Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2020 r.

Zarządzanie ryzykami niefinansowymi

Identyfikujemy ryzyka niefinansowe związane z naszą działalnością i odpowiednio nimi zarządzamy, zapewniając maksymalną ochronę przed skutkami ich zaistnienia.

Szczególną uwagę w kolejnych latach zamierzamy poświęcić ryzykom związanym z postępującymi zmianami klimatu.

Proces zarzadzania ryzykami w kluczowych spółkach Grupy ENEA prowadzony jest w sposób systematyczny i skoordynowany. Nadzorującą go jednostką jest Departament Zarządzania Ryzykiem w ENEA S.A. składający się z dwóch biur odpowiedzialnych odpowiednio za zarządzanie ryzykiem finansowym oraz zarządzanie ryzykiem biznesowym, ciągłością działania i ubezpieczeniami. Poszczególne spółki Grupy posiadają komórki odpowiedzialne za obszar zarządzania ryzykiem, które współpracują z Departamentem Zarządzania Ryzykiem ENEA S.A. Uzupełnieniem tego modelu jest funkcjonujący w Grupie system zarządzania ciągłością działania, który ma na celu identyfikację procesów krytycznych dla działalności spółek, ocenę ryzyk związanych z ciągłością działania i wdrożenie takich mechanizmów i procedur, które zapewnią ciągłość procesów w sytuacji ich przerwania.

Proces zarządzania ryzykami korporacyjnymi (w tym ryzykami niefinansowymi) regulują odpowiednie polityki, procedury oraz metodyki. Dokumentem nadrzędnym, regulującym cały obszar zarządzania ryzykiem, jest Polityka Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie ENEA.

Efektywność procesu zarządzania ryzykiem korporacyjnym zapewniają:

 • bieżąca identyfikacja ryzyk, w tym niefinansowych (m.in. związanych ze zmianami klimatu), na poziomie poszczególnych spółek Grupy;
 • realizowane wytyczne polityk, procedur oraz metodyk zarządzania określonymi obszarami ryzyka;
 • podzielenie procesu na trzy etapy: identyfikacja i ocena nowych ryzyk, monitorowanie istniejących ryzyk oraz raportowanie;
 • operacyjne zarządzanie ryzykiem przez spółki w ramach przyznanych limitów, na zasadach zatwierdzanych przez Komitet Ryzyka Grupy ENEA, w którym zasiadają wybrani członkowie Zarządu ENEA S.A. oraz zarządów kluczowych spółek zależnych, a także dyrektorzy departamentów ENEA S.A. odpowiadających za zarządzanie ryzykiem, compliance oraz kwestie związane z audytami;
 • system zarządzania ciągłością działania.

Cykliczna ocena ryzyk realizowana jest przez właścicieli ryzyk w uzgodnieniu z menadżerem ryzyka. Polega ona na aktualizowaniu oceny prawdopodobieństwa materializacji ryzyka oraz potencjalnych skutków w perspektywie finansowej‚ reputacyjnej oraz wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo.

Szacowanie prawdopodobieństwa materializacji oraz możliwych skutków pozwala podzielić ryzyka na kluczowe, istotne i nieistotne. Rejestr ryzyk zidentyfikowanych dla danej spółki jest przyjmowany przez jej zarząd wraz z raportem menadżera ryzyka nie rzadziej niż raz na kwartał.

Dodatkowe informacje na temat modelu zarządzania ryzykiem w Grupie ENEA można znaleźć na str. 31-33 Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2020 r.

Zidentyfikowane ryzyka niefinansowe

W kluczowych spółkach Grupy ENEA zidentyfikowaliśmy ryzyka niefinansowe, które mogą mieć negatywny wpływ na obszar pracowniczy, społeczny, środowiskowy, praw człowieka lub przeciwdziałania korupcji.

