Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2020 r.

Wkład w społeczeństwo

Nasz wkład w życie Polaków znacznie wykracza poza świadczone usługi.

Jesteśmy dużym pracodawcą, znaczącym płatnikiem podatków i opłat do budżetu państwa i budżetów lokalnych oraz twórcą innowacji technologicznych.

Za pośrednictwem Fundacji ENEA oraz programów wolontariatu pracowniczego podejmujemy inicjatywy odpowiadające na ważne problemy społeczne. Wspieramy finansowo polski sport i kulturę narodową.

W 2020 r. aktywnie wspieraliśmy rządowe i obywatelskie działania na rzecz walki z koronawirusem, a także inicjowaliśmy autorskie projekty angażujące społeczność lokalną i pracowniczą, których zadaniem było niwelowanie negatywnych skutków społecznych i gospodarczych pandemii.

Znaczenie Grupy ENEA dla gospodarki

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 203-2

Nasz wkład w polską gospodarkę jest wielowymiarowy:

dostarczamy energię elektryczną i cieplną oraz innowacyjne usługi,

zatrudniamy Pracowników,

generujemy miejsca pracy w łańcuchu wartości,

odprowadzamy podatki i opłaty,

rozbudowujemy infrastrukturę regionalną i lokalną,

rozwijamy nowe technologie,

wspieramy kształcenie przyszłych kadr, zwłaszcza inżynierskich.

W marcu 2020 r. agencja ratingowa Fitch Ratings potwierdziła długoterminowy rating dla ENEA S.A. w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie „BBB” z perspektywą stabilną. Potwierdzenie ratingów odzwierciedla profil biznesowy spółki jako zintegrowanego przedsiębiorstwa energetycznego z dużymi segmentami wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej oraz umiarkowaną dźwignią finansową.

Kreowanie innowacji

Nasza strategia przewiduje liczne inicjatywy nakierowane na rozwój nowych technologii. Budowa naszego ekosystemu innowacji odbywa się w oparciu o Politykę GK Enea w zakresie innowacji.

W 2020 r., uchwałą zarządu ENEA Innowacje, została przyjęta Procedura oceny Projektów Innowacyjnych, a na stronie spółki umieszczono formularz zgłoszeniowy, poprzez który innowatorzy mają możliwość zgłaszać swoje projekty online. Ponadto, spółka ściśle współpracowała z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. W trakcie kilkumiesięcznego procesu zostało wyłonionych 14 projektów innowacyjnych, które brały udział w dalszej ewaluacji przy wsparciu firmy.

Ekosystem innowacji w Grupie ENEA

 • Przed uruchomieniem projektów, inicjatywy są selekcjonowane i oceniane m.in. pod kątem technicznym i ekonomicznym.
 • W proces zarządzania ekosystemem innowacji zaangażowani są Pracownicy Departamentu Zarządzania Rozwojem ENEA S.A., Pracownicy ENEA Innowacje, działy badawczo-rozwojowe i biura innowacji innych spółek, inżynierowie, konstruktorzy oraz technolodzy.
 • Rozwijając innowacje, współpracujemy m.in. z rządem RP (zwłaszcza Ministerstwem Aktywów Państwowych), jego agendami (np. Polskim Funduszem Rozwoju), stowarzyszeniami branżowymi, uczelniami wyższymi i szkołami średnimi o profilu technicznym, administracją samorządową, akceleratorami, startupami i wynalazcami.
 • 203-1
 • 203-2

W 2020 r. realizowaliśmy lub zainicjowaliśmy następujące programy badawczo-rozwojowe o potencjalnie istotnym znaczeniu dla gospodarki:

