Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2020 r.

List Prezesa Zarządu

GRI:[ ]

Raport ESG stanowi podsumowanie naszych starań w sferze odpowiedzialnego zarządzania, zaangażowania społecznego oraz ochrony środowiska w 2020 roku.

  • 102-14

Szanowni Państwo,

przekazujemy Państwu pierwszy raport ESG Grupy ENEA.

Epidemia COVID-19 sprawiła, że był to wyjątkowy czas w historii naszej Grupy. Nowe okoliczności funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki wymagały od nas pilnej oraz kompleksowej reorganizacji pracy. Naszym priorytetem było zagwarantowanie bezpieczeństwa naszym Pracownikom i Klientom oraz zapewnienie stabilnych dostaw energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, firm i instytucji publicznych. Równolegle aktywnie wspieraliśmy rządowe i oddolne działania na rzecz walki z epidemią oraz jej skutkami. Dobrą miarą naszego zaangażowania jest łączna kwota przekazana m.in. szpitalom, stacjom sanitarno-epidemiologicznym oraz hospicjom, która przekroczyła 5,3 mln zł. Co istotne, działania ENEI nie ograniczyły się tylko do wsparcia finansowego, ale przejawiały się także poprzez zaangażowanie naszych wolontariuszy.

Mimo trudnych realiów społecznych i gospodarczych udało nam się wypracować stabilne wyniki finansowe, w tym poziom EBITDA zbliżony do osiągniętego w 2019 roku i wynoszący 3,3 mld zł.

Co więcej, wytrwale kontynuowaliśmy wysiłki na rzecz odchodzenia od tradycyjnej energetyki węglowej w kierunku technologii niskoemisyjnych i odnawialnych. Potwierdzają to liczby, takie jak: wzrost łącznego wolumenu energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych o 5%, zmniejszenie o 2% ilości CO2 przypadającej na 1 MWh wyprodukowanej energii elektrycznej czy też 273 mln zł przeznaczone przez nas na inwestycje związane z ochroną środowiska, w tym komercyjne przyłączenia farm wiatrowych do naszej sieci dystrybucyjnej oraz projekty przystosowujące nasze elektrownie do wymogów dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych.

Tematy klimatyczne są dla nas niezwykle istotne, przez co z dużą odpowiedzialnością podchodzimy do kwestii naszego wpływu na środowisko naturalne. Dlatego z grona Zarządu delegowaliśmy Wiceprezesa Zarządu ds. operacyjnych ENEA S.A., jako osobę odpowiedzialną za zarządzanie kwestiami związanymi z wpływem Grupy na klimat oraz postanowiliśmy utworzyć dedykowany zespół, który zajmować się będzie procesem transformacji klimatycznej ENEA.

W grudniu 2020 roku rozpoczęte zostały prace nad nową strategią rozwoju Grupy ENEA, która będzie w pełni odpowiadała aktualnym uwarunkowaniom zewnętrznym oraz umożliwiała nam wiarygodną oraz efektywną transformację. W tym samym okresie nową strategię zaprezentowała należąca do nas spółka Lubelski Węgiel „Bogdanka”. Oba dokumenty będą podstawą dla naszego aktywnego uczestnictwa we wzmacnianiu polskiej gospodarki, a przede wszystkim dla dalszego wspierania zrównoważonego rozwoju sektora energetycznego.

Nie zapominaliśmy także o pozostałych wymiarach naszej odpowiedzialności. W 2020 roku m.in. doskonaliliśmy nasz ład zarządczy pod kątem jeszcze bardziej skutecznego zapobiegania wszelkim nadużyciom. Przyjęliśmy dokument określający nasze podstawowe wymagania względem dostawców w zakresie zgodności ich działań z prawem oraz standardami rynkowymi i etycznymi, a także w partnerstwie z interesariuszami realizowaliśmy liczne projekty społeczne. Nadal konsekwentnie przestrzegaliśmy zasad odpowiedzialnej sprzedaży, a Pracownikom zapewnialiśmy poczucie stabilności zatrudnienia oraz wpływu na firmę.

Wszystkie opisane powyżej kierunki będziemy kontynuować w 2021 roku, a w poniższym raporcie przedstawimy Państwu efekty naszych działań podjętych w roku ubiegłym. Naszą szczególną satysfakcję budzi fakt, że aktywność Grupy ENEA, w sferze społecznej i środowiskowej, bezpośrednio wspiera osiąganie globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Utożsamiamy się także z innym ważnym zobowiązaniem społeczności międzynarodowej, jakim jest 10 zasad Global Compact, które stanowią część zarządzania naszą organizacją, jej kultury organizacyjnej oraz relacji z interesariuszami. Potwierdzeniem ich realizacji są liczne nagrody i tytuły, które otrzymaliśmy w minionym roku, w sferach takich jak prawa człowieka, ochrona środowiska, dbałość o Klienta, przeciwdziałanie nadużyciom czy zaangażowanie społeczne, w tym przede wszystkim: Srebrny Listek CSR POLITYKI, wyróżnienie „Friendly Workplace 2020”, przyznane przez portal MarkaPracodawcy.pl czy też tytuł Mecenasa Wielkopolskiego Sportu w plebiscycie „Głosu Wielkopolskiego”.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z podsumowaniem pozafinansowych aspektów funkcjonowania Grupy ENEA w 2020 roku.

Z wyrazami szacunku,

Paweł Szczeszek
Prezes Zarządu ENEA S.A.

Wyniki wyszukiwania