 • ryzyko luki pokoleniowej,
 • ryzyko niepokoju społecznego w przypadku nieosiągnięcia przez partnerów społecznych porozumienia przy okazji weryfikacji zapisów zakładowego układu zbiorowego pracy czy wprowadzania nowych metod zarządzania zasobami ludzkimi,
 • ryzyko wypadków przy pracy lub chorób zawodowych,
 • ryzyko sporów z Pracownikami, grupami Pracowników lub związkami zawodowymi,
 • ryzyko niedostępności Pracowników w wyniku epidemii,
 • ryzyko utraty kompetencji,
 • ryzyko wyrządzenia szkód osobowych Pracownikom oraz osobom trzecim.
 • ryzyko wystąpienia niepokojów społecznych, dodatkowych żądań strony związkowej oraz pogorszenia relacji z partnerami społecznymi,
 • ryzyko braku łączności pomiędzy Klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi i/lub opóźnień w przekazywaniu niezbędnych dokumentów/informacji wskutek awarii poczty elektronicznej,
 • ryzyko niewłaściwego zarządzania informacją w sytuacji kryzysowej (niedostosowanie treści komunikatu i kanałów komunikacji do interesariuszy, podanie nieprawdziwej informacji),
 • ryzyko naruszenia giełdowych obowiązków informacyjnych,
 • ryzyko wzrostu wartości roszczeń właścicieli nieruchomości w zakresie zobowiązań za służebność przesyłu/dzierżawę nieruchomości,
 • ryzyko wzrostu wartości roszczeń samorządów lokalnych w zakresie opodatkowania gruntów pod liniami elektroenergetycznymi,
 • ryzyko niewdrożenia lub nieterminowego wdrożenia Wytycznych do treści Programów Zgodności opracowywanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych i operatora systemu magazynowania, opublikowanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
 • ryzyko opóźnień lub niewydania istotnych dla Klientów decyzji dotyczących przyłączeń,
 • ryzyko opóźnień w realizacji kluczowych inwestycji przyłączeniowych,
 • ryzyko niezrealizowania projektu „System radiowej łączności specjalnej dla energetyki” zgodnie z harmonogramem.
 • ryzyko naruszenia ochrony danych osobowych (np. w wyniku błędu ludzkiego, nieznajomości lub nieprzestrzegania przepisów prawa i regulacji wewnętrznych przez Pracowników lub współpracowników, awarii systemu informatycznego czy ataku hakerskiego),
 • ryzyko naruszenia przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.
 • ryzyko niedostosowania technologii do wymogów przepisów o ochronie środowiska (konkluzje BAT, Dyrektywa IED),
 • ryzyko niedyspozycyjności IOS, SCR i/lub elektrofiltrów spowodowanej awarią tych urządzeń, co może skutkować zwiększeniem emisji do powietrza,
 • ryzyko ograniczenia lub konieczności zaprzestania działalności z powodu nieposiadania ważnych decyzji i pozwoleń z obszaru ochrony środowiska,
 • ryzyko niedotrzymania warunków obowiązujących pozwoleń w zakresie:
  • gospodarki wodno-ściekowej (w tym dotyczących przepływu nienaruszalnego i dopuszczalnej temperatury wód pochłodniczych),
  • gospodarki odpadami, w tym szlamem z instalacji odsiarczania spalin,
  • emisji do powietrza, w tym NOx, SO2 i pyłów,
 • ryzyko wyrządzenia szkód w elementach środowiska naturalnego w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych lub inwestycyjnych,
 • ryzyko przekroczenia masy magazynowanych odpadów zapisanej w pozwoleniu środowiskowym (dotyczy odpadów innych niż uboczne produkty spalania),
 • ryzyko braku zagospodarowania odpadów niebezpiecznych,
 • ryzyko pożaru biomasy,
 • ryzyko zapłonu pyłu węglowego spowodowanego wysoką temperaturą.
 • ryzyko pojawienia się potencjalnej lub realnej sprzeczności pomiędzy interesem Grupy ENEA, a interesem osobistym Pracownika,
 • ryzyko podejmowania przez Pracowników działań noszących znamiona nieuczciwej konkurencji,
 • ryzyko podejmowania przez Pracowników działań korupcyjnych.