Nowe projekty zaznaczono kolorem granatowym

 • Innowacyjne usługi systemowe magazynów energii zwiększające jakość i wydajność wykorzystania energii elektrycznej,
 • System bilansowania mocy i energii oraz monitorowania jakości dostawy energii elektrycznej rozproszonych źródeł i zasobników energii (MoBiSys) – realizowany we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą,
 • Elastyczny system zwiększania kompetencji pracowników służb technicznych z zastosowaniem technik rzeczywistości wirtualnej – współrealizowany z Politechniką Poznańską i Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu,
 • P94: Energy Storage and Distributed Generation – realizowany na gruncie porozumienia zawartego z Electric Power Research Institute (EPRI),
 • DRES2Market – głównym celem tego ogólnoeuropejskiego programu jest ułatwienie skutecznego udziału generacji rozproszonej opartej na energii odnawialnej w rynkach energii elektrycznej,
 • eNeuron – ogólnoeuropejski program, mający na celu opracowanie innowacyjnych narzędzi do optymalnego projektowania i działania lokalnych systemów energetycznych integrujących rozproszone zasoby energii i wiele nośników energii,
 • Opracowanie inteligentnego i bezobsługowego systemu stabilizacji pracy dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w oparciu o modułowe instalacje elektrolitycznej konwersji energii elektrycznej na wodór z perspektywą użytkowego wykorzystania wodoru realizowany w formie konsorcjum wspólnie z Uniwersytetem Szczecińskim i Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie,
 • Koncepcja produkcji energii rozproszonej w ramach Gospodarki Obiegu Zamkniętego z lokalnej biomasy i odpadów,
 • Koncepcja skalowalnego systemu turbin wiatrowych, który wytwarzać będzie tanią i przyjazną dla środowiska energię elektryczną.

Znaczenie Grupy ENEA dla rozwoju regionalnego i lokalnego

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 203-1

Zwiększanie przez nas mocy przyłączeniowej umożliwia rozwój regionów i społeczności lokalnych, m.in. ułatwiając samorządom pozyskiwanie inwestorów. Rozbudowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych pozwala na lepsze zagospodarowanie przestrzenne miast, gmin i powiatów, umożliwia przyłączanie instalacji OZE i rozwój klastrów energetycznych. Wpływ na życie lokalnych społeczności wywieramy także tworząc miejsca pracy (przykładowo, ENEA Elektrownia Połaniec jest kluczowym pracodawcą w powiecie staszowskim) oraz wnosząc do samorządowych budżetów podatki i opłaty. Z kolei przyłączanie nowych odbiorców do naszych elektrociepłowni poprawia warunki życia społeczności lokalnej poprzez poprawę mikroklimatu.

ENEA S.A. jest operatorem ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych i dostawcą usługi ładowania. Stacje znajdują się w Poznaniu i w Szczecinie, a w okresie pilotażowym (do odwołania) ładowanie pojazdów odbywa się w nich bezpłatnie. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

W 2020 r. ENEA Badania i Rozwój realizowała fazę przedinwestycyjną projektu budowy bloku parowo-gazowego ze zintegrowanym zgazowaniem węgla (IGCC) o mocy ok. 550 MW zlokalizowanego w miejscowości Stara Wieś w gminie Łęczna. Równolegle, w porozumieniu z władzami gminy, spółka realizowała fazę przygotowawczą budowy linii kolejowej na odcinku LW „Bogdanka” – Łęczna, która w przyszłości może zostać elementem szerszego programu walki z wykluczeniem komunikacyjnym.

W 2020 r. Lubelski Węgiel „Bogdanka” otrzymał nagrodę za innowacyjność, przyznaną przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową za Innowacyjną technologię prowadzenia ścian.

