Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2020 r.

Nasz model biznesowy

Dostarczamy kompleksowe produkty i usługi energetyczne ok. 2,6 mln Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w całej Polsce.

Będąc wiceliderem segmentu wytwarzania energii elektrycznej, istotnie przyczyniamy się do wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz do rozwoju gospodarki. Prowadzimy działalność biznesową w czterech głównych obszarach, co jest możliwe dzięki skoordynowanej współpracy wyspecjalizowanych, autonomicznych w sensie cywilnoprawnym, spółek. Obszary te stanowią:

17,5 tys.

Pracowników

18,2 mld zł

przychodów

3,3 mld zł

zysku (EBITDA)

 • 102-6

Udział w EBITDA w 2020 r.: 470 mln zł

 • Produkcja węgla kamiennego
 • Sprzedaż węgla kamiennego
 • Zabezpieczenie bazy surowcowej dla Grupy

Udział w EBITDA w 2020 r.: 1530 mln zł

 • Wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o węgiel kamienny, biomasę, gaz, wiatr, wodę i biogaz
 • Wytwarzanie ciepła
 • Przesyłanie i dystrybucja ciepła
 • Obrót energią elektryczną

Udział w EBITDA w 2020 r.: 1313 mln zł

 • Dostarczanie energii elektrycznej
 • Planowanie i zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej, w tym przyłączanie nowych Klientów
 • Eksploatacja, konserwacja i remonty sieci dystrybucyjnej
 • Zarządzanie danymi pomiarowymi

Udział w EBITDA w 2020 r.: -15 mln z

Obrót detaliczny:

 • Obrót energią elektryczną i paliwem gazowym na rynku detalicznym
 • Oferta produktowa i usługowa dostosowana do potrzeb Klientów
 • Całościowa obsługa Klienta

Obrót hurtowy:

 • Optymalizacja portfela kontraktów hurtowych energii elektrycznej i paliwa gazowego
 • Działania na rynkach produktowych
 • Zapewnienie dostępu do rynków hurtowych
 • 102-4
mapa_aktywa_enea_Obszar roboczy 1 mapa_aktywa_enea_Obszar roboczy 1

Elektrownie: Kozienice, Połaniec

Elektrociepłownia Białystok,
MEC Piła, PEC Oborniki,
ENEA Ciepło Serwis, ENEA Ciepło

Biogazownie: Gorzesław, Liszkowo

21 elektrowni
wodnych

Farmy wiatrowe: Bardy, Darżyno, Baczyna

LW „Bogdanka”

 • Wskaźnik własny 1
 • Wskaźnik własny 2
 • 102-7

Wydobycie

19,7%

udziału w polskim rynku węgla energetycznego

439
mln t

potencjału wydobywczego 4 obszarów koncesyjnych

7,6
mln t

produkcji węgla netto

Lubelski Węgiel „Bogdanka”, kontrolowany przez Grupę ENEA (posiadającą łącznie 66% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej spółki), jest jednym z liderów krajowego rynku producentów węgla kamiennego, wyróżniającym się wynikami finansowymi, wydajnością wydobycia oraz planami udostępnienia nowych złóż. Odbiorcami jego produktów są przede wszystkim podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej, w tym spółki wytwórcze Grupy ENEA.

Wytwarzanie

6,3 GW

całkowitej mocy zainstalowanej

443 MW

mocy zainstalowanej w OZE

22,5 TWh

całkowitego wytwarzania energii netto

Produkcja energii odbywa się w elektrowniach: w Kozienicach (11 wysokosprawnych i zmodernizowanych bloków energetycznych) i Połańcu (7 bloków węglowych oraz największy na świecie blok opalany wyłącznie biomasą), w elektrociepłowniach w Białymstoku, Pile i Obornikach, na farmach wiatrowych w miejscowościach: Bardy, Darżyno i Baczyna, w 21 elektrowniach wodnych oraz w biogazowni w Liszkowie (biogazownia w Gorzesławiu znajduje się w stanie wygaszenia).

Dystrybucja

2,7 mln

odbiorców usług dystrybucyjnych

119,3
tys. km

linii dystrybucyjnych wraz z przyłączami

19,4 TWh

dostarczonej energii

Dystrybucją energii elektrycznej, a także rozbudową i konserwacją niezbędnej infrastruktury sieciowej, zajmuje się ENEA Operator.

Obrót

2,6 mln

Klientów

21,1 TWh

sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego Klientom detalicznym

32

Biura Obsługi Klienta

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej i paliwa gazowego jest realizowana przez ENEA S.A. za pośrednictwem opiekunów Klientów i partnerów handlowych na terenie całego kraju oraz poprzez ENEA Centrum w imieniu ENEA S.A., tj. 32 nowoczesne Biura Obsługi Klienta oraz Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOK). Łącznie Grupa ENEA dostarcza produkty i usługi surowcowo-energetyczne do ok. 2,6 mln Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych.

Kreowanie wartości przedsiębiorstwa

Budujemy pozycję rynkową w oparciu o zestaw wymiernych i niewymiernych korzyści proponowanych Klientom. Ich pozyskiwaniu oraz satysfakcji służy m.in. łączenie produktów i usług w atrakcyjne pakiety oraz ciągły rozwój działań na rzecz bezawaryjności dostaw energii. W 2020 r. dodatkowo uatrakcyjniliśmy naszą ofertę, zwiększając zakres produktów i usług dostępnych dla Klientów bez konieczności zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Zarówno przyjęty model zwiększania wartości Grupy, jak i sposób, w jaki kreuje ona wartość dla Klientów, wynikają wprost z przyjętych przez nas: misji oraz wizji.

ENEA dostarcza niezawodne produkty i usługi dla Klientów budując trwałe relacje oparte na poszanowaniu środowiska naturalnego oraz wzajemnych wartości.

ENEA jest wiodącym dostawcą zintegrowanych produktów i usług cenionym za jakość, kompleksowość i niezawodność.

Wyniki wyszukiwania