 

Ryzyka związane z klimatem

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 201-2

Ryzyka związane z klimatem są identyfikowane i analizowane w ramach procesu zarządzania ryzykami korporacyjnymi, co oznacza, że podlegają cyklicznej ocenie zgodnie z Polityką Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie ENEA.

W ramach procesu raportowania niefinansowego za 2020 r., Grupa poszerzyła analizę ryzyk wynikających ze zmian klimatu, które mogą spowodować znaczące zmiany w działalności, przychodach lub kosztach poszczególnych obszarów biznesowych. Uwzględniono w niej perspektywę krótkoterminową (do końca 2022 r.), średnioterminową (do końca 2025 r.) oraz długoterminową (do końca 2035 r.).

Obszar biznesowy Grupy ENEA:

Ryzyko wynikające ze zmian klimatu Czynnik ryzyka Działania mitygujące
Ryzyko przerwania ciągłości dostaw, utraty przychodów i poniesienia znaczących kosztów w następstwie wystąpienia szkód katastroficznych w elementach infrastruktury liniowej i punktowej sieci dystrybucyjnej

Perspektywa: długoterminowa.

Zwiększona częstotliwość występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych (burze z porywistym wiatrem, wiatry huraganowe, oblodzenia) Stosowanie najnowszych technologii podczas modernizacji linii elektroenergetycznej, kablowanie linii elektroenergetycznej, monitorowanie stanu sieci elektroenergetycznej oraz niezwłoczne wykonywanie zabiegów eksploatacyjnych.

Ryzyko wynikające ze zmian klimatu
Czynnik ryzyka
Działania mitygujące
Ryzyko spadku lub utraty rentowności wytwarzania energii elektrycznej w następstwie utrwalenia się silnego trendu wzrostowego na rynku EUA, przy jednoczesnych nieproporcjonalnych wzrostach cen energii elektrycznej

Perspektywa: krótko-, średnio- i długoterminowa

Wysoka cena uprawnień do emisji CO2 mogąca skutkować niską lub ujemną wartością tzw. marży pierwszego pokrycia (CDS, clean dark spread) Zwiększenie udziału współspalania biomasy.

Zamiana paliwa węglowego na paliwa niskoemisyjne.

Ryzyko przerwania ciągłości działania, utraty przychodów i poniesienia znaczących kosztów w następstwie ekstremalnych zjawisk pogodowych

Perspektywa: krótko-, średnio- i długoterminowa

Zwiększona częstotliwość występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych (susze, powodzie wpływające na poziom wody w Wiśle, intensywne opady śniegu, mrozy, oblodzenia, huragany) System monitorowania poziomu wody w rzece Wiśle.

Coroczna ocena stanu technicznego obiektów elektrowni.

Stały nadzór personelu ruchowego nad pracą elektrowni.

System zabezpieczeń przeciwpowodziowych na wypadek wzrostu poziomu wody w Wiśle (szandory).

Bieżący nadzór nad urządzeniami oraz optymalna gospodarka remontowa.

Ryzyko katastrof budowlanych w elektrowniach wodnych (uszkodzenia urządzeń hydrotechnicznych w wyniku erozji i naporu wody)

Perspektywa: średnio- i długoterminowa

Częściowe lub całkowite uszkodzenia urządzeń hydrotechnicznych pod wpływem czynników takich jak deszcze nawalne, potęgujące niekorzystny wpływ wody na obiekty hydrotechniczne Ciągła realizacja i przygotowywanie nowych zadań remontowych i inwestycyjnych w odniesieniu do urządzeń hydrotechnicznych.
Ryzyko katastrof budowlanych na farmach wiatrowych (uszkodzenia obiektów wytwórczych w wyniki silnego wiatru)

Perspektywa: średnio- i długoterminowa

Ekstremalne warunki pogodowe takie jak silny wiatr, huragan, trąba powietrzna Brak możliwości podjęcia działań powstrzymujących wobec siły sprawczej zdarzeń o charakterze naturalnym (żywiołowym).
Ryzyko utraty przychodów lub poniesienia kosztów związane z niepewnością otoczenia legislacyjnego