Efektem kilkuletnich wysiłków spółki jest pierwsza w tak wysokim stopniu „inteligentna” ściana w górnictwie węgla kamiennego w Polsce. Działają w niej:

 • systemy przeciążeniowe dobierające optymalne parametry pracy kombajnu i przenośnika ścianowego,
 • system pamięci skrawu,
 • platforma Internetu Rzeczy monitorująca w czasie rzeczywistym parametry pracy maszyn kompleksu i odstawy ścianowej,
 • algorytmy predykcyjne uczenia maszynowego dla oceny stanu maszyn i ich elementów,
 • dyspozytornia odstawy urobku i odstawa bezobsługowa urobku,
 • systemy do rozcięć wzdłużnych i połączeń taśm przenośnikowych.
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • Wskaźnik własny 29

Współpracujemy z lokalnymi szkołami zawodowymi i technicznymi, w tym ze szkołami o profilu energetycznym, w ramach programu szkół patronackich, a także zapewniamy studentom kształcenie praktyczne we współpracy z uczelniami (studia dualne). Realizujemy program płatnych staży oraz bezpłatnych lub płatnych praktyk dla studentów „Zainstaluj się w ENEI”.

W ramach programu szkół patronackich finansowane są stypendia dla najzdolniejszych uczniów, dofinansowywany zakup wyposażenia dla pracowni dydaktycznych oraz organizowane wycieczki i konkursy. Uczniowie placówek odbywają w spółkach Grupy obowiązkowe praktyki zawodowe.

Szkoły branżowe, z którymi współpracuje Grupa ENEA:

 • Technikum Energetyczne w Poznaniu
 • Zespół Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie
 • Technikum Elektryczno-Energetyczne w Bydgoszczy
 • Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli
 • Zespół Szkół w Chodzieży
 • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie
 • Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie
 • Technikum w Połańcu
 • Branżowa Szkoła I stopnia w Połańcu
 • Zespół Szkół nr 4 w Szczecinie
 • Zespół Szkół Technicznych w Gnieźnie
 • Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 w Poznaniu
 • Zespół Szkół nr 1 w Kozienicach
 • Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej
 • Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim
 • Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie

Uczelnie wyższe, z którymi Grupa ENEA współpracuje w zakresie szkolenia zawodowego:

 • Uniwersytet Łódzki,
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • Uniwersytet Warszawski,
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
 • Politechnika Wrocławska,
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu,
 • Akademia Sztuki Wojennej,
 • Politechnika Świętokrzyska,
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
 • Akademia Górniczo-Hutnicza,
 • Wojskowa Akademia Techniczna,
 • Politechnika Warszawska,
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
 • Politechnika Białostocka.

W związku z epidemią COVID-19, w niektórych spółkach Grupy wstrzymano realizację praktyk i staży.

Nasz wkład w zwalczanie epidemii i jej skutków

 • Wskaźnik własny 28

W 2020 r. przeznaczyliśmy łącznie ponad 5,3 mln zł na wsparcie innych podmiotów, przede wszystkim publicznych instytucji ochrony zdrowia, w walce z COVID-19.

Wsparcie Grupy ENEA na walkę z epidemią COVID-19 [zł]
Łącznie 5 339 271
w tym przekazane:
za pośrednictwem Fundacji ENEA 4 391 100
za pośrednictwem Fundacji „Solidarni Górnicy” 700 000
bezpośrednio przez spółki 248 171

Działania na rzecz systemu ochrony zdrowia

Objęliśmy pomocą finansową i rzeczową (m.in. ponad 40 tys. maseczek ochronnych) przede wszystkim placówki z terenu naszego działania, a w pierwszej kolejności kierowaliśmy ją do szpitali przekształconych w jednostki zakaźne, wskazane przez Ministerstwo Zdrowia. Przekazane środki finansowe zostały przeznaczone m.in. na specjalistyczny sprzęt medyczny, w tym respiratory, a także środki higieny i ochrony. Cały proces był koordynowany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Przyłączyliśmy się również do kampanii informacyjnych Ministerstwa Zdrowia dotyczących zasad bezpieczeństwa, zbierania osocza czy szczepień.

Ponadto, wspieraliśmy włączanie się naszych Pracowników w akcje na rzecz placówek ochrony zdrowia. W ramach programu Misja Profilaktyka uszyli oni prawie 10 tys. maseczek dla szpitali i hospicjów.

