Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2020 r.

Ogólne zasady zarządzania wpływem na środowisko

Mamy pełną świadomość tego, w jaki sposób produkcja i dystrybucja energii wpływa na stan środowiska, w tym klimat, a co za tym idzie – na jakość życia wszystkich ludzi.

 • 102-11

Dlatego w przemyślany sposób wdrażamy kolejne rozwiązania pozwalające monitorować i minimalizować emisje gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń oraz racjonalnie zarządzamy zasobami przyrody. Dbamy również, by prowadzona przez nas działalność wydobywcza i wytwórcza nie zagrażała różnorodności biologicznej oraz trwałości procesów ekologicznych.

Główne obszary wpływu Grupy ENEA na środowisko

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 413-2

emisje gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń związane ze spalaniem surowców energetycznych

pobór zwrotny znaczących ilości wody z Wisły na cele chłodnicze

powstawanie odpadów paleniskowych (popiół, żużel)

powstawanie dużych ilości odpadów wydobywczych

osiadanie terenu w związku z eksploatacją węgla kamiennego metodą na zawał, co może prowadzić do degradacji użytków rolnych

oddziaływanie działalności wydobywczej na stosunki wodne (m.in. zrzut zmineralizowanych wód dołowych do rzeki Świnki)

wpływ realizowanych inwestycji liniowych na ekosystemy i krajobraz sąsiadujących terenów rolnych i leśnych

zakłócenie ciągłości morfologicznej rzek poprzez stosowanie piętrzeń wody na potrzeby hydroelektrowni

oddziaływanie związane z transportem surowców (spaliny, hałas, kurz)

Wszystkie powyższe oddziaływania są monitorowane i minimalizowane przez jednostki ochrony środowiska spółek wydobywczych i wytwórczych. W razie potrzeby dokonywane są działania naprawcze i lub wypłacane rekompensaty (np. za utracone plony).

W Grupie ENEA funkcjonuje szereg polityk i procedur odnoszących się do kwestii środowiskowych. Wspomniana sfera została także uwzględniona w zasadach postępowania Grupy ENEA, określonych w Kodeksie Etyki Grupy ENEA. Zgodnie z nimi Grupa:

 • dba o środowisko naturalne i podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu jego ochrony, niezależnie od miejsca i rodzaju wykonywanej pracy,
 • w sposób racjonalny korzysta z zasobów naturalnych i energii,
 • dąży do zapewnienia należytej ochrony środowiska naturalnego stosując się do przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a także wewnętrznych regulacji,
 • włącza się do działań i aktywnie uczestniczy w akcjach edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska naturalnego i budowania świadomości ekologicznej,
 • podejmuje działania mające na celu zapobieganie wystąpieniu awarii zagrażających środowisku naturalnemu.

Dbałość o zrównoważony rozwój i środowisko naturalne uwzględnia również Polityka Compliance Grupy ENEA, która nakazuje nam m.in.:

 • działania minimalizujące emisję zanieczyszczeń i gwarantujące rozsądne gospodarowanie zasobami naturalnymi,
 • inicjatywy na rzecz zachowania równowagi pomiędzy działalnością Grupy a środowiskiem naturalnym,
 • prowadzenie inwestycji uwzględniających technologie przyjazne środowisku,
 • wspieranie odnawialnych źródeł energii,
 • współpracę z organizacjami odpowiedzialnymi za dbanie o środowisko naturalne.

Z kolei Polityka komunikacji w Grupie ENEA zawiera zapisy mówiące, że komunikacja Grupy jest prowadzona w sposób promujący wartości proekologiczne, a jej działania sponsoringowe będą się koncentrować m.in. na obszarze ochrony środowiska.

W 2020 r. Grupa ENEA nie posiadała opracowanego osobnego dokumentu dotyczącego polityki klimatycznej wspólnego dla wszystkich spółek ani polityki adaptacji do zmian klimatu. Do momentu publikacji Oświadczenia nie zostały podjęte wiążące rozstrzygnięcia w tej sprawie, jednak na początku 2021 r. zapadła decyzja, że za zarządzanie kwestiami związanymi z wpływem Grupy na klimat będzie odpowiedzialny Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych – Marcin Pawlicki.