Perspektywa: średnio- i długoterminowa

Zmiany w unijnych lub krajowych przepisach, skutkujące np. nieuznawaniem biomasy za zeroemisyjne źródło energii Monitorowanie i uczestnictwo w pracach legislacyjnych.
Ryzyko spadku przychodów z tytułu sprzedaży energii cieplnej

Perspektywa: krótko-, średnio- i długoterminowa

Trendy wzrostowe temperatury w sezonie grzewczym powodujące spadek zapotrzebowania na energię cieplną Dywersyfikacja źródeł przychodów dzięki rozwojowi kogeneracji.
Ryzyko podwyższenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska

Perspektywa: krótkoterminowa

Brak wymaganych przepisami prawa decyzji środowiskowych lub niespełnianie określonych w nich warunków Bieżące monitorowanie przepisów.

Bieżące monitorowanie ważności decyzji umożliwiające odpowiednio wczesne przygotowanie wniosków w sprawie zmian.

Bieżący nadzór nad sposobem wdrażania i dotrzymywania warunków określonych w posiadanych decyzjach.

Ryzyko wstrzymania produkcji energii elektrycznej/ciepła w wyniku niedostosowania technologii do wymogów przepisów ochrony środowiska

Perspektywa: krótkoterminowa

Konieczność dostosowania jednostek wytwórczych do wymogów Dyrektywy IED oraz przyszłych konkluzji BAT, do wymogów Prawa wodnego itd. Regularne modernizacje i inwestycje w:
 • instalacje do produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
 • układy akumulacji ciepła,
 • instalacje odzysku ciepła ze spalin,
 • instalacje odsiarczania spalin,
 • kotły.

Modernizacja infrastruktury przesyłowej i węzłów ciepłowniczych, poszerzanie zakresu stosowania systemów telemetrycznych.

Stosowanie w wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła odpowiednich systemów chłodzenia.

Dbanie o właściwy stan techniczny urządzeń, w których stosowane są gazy fluorowane.

Ryzyko przerwania lub ograniczenia ciągłości działania i utraty przychodów w wyniku niedotrzymania ciągłości dostaw paliw

Perspektywa: krótko-, średnio- i długoterminowa

Brak lub ograniczona dostępność biomasy w wyniku katastrof naturalnych takich jak huragany, powodzie, susze czy wymrożenia

Brak lub ograniczona dostępność węgla z uwagi na katastrofy naturalne w sektorze wydobywczym i w procesie dostaw

Optymalizowanie dostaw paliw.

Dywersyfikacja portfela paliw.

Interwencyjne zakupy paliw.

Przenoszenie części lub całości procesu przewozu paliwa na dostawcę.

Monitoring wykonania wraz z analizą odchyleń oraz aktualizacja planów realizacji umów na dostawy paliw produkcyjnych oraz usług logistycznych.

Ryzyko wzrostu kosztów zakupu substratów pochodzenia roślinnego niezbędnych do produkcji biogazu

Perspektywa: średnioterminowa

Susza hydrologiczna mogąca wpływać na dostępność i ceny kiszonki z kukurydzy, będącej głównym substratem wsadowym w produkcji biogazu Stosowanie szerokiej akcji zakupowej w odniesieniu do substratów i przygotowywanie jej odpowiednio wcześniej.
Ryzyko wzrostu kosztów pozyskania kapitału i/lub ubezpieczenia majątku

Perspektywa: krótko-, średnio- i długoterminowa

 

Globalny kryzys klimatyczny sprawiający, że działalność oparta na paliwach kopalnych ma coraz trudniejszy dostęp do źródeł finansowania, a firmy ubezpieczeniowe traktują sektor wytwórczy energii z węgla jako branżę obarczoną wyższym ryzykiem Wykorzystanie strategii transformacji Grupy w konsultacjach z rynkiem reasekuracyjnym.