ENEA Centrum oddelegowała 10 Pracowników zatrudnionych w Contact Center do pomocy Narodowemu Funduszowi Zdrowia w obsłudze infolinii udzielającej informacji na temat koronawirusa. Z kolei od października, 15 Pracowników spółki wspierało infolinię Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

ENEA Elektrownia Połaniec przekazała ponad 5 tys. maseczek ochronnych oraz środki do dezynfekcji szpitalom w Kielcach, Opatowie i Staszowie, a także gminie Borowa i sandomierskiej jednostce wojskowej. Ponadto, dzięki wsparciu finansowemu spółki, w kieleckim sanepidzie uruchomiono laboratorium wykonujące badania w kierunku koronawirusa.

ENEA Wytwarzanie ufundowała ratownikom z Kozienic nowoczesny aparat do fumigacji, umożliwiający skuteczną dezynfekcję karetek.

ENEA Operator użyczyła placówkom medycznym 8 samochodów osobowych na potrzeby transportu personelu oraz leków.

Działania na rzecz społeczności lokalnych

W sierpniu 2020 r. rozpoczęliśmy kampanię #DoZobaczenia, której celem było ograniczanie skutków ekonomicznych epidemii COVID-19 dla branży turystycznej poprzez promowanie turystyki regionalnej oraz popularyzacja elektromobilności. Na potrzeby kampanii opracowaliśmy platformę internetową do-zobaczenia.pl, na której zorganizowaliśmy konkurs: uczestnicy przesyłali zdjęcia ulubionych polskich atrakcji turystycznych, zachęcając internautów do ich odwiedzania i głosowania na najpiękniejsze z nich. Do konkursu zgłoszono ponad 150 zdjęć, a głosów oddano w nim ponad 7 tys. Na podstawie zgłoszonych atrakcji opracowaliśmy przewodnik turystyczny dla Pracowników Grupy oraz internautów.

Zaangażowaliśmy się w akcję #CONTRA19, zorganizowaną przez Fundację Zwolnieni z Teorii, zachęcając Pracowników Grupy ENEA do wspierania wiedzą i doświadczeniem młodzieży stawiającej czoła efektom epidemii w formie podejmowania szybkich wyzwań, polegających m.in. na pomocy seniorom i lokalnym przedsiębiorcom oraz walce z tzw. fake newsami.

ENEA S.A. wsparła finansowo projekt „naGranie nad Rusałką”, czyli cykl transmitowanych w internecie plenerowych koncertów młodych poznańskich zespołów, co było odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnej w dobie lockdownu.

MEC Piła, wraz z lokalnymi działaczami społecznymi, przekazała przyłbice, fartuchy, maseczki oraz płyny do dezynfekcji dla podopiecznych i Pracowników domów pomocy społecznej w Wieleniu i Trzciance.

ENEA Wytwarzanie przekazała środki ochrony osobistej wychowawcom i dzieciom z mazowieckich placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Spółki Grupy wspierały także działania zatrudnionych w nich osób na rzecz lokalnych społeczności:

 • ENEA S.A. wysłała ponad 17 tys. SMS-ów do Klientów z powiatu poznańskiego, informujących ich o możliwości udziału w akcji Enea dla pokoleń, tj. realizacji zakupów dla seniorów przez wolontariuszy Grupy,
 • ENEA Pomiary sp. z o.o. koordynowała organizację pracowniczych zbiórek środków czystości oraz upominków dla Domów Dziecka w Bydgoszczy i Szamotułach oraz Hospicjum w Licheniu.

Projekty społeczne i wolontariat pracowniczy

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Grupa ENEA podejmuje różnorodne działania odpowiadające na potrzeby i oczekiwania interesariuszy, zarówno w skali lokalnej i regionalnej, jak i ogólnopolskiej.

