Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2020 r.

Władze Grupy ENEA

Ład korporacyjny to system zarządzania Grupą ENEA, w tym podejmowania decyzji wewnątrz Grupy, oparty na przyjętym przez spółki Kodeksie Grupy ENEA.

Władze Grupy ENEA

Wspomniany dokument określa tworzenie, organizację oraz funkcjonowanie spółek należących do Grupy. Jednym z najistotniejszych założeń ładu korporacyjnego funkcjonującego w Grupie, mającym odzwierciedlenie w zapisach umów i statutów spółek, jest założenie, że celem spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację misji i strategii Grupy ENEA, determinujących interes Grupy ENEA.

Działalnością Grupy Kapitałowej ENEA kieruje Zarząd ENEA S.A., czyli jednostki dominującej. Najwyższym organem nadzoru we wspomnianej spółce jest Rada Nadzorcza ENEA S.A.

pobrane pobrane
 • 102-8
 • 405-1
 1. Paweł Szczeszek Prezes Zarządu
 2. Tomasz Siwak Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych
 3. Tomasz Szczegielniak Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych
 4. Marcin Pawlicki Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych
 5. Rafał Marek Mucha Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
 1. Rafał Włodarski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Roman Stryjski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 3. Michał Dominik Jaciubek – Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Mariusz Fistek – Członek Rady Nadzorczej
 5. Paweł Andrzej Koroblowski – Członek Rady Nadzorczej
 6. Ireneusz Kulka – Członek Rady Nadzorczej
 7. Maciej Mazur – Członek Rady Nadzorczej
 8. Piotr Mirkowski – Członek Rady Nadzorczej
 9. Mariusz Pliszka – Członek Rady Nadzorczej
 10. Dorota Szymanek – Członek Rady Nadzorczej

Zaprezentowane składy Zarządu i Rady Nadzorczej są aktualne na dzień publikacji niniejszego raportu, tj. 28 maja 2021 r. Dodatkowe informacje na temat ich zmian w 2020 r. oraz od 1 stycznia do 25 marca 2021 r. można znaleźć na str. 69-80 Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2020 r.

 • 102-18

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej, w jej ramach funkcjonują następujące komitety stałe:

 • Komitet ds. Audytu,
 • Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń,
 • Komitet ds. Strategii i Inwestycji.

W skład każdego komitetu wchodzi co najmniej trzech członków powoływanych przez Radę spośród jej członków na okres odpowiadający długości kadencji Rady. Członkowie komitetu wybierają ze swojego grona przewodniczącego, który kieruje jego pracami oraz sprawuje nad nimi nadzór, w szczególności nad organizacją i przebiegiem posiedzeń.

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Wybór władz ENEA S.A. oraz jej kluczowych menedżerów odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i jest poprzedzony dokładną analizą doświadczenia i kompetencji każdego z kandydatów, bez względu na inne, pozamerytoryczne kryteria, takie jak w szczególności płeć i wiek.

Komitety Grupy ENEA

Komitety Grupy ENEA to stałe, wewnętrze zespoły Grupy, które wspierają Zarząd ENEA S.A. w podejmowaniu decyzji, zgodnie z kompetencjami nadanymi im w regulaminach.

Kompetencje komitetów polegają na podejmowaniu decyzji albo na rekomendowaniu Zarządowi ENEA S.A. podjęcia decyzji. W Grupie funkcjonuje sześć komitetów:

 • Komitet Inwestycyjny,
 • Komitet Zarządzania,
 • Komitet Finansów i IT,
 • Komitet Handlu i Promocji,
 • Komitet Ryzyka,
 • Komitet Zgodności.

Piony zarządcze

Pion zarządczy to formalny kanał komunikacji pomiędzy danym departamentem ENEA S.A., a właściwymi komórkami spółek zależnych.

Poprzez pion, departament ENEA S.A. nadzoruje i zarządza określonym obszarem Grupy w oparciu o sformalizowane normy współpracy ze wskazanymi jednostkami.

W ramach Grupy ENEA funkcjonuje pięć pionów zarządczych:

 1. Pion Zarządczy Komunikacji (jednostka zarządzająca: Departament PR i Komunikacji ENEA S.A.),
 2. Pion Zarządczy Bezpieczeństwa (jednostka zarządzająca: Departament Bezpieczeństwa ENEA S.A.),
 3. Pion Zarządczy Compliance i Obsługi Prawnej (jednostka zarządzająca: Departament Prawno-Organizacyjny ENEA S.A.),
 4. Pion Zarządczy Zakupów (jednostka zarządzająca: Departament Nadzoru Administracyjnego ENEA S.A.),
 5. Pion Zarządczy HR (jednostka zarządzająca: Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi ENEA S.A.).

Skład Zarządu / Rady Nadzorczej jest aktualny na dzień 28.05.2021 r., czyli na dzień publikacji niniejszego Raportu ESG.

Wyniki wyszukiwania