Poszukiwanie nowych metod zabezpieczania majątku.

Ryzyko ograniczenia lub konieczności zaprzestania działalności elektrowni z powodu trudności w otrzymaniu lub utrzymaniu decyzji i pozwoleń z obszaru ochrony środowiska.

Perspektywa: krótko-, średnio- i długoterminowa

Działalność organizacji ekologicznych prowadzących agresywne kampanie przeciwko elektrowniom poprzez:
 • zaskarżanie i żądanie unieważnienia posiadanych przez elektrownie pozwoleń zintegrowanych i decyzji środowiskowych,
 • powoływanie się na interes społeczny i włączanie się do postępowań w sprawie zmiany pozwoleń zintegrowanych, co opóźnia lub uniemożliwia uzyskanie pozytywnych decyzji
Współpraca z wiodącymi kancelariami prawnymi.

Współpraca z organizacjami ekologicznymi.

Ryzyko wynikające ze zmian klimatu Czynnik ryzyka Działania mitygujące
Ryzyko powstania niezaplanowanych kosztów w następstwie przyjęcia błędnych założeń dla długoterminowych projekcji finansowych

Perspektywa: średnio- i długoterminowa

Postępujące zmiany klimatu wpływające na politykę klimatyczną poszczególnych państw i organizacji, a tym samym mogące kształtować zasady funkcjonowania systemu uprawnień do emisji CO2 i cenę tych uprawnień Cykliczna aktualizacja ścieżek cenowych.
Ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów lub powstania strat w następstwie zmienności cen towarów na rynku terminowym

Perspektywa: krótko-, średnio- i długoterminowa

Możliwość odchyleń cen energii elektrycznej i gazu na Towarowej Giełdzie Energii w stosunku do cen zakontraktowanych we wcześniejszych miesiącach, w związku z innymi niż zakładane temperaturami w sezonie letnim i zimowym Utrzymywanie i rozwój wewnątrz Grupy ENEA kompetencji w zakresie zarządzania tym ryzykiem.

Wewnętrzne procedury optymalizujące ryzyko.

Monitorowanie i analiza czynników wpływających na ceny na TGE.

Dostosowywanie składanych zleceń, zarówno w zakresie ceny, jak i wolumenów, do aktualnej sytuacji na rynku.

Ryzyko wynikające ze zmian klimatu Czynnik ryzyka Działania mitygujące
Ryzyka związane z koniecznością zmian w funkcjonowaniu spółki, z którymi wiązałyby się dodatkowe nakłady inwestycyjne

Perspektywa: średnio- i długoterminowa

Zmiany klimatu wpływające na coraz bardziej restrykcyjną politykę klimatyczną UE, co bezpośrednio i pośrednio przekłada się na podwyższanie wielu standardów środowiskowych, które spełniać muszą zakłady górnicze Bieżący nadzór nad spełnianiem standardów środowiskowych.

Stały monitoring zmian w polityce klimatycznej UE i wynikających z niej zmian w przepisach krajowych.

Aktywny udział w konsultacjach w sprawie nowych regulacji.

Stałe poszukiwanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących wpływ spółki na klimat, np. poprzez zwiększanie poziomu efektywności energetycznej.

Ryzyko braku możliwości zrealizowania umów sprzedaży węgla ze względu na spadek zapotrzebowania na węgiel energetyczny w Polsce i na świecie

Perspektywa: średnio- i długoterminowa

Prawdopodobny stopniowy spadek zapotrzebowania na dotychczas oferowane produkty, wynikający ze zmian w miksie energetycznym kraju, w tym Grupy ENEA i spadku zapotrzebowania na energię elektryczną produkowaną z węgla (m.in. wskutek działań na rzecz efektywności energetycznej, wyeliminowania z portfela kontrahentów odbiorców indywidualnych, upowszechniania się przechodzenia na własne źródła energii i ciepła, wzrostu przeciętnych temperatur otoczenia zimą) Wdrażanie nowej strategii biznesowej, w tym dywersyfikacja przychodów w kierunku wydobycia węgla koksującego będącego surowcem strategicznym w UE.
Ryzyko wzrostu kosztów funkcjonowania poprzez  konieczność wypłat większych odszkodowań z tytułu strat w użytkach zielonych i gruntach rolnych związanych z niwelowaniem środowiskowych szkód górniczych