Podstawowymi dokumentami regulującymi zasady zaangażowania społecznego Grupy są:

 • Zasady postępowania z wnioskami o Wsparcie w obszarze zaangażowania społecznego w Grupie ENEA,
 • Zasady prowadzenia działań public relations i działań partnerstwa społecznego w Grupie ENEA,
 • Regulamin Wolontariatu Pracowniczego w Grupie ENEA,
 • Polityka Zaangażowania Społecznego LWB.

Za koordynację zaangażowania społecznego Grupy odpowiada Biuro Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, stanowiące część Departamentu PR i Komunikacji ENEA S.A. Centrum kompetencyjnym w zakresie inicjatyw prospołecznych Grupy, a także podmiotem wspierającym finansowo cele społeczne ze środków z darowizn przekazywanych przez należące do niej spółki, jest Fundacja ENEA będąca organizacją pożytku publicznego. Jej cele oraz zasady działania określają:

 • Statut Fundacji ENEA,
 • Regulamin organizacyjny Fundacji ENEA,
 • Regulamin udzielania wsparcia przez Fundację ENEA.

Fundacja ENEA, realizując politykę społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy ENEA, prowadzi przede wszystkim działania przynoszące trwałe efekty społeczne. Dlatego realizuje przemyślane projekty w dziedzinach takich jak bezpieczeństwo, edukacja dzieci i młodzieży, ochrona środowiska, pomoc osobom potrzebującym oraz sport, kultura i sztuka. W sytuacjach wyjątkowych, takich jak epidemia czy klęski żywiołowe, Fundacja udziela wsparcia poszkodowanym i jednostkom ochrony zdrowia.

Piotr Ludwiczak

Członek Zarządu Fundacji ENEA

Dodatkowe informacje na temat Fundacji znajdują się tutaj.

Aktywna w dziedzinie zaangażowania społecznego jest także Fundacja „Solidarni Górnicy”, powołana przez Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. Jej celem jest pomoc Pracownikom spółki i ich rodzinom: osobom poszkodowanym w wypadkach losowych, chorym czy znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Organizacja zajmuje się także wspieraniem talentów oraz przedsięwzięć kulturalnych, ekologicznych i prozdrowotnych. W 2020 r. opracowano koncepcję i wstęp do strategii rozwoju fundacji.

Spółki Grupy organizują liczne akcje charytatywne, a także przedsięwzięcia edukacyjne, np. propagujące zdrowy styl życia lub popularyzujące wiedzę przyrodniczą. Zaangażowani w życie lokalnych społeczności są ponadto nasi Pracownicy. Grupa wspiera ich działania, podejmowane m.in. w ramach zbiórek dobroczynnych oraz wolontariatu pracowniczego.

 • Wskaźnik własny 16
 • Wskaźnik własny 17
 • Wskaźnik własny 18
 • Wskaźnik własny 19

Zaangażowane społeczne i wolontariat w Grupie ENEA 2020
Środki przekazane przez spółki27 na cele społeczne inne niż walka z COVID-1928 2 701 526 zł
Liczba beneficjentów wolontariatu kompetencyjnego29 3 412
Liczba wolontariuszy, którzy mieli podpisane umowy wolontariackie na dzień 31 grudnia 2020 r. 359
Łączna liczba godzin przeznaczonych przez Pracowników na wolontariat pracowniczy 660
27. Za pośrednictwem Fundacji ENEA, Fundacji „Solidarni Górnicy” oraz bezpośrednio (w formie darowizn i autorskich programów społecznych).
28. Dane na ten temat znajdują się w rozdziale Odpowiedzialność Grupy ENEA w kontekście epidemii COVID-19 Oświadczenia.
29. Nie uwzględniono programu „Bogdanka Społecznie Zaangażowana”.

Łącznie ze wsparciem przekazanym na walkę z epidemią COVID-19, Grupa ENEA przeznaczyła na cele społeczne 8 040 797 zł, co oznacza wzrost o 146% w stosunku do 2019 r.

