Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2020 r.

Strategia i kierunki rozwoju

GRI:[ ]

Stawiamy na zrównoważoną transformację, zakładającą rozwój zero- i niskoemisyjnych źródeł wytwórczych i dalszą dywersyfikację łańcucha wartości.

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Jako odpowiedzialny koncern energetyczny prowadzimy i rozwijamy działalność w taki sposób, by osiągać założone cele ekonomiczne oraz jednocześnie zaspokajać potrzeby społeczne i minimalizować negatywny wpływ na środowisko. Stawiamy na zrównoważoną transformację, zakładającą rozwój zero- i niskoemisyjnych źródeł wytwórczych i dalszą dywersyfikację łańcucha wartości. Stale dostosowujemy się do otoczenia rynkowego oraz oczekiwań interesariuszy, m.in. rozwijając innowacyjne technologie i nowe linie biznesowe.

Otoczenie i kluczowe oczekiwania interesariuszy

Wzrost wartości

Przewaga konkurencyjna

Ochrona klimatu

Zielona energia

Stabilność finansowa

Bezpieczeństwo energetyczne

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA do 2030 roku z perspektywą 2035 roku, zaktualizowaną 12 grudnia 2019 r., w roku 2020 koncentrowaliśmy się na transformacji w kierunku koncernu niskoemisyjnego oraz na inwestycjach w nowe produkty i usługi, wykorzystujące zaawansowane rozwiązania informatyczne i cyfrowe.

Aktualnie pracujemy nad nową strategią, która będzie w pełni odpowiadała wyzwaniom, przed którymi stoi energetyka. Mamy ambicję, aby ten dokument jeszcze bardziej akcentował rosnące znaczenie OZE dla przyszłości sektora i pokazał nasz horyzont odejścia od paliw węglowodorowych, co będzie miało istotny wpływ na środowisko naturalne oraz rozwój społeczno-gospodarczy kraju.

Paweł Szczeszek

prezes Zarządu ENEA S.A.

Kluczowe kierunki rozwoju Grupy

infograf_enea3_Obszar roboczy 1 infograf_enea22_Obszar roboczy 1

Kierunki rozwoju stanowią fundament do określenia celów strategicznych Grupy wspierających jej transformację. Są to:

 • Dywersyfikacja portfela wytwórczego Grupy w kierunku technologii zeroemisyjnych,
 • Niezawodność i ciągłość dostaw energii elektrycznej,
 • Odpowiedzialny partner w zrównoważonym zarządzaniu relacjami ze społecznościami lokalnymi, środowiskiem i Klientami,
 • Zachowanie bezpieczeństwa finansowego Grupy,
 • Innowacyjność we wszystkich aspektach działalności Grupy.

Dodatkowe informacje na temat zakładanych efektów obowiązującej strategii można znaleźć w Raporcie bieżącym nr 36/2019.

Strategia Grupy ENEA a klimat

W 2020 r. jednostki odpowiadające w ENEA S.A. za zarządzanie strategiczne, zarządzanie rozwojem, zarządzanie ryzykiem oraz odpowiedzialność społeczną kontynuowały rozpoczęte w 2019 r. wewnętrzne konsultacje dotyczące możliwości przeprowadzenia analizy wpływu modelu biznesowego firmy na klimat oraz wpływu klimatu na model biznesowy, a także analizy odporności modelu biznesowego i strategii z uwzględnieniem różnych scenariuszy związanych z klimatem. W momencie publikacji Oświadczenia nie zostały podjęte ostateczne decyzje zarządcze w tej sprawie, zdecydowano natomiast, że w nowej strategii Grupy kwestie związane z minimalizacją oddziaływania na klimat znajdą szczególnie istotne miejsce. Najważniejszym wyrazem naszego nowego, bardziej ambitnego podejścia do tego wyzwania będzie priorytet dla inwestycji w zeroemisyjne źródła wytwórcze. Z kolei inwestycje w źródła niskoemisyjne będą nastawione na zastępowanie bloków węglowych instalacjami zasilanymi paliwem gazowym, które mogą elastycznie współpracować z OZE.

Strategia LW „Bogdanka”

2 grudnia 2020 r. Zarząd LW „Bogdanka” przyjął Strategię rozwoju LW Bogdanka S.A. Obszar Wydobycie Grupy ENEA do 2030 roku (perspektywa do 2040 roku), stanowiącą odpowiedź na wyzwania stawiane przez Politykę Energetyczną Polski do 2040 r. Spółka będzie się koncentrowała przede wszystkim na utrzymaniu zdolności produkcyjnych i wysokich wskaźników rentowności, poszanowaniu środowiska i zachowaniu pozycji filaru gospodarczego i społecznego regionu.

Najważniejsze działania strategiczne w 2020 r.

W 2020 r. zrealizowaliśmy szereg inicjatyw o szczególnym znaczeniu z punktu widzenia celów zapisanych w naszej aktualnej strategii rozwoju. Na szczególną uwagę zasługują:

 • przejęcie przez ENEA Nowa Energia zarządzania i rozwoju projektów opartych na odnawialnych źródłach energii, wraz z aktywami należącymi wcześniej do Segmentu OZE spółki ENEA Wytwarzanie,
 • zakończenie modernizacji bloków nr 1, 4 i 5 Elektrowni Kozienice oraz bloku nr 5 Elektrowni Połaniec, pozwalające zwiększyć efektywność i niezawodność pracy tych zakładów oraz znacznie ograniczyć ich wpływ na środowisko,
 • odejście przez ENEA S.A. od uczestnictwa w realizacji projektu Ostrołęka C, mającego na celu budowę bloku o mocy ok. 1000 MW (w międzyczasie została podjęta decyzja o zmianie źródła zasilania bloku z węglowego na gazowe). Powody rezygnacji z dalszego zaangażowania kapitałowego w budowę przedmiotowego bloku związane są w szczególności z zamiarem intensyfikacji działań inwestycyjnych w OZE, jak również dedykowania nakładów związanych z konwersją zasilania węglowego na gazowe w obszarze wytwarzania dla już istniejących aktywów wytwórczych, w odniesieniu do których ENEA S.A. jest wyłącznym właścicielem.

Wyniki wyszukiwania