2020
ENEA Wytwarzanie14 9 035,9 10 433,3 369,6 523,2 10 670,8 10 450,7
ENEA Elektrownia Połaniec 5 895,8 7 272,5 484,2 378,7 6 452,8 5 184,7
Elektrociepłownia Białystok 206,3 101 44 41 406 443
Ciepłownia „Zachód”(Białystok) 18,3 13,6 1,3 1,0 11,7 12,8
14. Uwzględniono emisje dla kotłowni rozruchowej bloku nr 11 Elektrowni Kozienice.

Zgodnie z Dyrektywą IED od 1 stycznia 2016 r. obowiązują zaostrzone normy emisji zanieczyszczeń, do których musieli się dostosować m.in. producenci energii wykorzystujący technologie węglowe. Wychodząc naprzeciw problemom przedsiębiorców, przewidziano w Dyrektywie możliwość czasowego złagodzenia wymagań w postaci derogacji, co oznaczało dodatkowy czas na dostosowanie do nowych norm emisyjnych. Jedną z takich derogacji był Przejściowy Plan Krajowy (PPK), w którym uczestniczyły jednostki wytwórcze Grupy ENEA: Elektrownia Kozienice (w zakresie dwutlenku siarki i pyłu) oraz Elektrociepłownia Białystok (w zakresie dwutlenku siarki, pyłu i tlenków azotu). Zgodnie z zasadami PPK, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2020 r. zgłoszone jednostki wytwórcze dostosowywały się do malejących z roku na rok pułapów emisyjnych w odniesieniu do przypisanych zanieczyszczeń. Elektrownia Kozienice i Elektrociepłownia Białystok w pełni zrealizowały wszystkie założenia Przejściowego Planu Krajowego w wymaganym terminie.

Emisja zanieczyszczeń w ramach PPK oraz stopień wykorzystania przyznanego na 2020 r. pułapu emisji zanieczyszczeń

2020 ENEA Wytwarzanie
(Elektrownia Kozienice)
ENEA Ciepło
(Elektrociepłownia Białystok)15
GK ENEA
(Razem)
SO2 Emisja [ Mg ] 3092,64 61,96 3154,59
Roczny przyznany pułap [ Mg ] 3756,75 355,07 4111,82
% wykorzystania 82,3% 17,5% 76,7%
Pył Emisja [ Mg ] 72,62 16,45 89,07
Roczny przyznany pułap [ Mg ] 375,65 35,52 411,17
% wykorzystania 19,3% 46,3% 21,7%
NOx Emisja [ Mg ] 203,81 203,81
Roczny przyznany pułap [ Mg ] Nd. 293,12 293,12
% wykorzystania 69,5% 69,5%
15. W zestawieniu ujęto również EC Białystok z uwagi na fakt wspólnego uczestnictwa w PPK z Elektrownią Kozienice.

ENEA Ciepło uzyskała certyfikat PreQurs, otrzymując klasę A z opisem „NE” (NIE EMITUJE/NO EMISSION), a także znak jakości serii NO SMOG. Stanowi to potwierdzenie, że produkuje ciepło w sposób o wiele bardziej przyjazny dla środowiska niż przydomowe kotłownie węglowe.

Dodatkowe informacje o emisjach zanieczyszczeń można znaleźć na str. 90-92 Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2020 r.

Wyniki wyszukiwania