Przykłady zaangażowania społecznego Grupy ENEA

 • Wskaźnik własny 21

program edukacji w zakresie bezpieczeństwa oraz świadomości konsumenckiej, realizowany przez Fundację ENEA. Nowością w 2020 r. była TeleRada – bezpłatna infolinia organizująca dyżury ekspertów z różnych dziedzin (lekarz, prawnik, dietetyk, pracownik socjalny, przedstawiciel rzecznika konsumentów).

konkurs grantowy skierowany do Pracowników Grupy ENEA polegający na zgłaszaniu przez nich pomysłów na działania na rzecz społeczności lokalnych. Pracownicy w charakterze wolontariuszy remontują, rewitalizują ogrody, organizują festyny czy turnieje sportowe, spełniają marzenia podopiecznych domów dziecka, wspierają seniorów, chorych i potrzebujących oraz pomagają zwierzętom. W 2020 r. wyłoniono 7 projektów, które łącznie otrzymały od Fundacji ENEA wsparcie w wysokości 25 000 zł. Wśród zrealizowanych inicjatyw znalazły się m.in. warsztaty hortiterapeutyczne dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz remont świetlicy szkolnej.

akcja charytatywna realizowana przez Fundację ENEA wspólnie z Pracownikami Grupy. Kilometry przebyte podczas zawodów biegowych, rowerowych i nordic walking, a także podczas zawodów charytatywnych oraz imprez sportowych sponsorowanych przez Grupę, przeliczane są na złotówki, a za zgromadzoną kwotę organizowane są działania i wydarzenia dla lokalnych społeczności, mające na celu wspieranie rozwoju sportowego dzieci i młodzieży.

w 2020 r. w ramach tego przedsięwzięcia, koordynowanego przez Fundację ENEA, Pracownicy Grupy kontynuowali działania edukacyjne dla dzieci opowiadając, jak powstaje prąd i jak go oszczędzać (akcja „Nie taki prąd straszny”) oraz edukację społeczną w zakresie właściwego reagowania, kiedy jest się świadkiem wypadku (akcja „Pierwsza pomoc – ratownictwo przedmedyczne”).

w jego ramach Fundacja ENEA zaprasza Pracowników Grupy do udziału w organizowanych przez siebie akcjach wspierających lokalne społeczności. W roku 2020 wolontariusze poświęcili swój czas na pomoc dzieciom oraz osobom w potrzebie, m.in. realizując zakupy dla seniorów z powiatu poznańskiego w ramach akcji ENEA dla pokoleń, angażując się w zbiórki charytatywne oraz dzieląc się swoją wiedzą w ramach projektu #CONTRA19.

w okresie przedświątecznym Grupa ENEA zorganizowała tradycyjny kiermasz charytatywny, który w 2020 r. miał formę zdalną. Umożliwił on Pracownikom Grupy nabycie prezentów i ozdób bożonarodzeniowych wykonanych przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w Poznaniu, Pile oraz Policach, jednocześnie zachęcając do odpowiedzialnych zakupów. Dochód z kiermaszu został przeznaczony na leczenie podopiecznych wyżej wymienionych placówek.

Obok prowadzenia własnych działań, Fundacja ENEA wspiera inicjatywy prospołeczne innych podmiotów. W roku 2020, z uwagi na sytuację epidemiczną, większość środków przekazano na projekty dotyczące ochrony i promocji zdrowia. Pozostałe fundusze przeznaczono na dotowanie mniejszych realizacji, w tym projektów charytatywnych, wspierających integrację i reintegrację zawodową oraz społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, kulturę fizyczną i sport amatorski oraz ratownictwo i ochronę ludności (Ochotnicze Straże Pożarne).

Działania podejmowane w ramach walki z pandemią i jej skutkami opisano w rozdziale Odpowiedzialność Grupy ENEA w kontekście epidemii COVID-19 Oświadczenia. Z kolei wybrane projekty o tematyce ekologicznej adresowane do społeczności lokalnych uwzględniono w sekcji Wybrane działania proekologiczne w Grupie ENEA w 2020 r. niniejszego raportu.

