Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2020 r.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3

Dbamy, aby prowadzona przez nas działalność nie zakłócała funkcjonowania ekosystemów, a także by nie zmniejszała bogactwa gatunków roślin i zwierząt ani walorów krajobrazu.

W razie potrzeby przywracamy właściwy stan siedlisk przyrodniczych oraz pozostałych składników przyrody.

  • 304-3

Ściśle przestrzegamy zapisów ustawy o ochronie przyrody oraz innych przepisów i decyzji administracyjnych nakładających na nas obowiązki w zakresie ochrony procesów ekologicznych i różnorodności biologicznej. Wynikające stąd działania to m.in.:

  • stały nadzór przyrodniczy na terenie Elektrowni Kozienice oraz w jej sąsiedztwie, umożliwiający m.in. zabezpieczanie stwierdzonych stanowisk roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną gatunkową,
  • wieloletni monitoring wpływu elektrowni wiatrowych na populacje ptaków i nietoperzy,
  • tworzenie na rzekach przepławek – konstrukcji umożliwiających swobodną migrację ryb.
  • 304-1

Część naszych zakładów jest zlokalizowana na terenach objętych obszarową ochroną przyrody. Elektrownia Kozienice przylega do dwóch obszarów Natura 2000, Dolina Środkowej Wisły i Ostoja Kozienicka oraz do Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Wiele z naszych 21 elektrowni wodnych jest zlokalizowanych na obszarach chronionych (np. Drawieński Park Narodowy, obszary chronionego krajobrazu w dolinach Gwdy, Wdy oraz Brdy). Ponadto, ok. 5% terenów górniczych należących do Lubelskiego Węgla „Bogdanka” jest objętych ochroną w ramach sieci Natura 2000 (specjalny obszar ochrony siedlisk Jeziora Uściwierskie i obszar specjalnej ochrony ptaków Polesie). Dzięki odpowiednim sposobom gospodarowania nie wpływamy negatywnie na przyrodę żadnego ze wspomnianych obszarów.

Wyniki wyszukiwania