Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2020 r.

Gospodarka surowcami i materiałami

W możliwie najbardziej oszczędny i bezpieczny dla środowiska sposób gospodarujemy wykorzystywanymi w naszej działalności surowcami i materiałami.

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

W tym celu dążymy do stałego wzrostu efektywności realizowanych procesów. Służy temu wprowadzanie rozwiązań zgodnych z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym oraz inwestycje w nowe technologie , a zwłaszcza modernizacje instalacji. Dbamy także o odpowiednie postępowanie z odpadami i ściekami.

Surowce energetyczne

Produkując energię elektryczną i cieplną, zużywamy znaczące ilości surowców energetycznych: węgla kamiennego, gazu, biomasy oraz olejów opałowych. Podstawowym paliwem używanym przez nas do wytwarzania energii elektrycznej jest węgiel kamienny. Spalana przez nas biomasa to głównie zrębki z drewna energetycznego, zrębki z wierzby i topoli energetycznej oraz pozostałości z produkcji rolnej i przemysłu przetwarzającego produkty rolne.

 • 301-1

Typ paliwa Obszar Wytwarzania
2019 2020
Ilość
[tys. ton]
Koszt
[mln zł]
Ilość
[tys. ton]
Koszt
[mln zł]
Węgiel kamienny 11 345 2 924 8 719 2 144
Biomasa 1 913 538 1 957 515
Olej opałowy (ciężki)16 15 23 13 16
Olej opałowy (lekki)17 7 20 6 15
Gaz [tys. Nm3]1819 18 105 27 21 507 25
Razem 3 533 2 715
16. Paliwo rozpałkowe w B1-10 Elektrowni Kozienice i B1-7 Elektrowni Połaniec.
17.Paliwo rozpałkowe w B11 Elektrowni Kozienice i B9 Elektrowni Połaniec.
18. Używany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w MEC Piła oraz energii cieplnej w PEC Oborniki.
19. Używany do produkcji ciepła w Ciepłowni „Zachód”.

Woda

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Woda jest niezbędna do produkcji energii elektrycznej, wykorzystujemy ją m.in. w układach chłodzenia elektrowni. Stosujemy szereg rozwiązań technologicznych, które pozwalają nam zwracać ją do rzeki Wisły z zachowaniem ilości i jakości.

 • 303-3

W odniesieniu do gospodarowania wodą, nasze spółki rozwijają rozwiązania wpisujące się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym. Przykładem dobrej praktyki są tutaj działania realizowane w związku z wydobyciem węgla, takie jak wykorzystanie wody dołowej do celów przeciwpożarowych i technologicznych.

Pobór wody [m3] 2018 2019 2020
Łączne zużycie wody przez spółki Grupy ENEA: 2 912 857 179 2 851 674 557 2 521 563 139
w tym pobór wody z ujęć/wodociągów miejskich 241 504 231 654 204 558
w tym pobór wody powierzchniowej 2 896 571 028 2 834 572 229 2 504 441 015
w tym pobór wody głębinowej 841 364 867 398 833 748
w tym pobór wody z drenażu 12 565 217 12 872 658 12 928 105
w tym pobór wody z innego źródła 2 638 066 3 130 618 3 155 395

Odpady

Prowadzona przez nas działalność, przede wszystkim wydobywcza i wytwórcza, nieodłącznie wiąże się z powstawaniem różnego rodzaju odpadów. Dokładamy wszelkich starań, by było ich jak najmniej. Każdego roku udaje nam się obniżać ich ilość.

 • 306-2

Wygenerowane odpady [ Mg ]22 2018 2019 2020
Całkowita waga wygenerowanych w Grupie ENEA odpadów: 8 318 353 7 486 683 6 328 559
w tym odpady niebezpieczne 824 5 46423 833
w tym odpady inne niż niebezpieczne 8 317 529 7 481 219 6 327 726
22. Nie uwzględniono nieruchomości, dla których brak szczegółowych danych na temat wytworzonych odpadów (np. ze względu na rozliczanie się przez spółki z administratorami w formie ryczałtu).
23. Uwzględniono odpady zbierane przez ENEA Logistyka od innych jednostek Grupy ENEA oraz wynikające z przepisów Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Dbamy nie tylko o minimalizację ilości odpadów, ale także o ich wykorzystanie:

 • elektrownia w Połańcu sprzedaje gips powstający podczas odsiarczania spalin oraz popioły i żużle będące produktami ubocznymi spalania,
 • Lubelski Węgiel „Bogdanka” używa odpadów górniczych do rekultywacji terenów, utwardzania dróg i placów oraz produkcji cementu, a także przekazuje uprawnionym jednostkom do zagospodarowania m.in. drewno i przepracowane oleje,
 • ENEA Bioenergia na bazie mieszanki popiołowo-żużlowej z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych produkuje pełnowartościowe kruszywo budowlane.

Papier

Rozwijamy działania na rzecz ograniczenia zużycia papieru. Największa odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na spółce ENEA Centrum, świadczącej na rzecz pozostałych spółek Grupy ENEA usługi w zakresie m.in. księgowości, kadr, obsługi Klienta, windykacji, zakupów oraz administracji. Realizowane przez nią działania to m.in. rozszerzanie możliwości elektronicznego podpisywania umów, umożliwienie przesyłania dokumentów przez e-mail, czat oraz Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (tj. bez konieczności wydruku i wysyłki pocztą tradycyjną), łączenie dokumentów (wysyłka w jednej kopercie faktur, korekt i not odsetkowych dla kontrahenta posiadającego ten sam adres do korespondencji na kilku umowach) czy promocja e-faktur.

ENEA Centrum

13 473 322

papierowych faktur wystawionych w 2019 r.

12 374 636

papierowych faktur wystawionych w 2020 r.

1 276 225

e-faktur wystawionych w 2019 r

2 137 187

e-faktur wystawionych w 2020 r.

Wyniki wyszukiwania