Sponsoring

Ważnym elementem budowania relacji z naszymi obecnymi i potencjalnymi Klientami jest działalność sponsoringowa. Jako podmiot odpowiedzialny społecznie, angażujemy się w projekty sponsoringowe z obszaru sportu zawodowego i amatorskiego, kultury i społecznej odpowiedzialności biznesu, zarówno w skali lokalnej, regionalnej, jak i ogólnopolskiej. W przypadku znacznej części podmiotów, z którymi współpracujemy, wsparcie sponsoringowe udzielone w roku 2020 zagwarantowało im przetrwanie.

Działalność sponsoringową Grupy ENEA regulują:

 • Zasady prowadzenia działań sponsoringowych w Grupie ENEA,
 • Dobre praktyki w zakresie prowadzenia działalności sponsoringowej przez spółki z udziałem Skarbu Państwa.

W 2020 r.:

 • kontynuowaliśmy sponsorowanie reprezentacji Polski w wioślarstwie oraz byliśmy sponsorem najważniejszej imprezy wioślarskiej na świecie – mistrzostw Europy, które odbyły się Poznaniu,
 • zostaliśmy sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego,
 • byliśmy sponsorem tytularnym największych zawodów triathlonowych w Polsce – Enea Ironman 70.3 Gdynia,
 • wspieraliśmy męskie i kobiece drużyny sportowe występujące w różnych klasach rozgrywkowych: koszykarskie (Enea AZS Poznań, Enea Zastal BC Zielona Góra, Enea Astoria Bydgoszcz, PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp., Podlaski Klub Koszykówki Żubry Białystok), siatkarskie (Cerrad Enea Czarni Radom, Enea Energetyk Poznań, Enea PTPS Piła, BKS Visła Bydgoszcz), piłkarskie (Górnik Łęczna, Radomiak Radom), piłki ręcznej (MKS Lublin), żużlową (Motor Lublin) oraz tenisa stołowego (Enea Siarka Tarnobrzeg),
 • kontynuowaliśmy projekt Enea Akademii Sportu, w ramach którego sfinansowaliśmy projekty: Enea Handball Szczecin, Enea Liga Mini Siatkówki, Enea Basket Piła, Akademia Warty Poznań, Enea Junior Poznań Triathlon,
 • sponsorowaliśmy zajęcia sportowe dla dzieci z woj. lubelskiego, Regionalną Ligę Młodzieżową Enea Cup, cykl turniejów pod nazwą Enea Operator Międzyszkolna
 • festiwale muzyczne Enter Enea Festival oraz Enea Edison Festival,
 • historyczne widowisko plenerowe „Orzeł i Krzyż” w Murowanej Goślinie,
 • imprezę „1920. Wdzięczni Bohaterom”, upamiętniającą 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej, oraz obchody 81. rocznicy Bitew pod Tomaszowem Lubelskim,
 • projekt patriotyczny pt. „Bohater Listopadowej Nocy” realizowany przez Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu,
 • wydanie audiobooka „Polska Lubelska”, poświęconego historii Lubelszczyzny,
 • instytucje kultury wysokiej: Teatr Wielki w Poznaniu, Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy, Teatr Andersena w Lublinie oraz Teatr Muzyczny w Lublinie (współpraca z dwiema ostatnimi została nawiązana w 2020 r.).

W 2020 r.:

ENEA S.A. otrzymała tytuł Mecenas Wielkopolskiego Sportu w plebiscycie „Głosu Wielkopolskiego” oraz Nagrodę DEMES Biznesu Sportowego za współpracę z Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich

Lubelski Węgiel „Bogdanka” otrzymał tytuł Mecenasa Sportu 2019 na Lubelszczyźnie

Wyniki wyszukiwania