W poszczególnych spółkach obowiązują, dopasowane do ich specyfiki, polityki, procedury, instrukcje oraz regulaminy, obligujące je do ochrony i zrównoważonego korzystania ze środowiska, które są na bieżąco aktualizowane (w 2020 r. m.in. w związku z nowelizacją Ustawy o odpadach). Do wybranych zasad, np. określających sposób postępowania z wytworzonymi odpadami, muszą się ponadto stosować firmy zewnętrzne wykonujące prace na terenie i na rzecz naszych spółek. Dodatkowo, w  podmiotach Grupy ENEA stosowane są metodyki monitorowania i dokumentowania określonych oddziaływań na środowisko oraz osiąganych efektów działalności prośrodowiskowej.

Wybrane polityki, standardy i procedury należytej staranności z obszaru zarządzania środowiskowego w spółkach Grupy ENEA

 • Polityka środowiskowa
 • Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP
 • Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP, oparta o wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015oraz PN-N-18001:2004/OHSAS 18001:2007
 • Procedura „Nadzór nad wymaganiami prawnymi i innymi”
 • Procedura „Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych”
 • Procedura „Monitorowanie środowiska”
 • Procedura „Identyfikacja potencjalnych wypadków i sytuacji awaryjnych oraz reagowanie w przypadku ich wystąpienia w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w lokalizacji Świerże Górne”
 • Plan działań ratowniczych na wypadek zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz mienia lub środowiska w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych (Elektrownia Kozienice)
 • Procedura gotowości i reagowania na awarie w lokalizacji Koronowo
 • Procedura „Zarządzanie celami”
 • Procedura „Przegląd zarządzania, analiza i doskonalenie”
 • Pozostałe szczegółowe procedury i instrukcje postępowania określające zasady prowadzenia działań oddziaływujących na środowisko, a także monitorowania, prowadzenia pomiarów oraz sprawowania nadzoru metrologicznego nad urządzeniami służącymi do monitorowania efektów działalności środowiskowej
 • Polityka Systemu Zarządzania Środowiskowego, a także oparte o nią procedury:
  • Nadzór nad dokumentacją (SZŚ)
  • Nadzór nad zapisami (SZŚ)
  • Monitorowanie procesu (SZŚ)
  • Zarządzanie celami (SZŚ)
  • Audity wewnętrzne (SZŚ)
  • Postępowanie z niezgodnością – działania korygujące (SZŚ)
  • Okresowa ocena z wymaganiami prawnymi i innymi (SZŚ)
  • Przegląd zarządzania (SZŚ)
 • Procedura PŚ-4.3-01 „Identyfikacja aspektów środowiskowych”
 • Procedura PŚ-4.4-01 „Reagowanie na sytuacje niebezpieczne i awarie”
 • Procedura PŚ-4.4-02 „Gospodarka odpadami”
 • Procedura PŚ-4.5-01 „System monitorowania i pomiarów parametrów mających wpływ na środowisko”
 • Instrukcja jakości QI-7.5-11 „Program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym związanych z magazynowaniem i użytkowaniem substancji i materiałów niebezpiecznych na terenie Ciepłowni Zachód”
 • Instrukcje wewnętrzne dotyczące monitorowania i raportowania emisji CO2:
  • Instrukcja I-OŚ-01 „Zarządzanie zapisami i dokumentacją”
  • Instrukcja I-OŚ-02 „Określenie zmian mających wpływ na przydział uprawnień do emisji dla instalacji”
  • Instrukcja I-OŚ-03 „Obliczanie emisji CO2
  • Instrukcja I-OŚ-04 „Jakość systemu informatycznego wykorzystywanego w działaniach w zakresie przepływu danych”
  • Instrukcja I-OŚ-05 „Szacunkowe określenie zużycia paliwa w czasie uszkodzenia wagi taśmowej”
  • Instrukcja I-OŚ-06 „Kontrolowanie procesów zlecanych na zewnątrz”
  • Instrukcja I-OŚ-07 „Identyfikacja zainstalowanych przyrządów służących do wyznaczania wartości danych”
  • Instrukcja I-OŚ-08 „Zarządzanie personelem dla celów ETS”
  • Instrukcja I-OŚ-09 „Ocena adekwatności planu monitorowania”
  • Instrukcja I-OŚ-10 „Zarządzanie działaniami w zakresie przepływu danych”
  • Instrukcja I-OŚ-11 „Przeprowadzanie korekt i działań naprawczych”
  • Instrukcja I-OŚ-12 „Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym do monitorowania emisji CO2
  • Instrukcja I-OŚ-13 „Wewnętrzne przeglądy i walidacja danych”
  • Instrukcja I-OŚ-14 „Ocena niepewności”
  • Instrukcja I-OŚ-15 „Analiza ryzyka monitorowania emisji CO2
  • Instrukcja I-OŚ-16 „Analiza ryzyka planu metodyki monitorowania PMM”
  • Instrukcja I-OŚ-17 „Monitorowanie danych podstawowych i działania kontrolne do wniosku o bezpłatny przydział uprawnień do emisji CO2
 • Procedura „Monitorowanie emisji CO2 w Elektrociepłowni Białystok ”
 • Instrukcja organizacji działań ratowniczych na terenie ENEA Ciepło sp. z o.o. – Oddział Elektrociepłownia Białystok
 • Procedura „Identyfikacja zagrożeń i ustalanie sposobów reakcji na awarie środowiskowe ENEA Ciepło sp. z o.o. – Oddział Elektrociepłownia Białystok”
 • Procedura „Zapobieganie i zmniejszanie wpływu sytuacji awaryjnych na środowisko ENEA Ciepło sp. z o.o. – Oddział Elektrociepłownia Białystok”
 • Procedura „Działania w przypadku awarii środowiskowych Elektrociepłownia Białystok” 
 • Instrukcja gospodarki substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi i stwarzającymi zagrożenie
 • Instrukcja postępowania z odpadami na terenie Elektrociepłowni Białystok
 • Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP
 • Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP
 • Procedura „Zarządzanie celami”
 • Procedura „Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych”
 • Procedura „Monitorowanie środowiska”
 • Procedura „Identyfikacja zagrożeń i ustalanie sposobów reakcji na awarie środowiskowe Elektrociepłownia Białystok”
 • Procedura „Zapobieganie i zmniejszanie wpływu sytuacji awaryjnych na środowisko Elektrociepłownia Białystok”
 • Procedura „Działania w przypadku awarii środowiskowych Elektrociepłownia Białystok”
 • Procedura „Monitorowanie emisji CO2 w Elektrociepłowni Białystok”
 • Instrukcja „Postępowanie z odpadami”
 • Procedury wymienione w planie monitorowania emisji CO2
 • Polityka środowiskowa
 • Program Zakładowy Bank Zanieczyszczeń Środowiska SOZAT
 • Procedura wypełniania obowiązków wobec podmiotów finansujących inwestycje ENEA Operator sp. z o.o.
 • Procedura ewidencjonowania urządzeń elektroenergetycznych zawierających gaz SF6 w ilości co najmniej 6 kg oraz czynności na nich wykonywanych
 • Gospodarka odpadami w ENEA Oświetlenie sp. z o.o.
 • Procedura identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych
 • Procedura monitorowania środowiska
 • Program zarządzania środowiskowego 
 • Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP oraz związane z nią procedury środowiskowe
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 307-1