Perspektywa: krótko-, średnio- i długoterminowa

Prowadzona działalność wydobywcza związana jest ze szkodami górniczymi i może prowadzić do powstawania niecek osiadań, zakłócać lokalne stosunki wodne – powodować lokalne podtopienia Skuteczna polityka zarządzania szkodami górniczymi.

Stały dialog z lokalną społecznością.

Stały monitoring ruchów górotworu przez zastosowanie nowoczesnych metod pomiaru.

Monitoring aspektów środowiskowych poprzez Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem.

Bieżąca rekultywacja terenów objętych niekorzystnym oddziaływaniem działalności wydobywczej.

Ryzyko wzrostu kosztów pozyskania kapitału i/lub ubezpieczenia majątku

Perspektywa: krótko-, średnio- i długoterminowa

Globalny kryzys klimatyczny sprawia, że działalność oparta na paliwach kopalnych ma coraz trudniejszy dostęp do źródeł finansowania, a firmy ubezpieczeniowe traktują sektor górniczy jako branżę wysokiego ryzyka Wykorzystanie strategii transformacji Grupy w konsultacjach z rynkiem reasekuracyjnym.

Poszukiwanie nowych metod zabezpieczania majątku.

Ryzyko utrudnień w zakresie wszelkich procedur administracyjnych z udziałem pozarządowych organizacji ekologicznych

Perspektywa: średnio- i długoterminowa

Działalność organizacji prośrodowiskowych może wpłynąć na społeczną legitymizację działalności spółki, w tym ewentualne protesty związane z działalnością inwestycyjną i  rozwojową Realizacja działań projektowych w partnerstwie z organizacjami środowiskowymi.

Bieżące komunikowanie działań zwiększających bezpieczeństwo otoczenia przyrodniczego.

Wzrost efektywności środowiskowej spółki i dalsze inwestycje w tym zakresie  (zwiększenie efektywności energetycznej, stacja uzdatniania wody, budowa farmy fotowoltaicznej).

Poszanowanie dla państwowych form ochrony przyrody (np. brak wydobycia i planów wydobycia w przyszłości pod Poleskim Parkiem Narodowym)

Ryzyko utraty reputacji w związku z prowadzeniem działalności w branży paliw kopalnych

Perspektywa: średnio- i długoterminowa

Branża górnicza z powodu kryzysu klimatycznego, polityki UE oraz działalności organizacji środowiskowych może być postrzegana jako winna zmian klimatycznych Uczestnictwo w inicjatywach biznesowych, zaangażowanie w lokalną działalność prospołeczną i prorozwojową, intensywne działania komunikacyjne, stawiające przede wszystkim na pokazanie roli spółki na Lubelszczyźnie, jej efektywności środowiskowej oraz otwartości na zmiany.
Ryzyko spadku przychodów ze sprzedaży węgla energetycznego

Perspektywa: średnio- i długoterminowa

Wzrost średnich temperatur otoczenia, w szczególności w okresie grzewczym

Wzrost temperatur otoczenia w sezonie grzewczym może oznaczać spadek zapotrzebowania na energię cieplną pochodzącą z węgla na rzecz m.in. energii wiatrowej

Ograniczenie wpływu działalności spółki na ocieplanie się klimatu.

Uwzględnienie prognoz modeli klimatycznych w ustalaniu zakresów kontraktów z odbiorcami.

Do 28 maja 2021 r., czyli dnia publikacji niniejszego Raportu ESG, nie dokonaliśmy analizy szans związanych ze zmianami klimatu, a także ryzyk i szans klimatycznych w całym łańcuchu dostaw.

Wyniki wyszukiwania