Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2020 r.

Akcje i akcjonariat

Akcje ENEA S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) od 17 listopada 2008 r.

Struktura kapitału i akcjonariatu

Wysokość kapitału zakładowego ENEA S.A. na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz sporządzenia niniejszego sprawozdania wyniosła 441 442 578 zł i dzieli się na 441 442 578 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Emitenta odpowiada liczbie akcji i wynosi 441 442 578 głosów.

Wszystkie akcje Spółki są akcjami zdematerializowanymi na okaziciela zarejestrowanymi w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Od dnia publikacji poprzedniego raportu okresowego nie miały miejsca zmiany w strukturze akcjonariuszy Emitenta.

Powyższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ENEA S.A. na dzień sporządzenia raportu okresowego za 2020 r.

Akcjonariusz Liczba akcji / liczba głosów na WZ Udział w kapitale zakładowym / udział w ogólnej liczbie głosów
Skarb Państwa 227 364 428 51,5%
Pozostali 214 078 150 48,5%
RAZEM 441 442 578 100,0%

Notowania akcji ENEA S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych

Akcje ENEA S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) od 17 listopada 2008 r.

W 2020 r. kurs akcji ENEA S.A. spadł z 7,915 zł do 6,54 zł, tj. o 1,38 zł, czyli o 17%. Najwyższy kurs zamknięcia w 2020 r. akcje ENEA S.A. osiągnęły 27 lipca 2020 r. (8,32 zł), natomiast najniższy – 12 marca 2020 r. (3,87 zł).

Udział akcji Spółki w indeksach na 31 grudnia 2020 r.:

0,7

WIG30

2,5

mWIG40

12,3

WIG energia

0,6

WIG Poland

0,4

WIF-ESG

Spółce nie są znane umowy oraz zdarzenia, w wyniku których w przyszłości mogłyby nastąpić zmiany w proporcjach akcji posiadanych przez dotychczasowych Akcjonariuszy. Tym niemniej specyfika procesu nieodpłatnego nabywania od Skarbu Państwa akcji pracowniczych przez uprawnionych pracowników i ich spadkobierców może spowodować nieznaczne zmiany w liczbie akcji posiadanych przez Skarb Państwa.

ENEA S.A. ani spółki z GK ENEA nie nabywały w 2020 r. akcji własnych Spółki.

Statut ENEA S.A. przewiduje pakiet tzw. akcji pracowniczych. Na ten cel przeznaczone były wszystkie akcje zwykłe imienne serii B ENEA S.A. w liczbie 41 638 955 sztuk. Na podstawie odpowiednich przepisów prawa, uprawnionych do nieodpłatnego nabycia akcji ENEA S.A. było 8 818 osób, dla których przewidziano 33 239 235 akcji.

Prawo do nieodpłatnego nabycia przez osoby uprawnione od Skarbu Państwa akcji ENEA S.A. wygasło 16 maja 2012 r. Po tym terminie zawarte mogą być jedynie umowy przez spadkobierców osób uprawnionych w szczególnych przypadkach określonych w ww. ustawie.

ENEA S.A. nie uruchamiała w 2020 r. standardowych systemów kontroli programów akcji pracowniczych

Od 3 września 2019 r. ENEA jest notowana na GPW także w indeksie WIG-ESG, czyli odpowiedzi Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na globalne zainteresowanie tematyką społecznie odpowiedzialnego inwestowania. W jego składzie znajdują się spółki zaliczane do indeksów WIG20 i mWIG40, czyli największe spółki notowane na GPW. O tym, na którym miejscu znajdzie się dana spółka, decyduje to, ile waży ona w indeksie WIG-ESG. A to ile waży, zależy od liczby akcji w wolnym obrocie skorygowanej o dwa czynniki:
• wyniki rankingu ESG przygotowanego przez Sustainalytics – niezależną firmę badawczą, która zajmuje się dostarczaniem danych z zakresu ESG dla największych firm inwestycyjnych i indeksowych na świecie,
• ocenę stosowania zasad ładu korporacyjnego opisanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Kryteria ESG, z ang. environmental, social, and (corporate) governance, oznaczają w praktyce czynniki środowiskowe, społeczne i dotyczące ładu zarządczego. Głównym celem indeksu WIG-ESG jest zwrócenie uwagi spółek i inwestorów na te kwestie w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Wyniki wyszukiwania