Działalność spółek Grupy odbywa się w ścisłej zgodzie z przyjętymi regulacjami wewnętrznymi, ale także ogólnie obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią wszelkiego rodzaju zezwoleń i decyzji administracyjnych, takich jak uprawnienia do emisji zanieczyszczeń do powietrza, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia czy pozwolenia wodnoprawne.

W 2020 r. ENEA Ciepło zdobyła EKOLAUR Polskiej Izby Ekologii 2020 w kategorii ochrona powietrza i odnawialne źródła energii oraz otrzymała Ekocertyfikat przyznawany instytucjom i osobom szczególnie dbającym o ochronę środowiska przez organizatorów Międzynarodowego Kongresu EKO FORUM

 

0

istotnych kar oraz sankcji pozafinansowych nałożonych na spółki Grupy ENEA za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska w 2020 r.

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 308-1

Ocena dostawców pod kątem kryteriów środowiskowych

 • 103-1

Polityka Zakupowa Grupy Kapitałowej ENEA zawiera zasadę uwzględniania przy wyborze dostawców produktów i usług kryteriów pozacenowych, w tym aspektów środowiskowych, takich jak efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia. Kryteria oceny ofert są jednak określane indywidualnie dla każdego postępowania przetargowego, a wybrane aspekty środowiskowe są ich częścią tylko wtedy, gdy zostaną uznane za adekwatne do przedmiotu zamówienia. Jednocześnie umowy ze wszystkimi naszymi dostawcami zawierają zobowiązanie do przestrzegania postanowień przyjętego w 2020 r. Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA, w którym zapisaliśmy oczekiwania m.in. w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

W postępowaniach ENEA Operator na dostawę środków transportu jednym z ocenianych kryteriów jest emisja CO2. Spółka przyjęła ponadto zasadę, że wyklucza z postępowań wykonawców będących osobami fizycznymi, których prawomocnie skazano za przestępstwa przeciwko środowisku regulowane art. 181-188 Kodeksu karnego.

Wyniki wyszukiwania